+ Meer informatie

Leestafel

6 minuten leestijd

De roepende zonden van Sodom en Nederland door A. Hellenbroek. Uitgave van o!. P. van den Tol, Dordrecht. Dit is een boekje met 5 preken van de bekende Ds. Abraham Hellenbroek. De eerste drie gaan over Genesis 18: 20 en 21, 22-24 en 26-37. Deze hield l)s. Hellenbroek te Zwijndrecht in december 1693. Hoe groot de goddeloosheid en zorgeloosheid ook in die tijd was, blijkt duidelijk uit wat we hier overnemen uit de derde preek, biz. 47/48.

„O, als wij eens de zondige gestalten van Nederland overdenken, hel verschrikkelijke verval in godsdienst en godzaligheid, zo moeten wij met reden bekommerd zijn, dat er wel veel steden, wel veel dorpen in Nederland zijn, waar men geen tien rechtvaardigen vinden zou. ’t Is nu zo verschrikkelijk onder ons verdorven, dat de rechtvaardigen bijna geheel ontbreken. De wandel van de meeste mensen is geheel en al werelds, ijdel, zorgeloos, ongodsdienstig, onrechtvaardig jegens God en mensen; bovendien zoveel openbare goddelozen, en erge zondaren, waarvan Nederland vol is. Ik moet bekennen, zo ik genoodzaakt werd hier in ons dorp tien rechtvaardigen uit te zoeken, ik mij in uiterste verlegenheid zou bevinden, veel meer dan om in een ogenblik vijftig onrechtvaardige!! te zoeken; en zo is het in veel steden en dorpen van Nederland gesteld. De rechtvaardigen zijn er of helemaal niet, of er bevindt zich hier en daar één in het verborgen, gelijk één of twee vijgen aan de bovenste tak. Indien dan de Heere eens aan al de steden en dorpen in Nederland de ondergang dreigde, waar Hij geen tien rechtvaardigen in vond, ik vrees waarlijk, dat er weinige zouden staande blijven, maar dat men welhaast het grootste gedeelte van ons vaderland tot een verwoesting zou gesteld zien.

’t Is waar, er zijn nog hier en daar rechtvaardigen en zo zij er niet waren, ons land zou allang als Sodom en Gomorra omgekeerd zijn. Maar ze zijn er zeer weinig; de meeste mensen zijn goddeloos, geesteloos en genadeloos. Men volgt de stroom der zonde en zo wordt men met de wereld weggevoerd lol dezelfde ongerechtigheid”. Tot zover Hellenbroek. Onze tijd heeft daarmee veel overeenstemming.

De vierde preek handelt over 1 Köningen 18; 21 en de vijfde over Hosea 4: 15a. De laatste is uitgesproken ter gelegenheid van de kermis. Deze twee preken hield Hellenbroek te Zwammerdam in 1690.

We kunnen het kopen en lezen van dit werkje van harte aanbevelen. Hellenbroek zoekt de tekst te verklaren en past deze dan breed toe op de verhoud in gen in eigen land. Er is natuurlijk wel het een en ander gewijzigd s’uids Hellenbroek deze preken hield wat allerlei toestanden betreft, maar toch is er veel in, dat ook ons in deze tijd van verval ernstig toespreekt.

De Heere heeft nog altijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade.

Op een enkel druk foutje willen we even wijzen. Op blz. 41 staan; „aan te treffen”. Dit moet zijn: „aan te heffen”. Het werkje is keurig uitgegeven en kost gebonden f 5.-.

Calvinistisch Kontakt, orgaan van de stichting „llet Calvijnmuseum”, Postbus 1520, Rotterdam.

We ontvingen het dubbelnummer 2 en 3 van de eerste jaargang. Er staan belangrijke mededelingen en artikelen in. De stichting is er nog niet in geslaagd een geschikt pand te kopen om daar een museum en centrum te stichten. Men blijft nog zoeken en inmiddels houdt het bestuur de belangstelling voor het doel gaande. We kunnen van harte met het doel instemmen. Wel vragen we ons af, of het kontakt-orgaan niet te breed van opzet is, of daarin niet dingen voorkomen, die niet rechtstreeks met het doel der stichting in verband staan. We denken met name aan het lange artikel over Calvinisme en kommunikatie. Daarin wordt kritiek uitgeoefend op de NCRV en op de DEO. Met de kritiek kunnen we het eens zijn. Maar dan gaat de schrijver van vel artikel verder. Hij betoogt, dat er een werkelijk Gereformeerde Radioom roep moet komen. Hij beweert, dat het zich onttrekken aan deze roeping (het mijden van dit terrein) niet calvinistisch, niet gereformeerd gefundeerd is, maar berust op het doperse standpunt van wereldmijding. We vermoeden, dat deze uitspraak verzet ontmoet. Een dergelijke beschouwing komt de sympathie voorde stichting „Het Calvijnmuseum” niet ten goede. Laat de stichting op eigen terrein blijven werken en de propaganda voor een gereformeerde omroep aan anderen overlaten. Dan blijven de verhoudingen zuiver. Dan kunnen we ook uw belangstelling, gaven en gebed voor „Het Calvijnmuseum” blijven vragen. Hel gironummer is 15964.

De erfenis van onze vaderen, tweede deel. Uitgeverij Pieters, Oostburg.

We hebben hier voor ons een tweede zestal preken van bekende oudvaders. Van het eerst deel hebben we geen kennis kunnen nemen, zodat we daarvan niets kunnen vermelden. Het tweede deel bevat een Nieuwjaarspredikatie van J. Temmink, een Goede Vrijdagpredikatie van D. Bruinings, een Paaspredikatie van G. üuthof, een Pinksterpredikatie van J. Beukelman, een Kerstpredikatie van J. van Lodenstein en een Oudejaarspredikatie van B. Smytegelt. We missen een Hemelvaartspredikatie. De preken zijn zonder uitzondering goed te noemen. Wel spreekt de ene meer aan dan de andere. Ze zijn in het algemeen ook wel geschikt om te gebruiken in een leesdienst, maar met het oog daarop is het jammer, dat ze zeer verschillen in lengte.

Er zijn weinig drukfouten in dit werkje. Op blz. 96 onderaan is de tekst klaarblijkelijk niet goed opgenomen. Overigens zorgde de fa. Heters voor een keurige uitgave. We hebben gekonstateerd, dat deze preken thans niet geheel in overeenstemming met vroegere uitgaven het licht zien. We konden dat niet bij alle preken vaststellen, maar vermoeden, dat dit wel bij alle het geval is. We nemen aan, dat gezocht is naar een uitgave, die meer in overeenstemming is met de huidige spreekwijze en dat ook overigens getracht is de preken aan te passen aan onze tijd, zonder iets aan de inhoud te willen veranderen. We kunnen de bedoeling waarderen. Toch zit er een groot gevaar in, nl. dat de preken niet geheel blijven zeggen, wat de predikers destijds bedoelden. Wijziging brengt grote verantwoordelijkheid mee. Het zou beter geweest zijn, wanneer in een inleidend woord even gewezen was op het aanbrengen van wijziging, en met vermelding van de naam van degene, die daarvoor verantwoordelijk is.

Overigens bevelen wij het werkje van harte aan. Het kost gebonden in zwarte band f 5,25 franko, bij intekening op 6 delen f 3,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.