+ Meer informatie

Zoveel hoofden.

6 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Eindtijd (2)
In zijn artikel beweert drs. Van Vlastuin dat er nooit donkerder periode in de wereld is geweest dan de Middeleeuwen. Ik geloof niet, dat dit juist is. Hoewel er ontzaglijk veel bijgeloof was, was er ook oprecht geloof en ware vroomheid. En is er ooit een tijd geweest dat het memento mori (gedenk te sterven) zo luid heeft geklonken als juist in de Middeleeuwen? Zou de Reformatie zo snel tot bloei zijn gekomen, als er niet een vruchtbare, religieuze voedingsbodem was geweest? Zou er in onze barbaarse, areligieuze dagen nog wel zo'n Reformatie te verwachten zijn? Wat betreft de vraag, wat de donkerste periode in de geschiedenis der mensheid is, daarover hoeft geen twijfel te bestaan. Gods Woord wijst ons die aan. De eerste uiterst donkere periode was die voor de zondvloed: de boosheid der mensen was menigvuldig op de aarde. De tweede periode daaraan gelijk, is de periode voorafgaande aan de wederkomst. Christus zegt daarvan: ,,En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook de toekomst zijn van de Zoon des mensen."
S. Houtekamer, Goes

Snippers
Als u Jenty boodschappen laat doen bij Albert Heijn, dan weet u toch wel, dat zij voorbij die winkel komt, van die man met dat grote gezin die 's zondags een paar banken voor Josien in dezelfde kerk zit? En als er nog eens doorgepraat wordt over de preek, kan Daniëlle en Martin en Elsbeth en misschien nog vele anderen dan nog eens horen, hoe het behoort te zijn.
J. de Waard, Rotterdam

Eindtijd (3)
„In z'n algemeenheid denk ik dat een lijn te trekken is van Calvijn via Kuyper naar Kersten." Aldus ds. A. Moerkerken over de invloed van dr. Abraham Kuyper op ds. G. H. Kersten inzake het chiliasme. Voor wat Kuyper-Kersten betreft, is deze lijn duidelijk. Ds. Kersten neemt in zijn dogmatiek duidelijk afstand van het gematigd chiliasme van W. a Brakel en zijn deelgenoten. Dr. Kuyper spreekt in dit verband van "onhoudbare en averechtse" voorstellingen. In De Saambinder van 23-9-'39 en 13-11-'41 schrijft evenwel ds. Kersten:,,Hoeveel er ook voor pleit dat de getallen in de Openbaring zinnebeeldig verstaan moeten worden, toch gevoelen wij ons meer aangetrokken tot hen, die na de overwinning van de antichrist een bijzondere opbloei van de kerk verwachten." De invloed van dr. Kuyper moet dan ook van later datum zijn, aangezien ds. Kerstens dogmatiek van na '41 is. Dat ds. Kersten daarin op vriendelijke en voorzichtige wijze afstand neemt van het chiliasme van de oudvaders, heeft ongetwijfeld te maken met de invloed van ds. Ledeboer die in zijn "ABC van een Abéling" geheel in de lijn van "vader Brakel" spreekt. Totaal anders ligt het met delijnKuyper-Calvijn. Het chiliasme van de Nadere Reformatie kan vanwege zijn aard (wel op aarde maar niet aards) geen aanspraak maken op de zeer terechte kritiek van Joh. Calvijn in het derde boek van zijn Institutie, maar heeft zich —wellicht onder invloeden van de Engelse puriteinen— in overeenstemming met de gereformeerde geloofsleer ontwikkeld vanuit de toekomstverwachting van de Reformatie: de ondergang is kenmerkend voor de toekomstverwachting van zowel de Nadere Reformatie als van de Reformatie zelf. Deze verwachting strookt echter helemaal niet met dr. Kuypers "stoelen op een gemeenschappelijke wortel des geloofs" met Rome. Daarom kan hij ook niets beginnen met het uitzicht van de hervormers en martelaren op de toekomst, namelijk: ,,de zegepraal van het Evangelie over de antichrist." Tussen Kuyper en Calvijn ligt dan ook een breuk.
T. A. Lobbezoo,Leiderdorp

Aardappels (2)
Hier een reactie op de aardappel als milieuvervuiler. Ik vind het jammer dat er zo'n zin boven de Thuistips van Terdege nr. 12d.d. 13 maart 1991 staat. En dat u zo slecht geïnformeerd bent over de aardappel. De bestrijding is noodzakelijk voor een goed produkt. Maar dat dit geen 14 miljoen kilo bedraagt. Ik denk dat u waarschijnlijk de fabrieksaardappel meerekent, waar veel grondontsmettingen plaatsvinden. Dus dit gebeurt niet in de consumptie-aardappelen. Het Bintje is niet alleen erg ziektegevoelig, maar alle rassen vragen dezelfde aandacht. En als we allemaal opeens ecologisch of biologisch zouden gaan telen, er misschien wel een tekort aan een goede aardappel zou kunnen zijn. U schrijft door gebruik van kunstmest is de oogst groter. Maar de boeren staan echt niet te springen om met hun kunstmeststrooicr of spuitkar naar het land te gaan. Daar dit veel geld kost en men wel erg uitkijkt, en alleen gaat als dit strikt noodzakelijk is. En wat de wisselbouw betreft men niet raak teelt, daar dit gecontroleerd wordt door het A. 1. En men daar fikse boetes uitdeelt. Ook de opbrengst daalt, door te vroeg terug te komen hetzelfde perceel. Maar dat dit wel gebeurt bij de particulier, die soms niet op de hoogte is van de wet. U mag best over de land- of tuinbouw schrijven. Maar dan liever goede informatie en geen negatieve. Die ontvangt de boer al genoeg.
Loonbedrijf A. Breure, Klaaswaal

Kerkschat
In Terdege van 11 april schreven wij over de expositie van de Kerkschat van de San Marco uit Venetië in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Daar leverden wij ook enige kritiek op de tekst bij een stuk, dat buiten de catalogus om alsnog aan de expositie was toegevoegd: het betrof een grote stenen plaat, waarop volgens het bijschrift de evangelist Mattheüs werd afgebeeld, hoewel de inscriptie naast de apostel duidelijk sprak van 'de heilige Johannes de Evangelist'. Wij suggereerden —ten onrechte, zegt mede-organisator drs. Paul Spies van "D'Arts"-dat die fout kwam door onvoldoende kennis der klassieke talen en slordigheid. De werkelijkheid is nu, zegt hij, dat beiden gelijk hebben. De inscriptie spreekt inderdaad van de evangelist Johannes, en dat hadden de inrichters wel opgemerkt. Maar uit de ikonografie van dit middeleeuwse. Byzantijnse (?) beeld blijkt duidelijk, dat de afgebeelde figuur niét Johannes is, maar vermoedelijk Mattheüs. De attributen bij de apostel zijn namelijk niet die, welke normaal Johannes vergezellen. Veel pleit voor Mattheüs. De 'fout' ligt dus, zegt Spies, niet bij kunsthistorici nü, maar wellicht bij de middeleeuwer die in de 14e of 15e eeuw dit niet kloppende 'bijschrift' aanbracht.
H.H.J.vanAs

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.