+ Meer informatie

ALGEMENE KERKELIJKE ZAKEN

3 minuten leestijd

1. Evangelisatie.

De synode besloot de deputaten voor evangelisatie de opdracht te geven:

a. de kerken in de recreatiecentra te stimuleren tot het vervullen van hun taak om het evangelie te brengen aan recreanten;

b. de betrokken kerken van voorlichting en advies in dit opzicht te dienen;

c. te zoeken naar middelen en wegen om de betrokken kerken hierbij daadwerkelijk steun te verlenen.

De synode besloot tevens door elke particuliere synode, zoals reeds gesteld is, twee deputaten te laten benoemen.

2. Ambtelijke bearbeiding van de schippers.

Deputaten ontvingen de opdracht in de gegeven omstandigheden

a. te streven in de richting van meer schippersouderlingen om in die weg het contact met de schippers te onderhouden;

b. de kerken die liggen aan een vaarwater, te herinneren aan hun taak ten opzichte van de schippers.

3. Hulpverlening in binnen en buitenland.

De synode besloot het deputaatschap voor bijzondere noden te reorganiseren en voortaan te noemen „deputaten voor hulpverlening in binnen- en buitenland” en dit deputaatschap op te dragen:

a. voort te gaan met de leniging van bijzondere noden in eigen land;

b. zich te bezinnen op de Schriftuurlijke roeping van de kerken tot hulpverlening buiten onze grenzen en hiervan op de volgende generale synode rapport uit te brengen;

c. intussen reeds middelen en wegen te zoeken tot hulpverlening buiten onze grenzen, voorzover deze hulpverlening op de weg van de kerken ligt.

4. Omslagstelsel.

De synode besloot uit te spreken dat zij een uitbreiding van het bestaande omslagstelsel niet raadzaam acht en dat de door de verschillende deputaatschap-pen met haar machtiging aangegeven streefbedragen dienen te worden beschouwd als indicatie van de verwachte minimum-bijdragen der kerken.

5. Contact met de kerkjeugd.

De synode besloot deputaten op te dragen:

a. mede naar aanleiding van de nota van de Jongerenbond een nota op te stellen waarin de situatie van de jeugd van heden geschetst wordt en richtlijnen voor het kerkelijk werk onder de jeugd worden gegeven;

b. de sub a genoemde nota aan de kerkeraden te doen toekomen en deputaten te verzoeken de nota van de Jongerenbond ter informatie beschikbaar te stellen.

Tevens besloot de synode:

a. er bij de kerkeraden op aan te dringen om te komen tot de benoeming van een jeugdouderling;

b. de kerkeraden te verzoeken om aandacht te besteden aan de plaats van de jonge belijdende leden in de gemeente;

c. het jeugdwerk opnieuw in de voorbede en de offervaardigheid der kerken dringend aan te bevelen.

6. Kerkelijk bureau.

De synode besloot een deputaatschap tot beheer van een kerkelijk-administratief bureau te benoemen.

7. Kiesrecht der gemeente.

De synode o.m. overwegende dat deelneming van de zusters aan de verkiezing van ambtsdragers niet is te beschouwen als een stap op weg naar het toelaten van de vrouw tot het bijzondere ambt;

van oordeel dat

a. de wijze waarop aan de medewerking van de gemeente bij de verkiezing van ambtsdragers vorm gegeven moet worden, in de Schrift niet nauwkeurig wordt voorgeschreven;

b. er geen aanwijzingen in de Heilige Schrift zijn die reden geven de zusters van de gemeente van het deelnemen aan de verkiezing uit te sluiten;

c. bij de verkiezing als middel waardoor Christus aan Zijn gemeente ambtsdragers geeft, de medewerking van de gemeente zoveel mogelijk tot haar recht meet komen; d. de positie die de vrouw in de Nieuw-Testamentische gemeente van de He-re ontving, haar in staat stelt onder leiding van de kerkeraad samen met de man zich niet alleen bij de approbatie, maar ook bij de verkiezing van ambtsdragers uit te spreken;

sprak uit dat bij de verkiezing van ambtsdragers door de gemeente ook die wijze van verkiezen kan worden gevolgd waarbij de zusters van de gemeente die tot het Heilig Avondmaal zijn toegelaten, aan de verkiezing deelnemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.