+ Meer informatie

Windmolens nu al rendabel

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het Centrum voor energiebesparing heeft berekend dat in Nederland tussen de 300.000 en 400.000 kleine windmolens kunnen worden geplaatst zonder aantasting van de huidige normen voor de bescherming van natuur en landschap.

Het nationaal programma windenergie gedecentraliseerde toepassing, dat door het Energie centrum Nederland bij het ministerie is ingediend, gaat van een zeer voorzichtige schatting uit van tenminste 10.000 kleine windmolens.

Het energiebesparingscentrum noemt de 400.000 kleine windmolens, .die op planologisch aanvaardbare manier geplaatst kunnen worden, een minimum. In totaal zouden het er wel 65Ö.000 kunnen zijn. Het aantal van 400.000 is voornamelijk gebaseerd op de mogelijkheden die er zijn in de vijf kustprovincies, Utrecht eii Flevoland. Deze gebieden zijn wat de wind betreft en de landschappelijke kenmerken het gunstigst. De windmolens in deze streken zouden een bijdrage in de electriciteitsvoorziening kunnen leveren van ongeveer 13 procent. Van dè 400.000 kleine windmolens die hier geplaatst kunnen worden is de helft op dit moment al rendabel te exploiteren. Bij een stijging van de prijs voor fossiete brandstof van 15 procent per jaar zal ongeveer 80 procent van deze windmolens rendabel zijn. Bij een prijsstijging van "20 procent is het gehele windmolenpark financieel aantrekkelijk.

In stedetijk gebied

Het centrum heeft berekend dat 30 procent van de 400.000 kleine windmolens in stedelijk gebied geplaatst kan worden. Eenzelfde percentage zou in landelijk gebied raopten komen, terwijl 40 procent een plek kan vinden op industrieel terrein. Het komt erop neer dat per hectare industrie- en bedrijfsterrein 2 tot 3 molens geplaatst zouden moeten worden. Bijna 70 procent van de boerenerven zouden een windmolen moeten hebben. Langs de rand van steden en in parken in de bebouwde kom dient per 35 a 40 woningen één windmolen geplaatst te worden.

De kleine windmolens dié het centrum op het oog heeft zijn commercieel verkrijgbaar. Zij hebben een vermogen van 10 tot 50 kilowatt en wiekdiameters van 7 tot 15 meter. Zij worden geplaatst op masten van 15 tot 25 meter.

Bij de berekeningen heeft het centrum rekening gehouden met de normen op het gebied van geluidhinder, visuele hinder en bescherming van natuur en landschap. Hierdoor worden de mogelijkheden tot plaatsing van dergelijke molens sterk beperkt. Gezien echter het belang van windenergie en de aanzienlijke plaatsingsmogelijkheden van kleine windturbines, acht het centrum het wenselijk dat de overheid een wat soepeler beleid voert met betrekking tot de plaatsing van deze molens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.