+ Meer informatie

OPENINGSWOORD landelijke ambtsdragersconferentie op zaterdag 5 oktober 1991 in de Ichthuskerk te Amersfoort

4 minuten leestijd

Geachte broeders,

Het thema van deze dag en de aankondiging van deze conferentie in ons landelijk orgaan en in de regionale kerkbladen wettigden de verwachting dat de opkomst naar deze conferentie iets groter zou zijn dan we gewend zijn. De kerkzaal overziende, meen ik te mogen zeggen dat die verwachting is bevestigd. Daarbij heb ik de indruk dat de samenstelling van het gezelschap dat zich vanmorgen in deze kerk bevindt, een stukje weerspiegelt van de verscheidenheid die onze kerken kenmerkt. Ik spreek daarover mijn blijdschap uit, want dat is in elk geval een belangrijke voorwaarde om met deze conferentie onder de zegen van God te komen tot het doel waartoe zij is georganiseerd.

Het besluit om voor het thema "Hoe moet dat nu verder?" te kiezen, gaat niet terug op een geëmotioneerde oprisping van één of meerdere comitéleden die, hetzij persoonlijk hetzij in hun directe omgeving, te lijden zouden hebben onder de interne verschillen en geschillen, die onze 75.000 leden tellende kerken in een situatie hebben gebracht, van waaruit in drie geestelijke werelden wordt geleefd. Dat is al vrij lang zo, dat is nog steeds zo en dat zal zo blijven-en misschien zelfs verergeren-als we met Gods hulp geen pogingen ondernemen om bij elkaar punten van herkenning te vinden en wegen tot toenadering te zoeken. Een analyse van de situatie waarin we ons als Christelijke Gereformeerde Kerken bevinden (in De Wekker van enige weken terug is daartoe een poging gedaan) heeft tot de keuze van dit thema geleid. Het beeld dat de Christelijke Gereformeerde Kerken te zien geven wijkt niet zoveel af van wat zich in andere kerken manifesteert, al vertonen we daarbij wel geheel eigen kenmerken. Het is alom verwarring, binnenkerkelijk en tussen kerken onderling. We hebben daarmee leren leven, maar beseffen we wel hoe ernstig deze situatie in haar gevolgen is, voor onszelf en naar de wereld toe?

Nog maar kort geleden vroeg een buitenkerkelijke intellectueel, die in zijn dagblad weer op wat kerkelijke aberraties was gestuit, mij: met welke pretentie durft u eigenlijk jammerverhalen te schrijven en te houden over de secularisatie en met welk recht durft u aan de buitenkerkelijke wereld het Evangelie aan te prijzen als panacee voor alle kwalen van de samenleving en van de enkele mens, terwijl u zelf met dat Evangelie niet eens goed weet om te gaan. U hebt als kerk pas recht van spreken naar buiten, als u naar binnen orde op zaken hebt gesteld. Hij voegde er nog een opmerking aan toe, namelijk dat hij zich afvroeg of de Reformatie, hoezeer de kerk ook aan vernieuwing toe was, eigenlijk wel zo heilzaam is geweest, want zij is in de eeuwen daarna, als een repeterende breuk, in duizenden splinters uiteengevallen. U hebt het tegenover de wereld zelf ongeloofwaardig gemaakt door uw eindeloze getwist over hoofd- en bijzaken. Argumenten als deze worden dikwijls gebruikt door buitenkerkelijken als alibi om aan de keuze voor het geloof te ontkomen, maar tegelijk zijn ze niet van waarheid ontbloot. Volgend jaar hopen we als Chr. Geref. Kerken te jubileren. Alvorens te feesten eerst verootmoediging, was de titel van het Wekkerartikel dat als voorbereiding op deze conferentie was bedoeld. Eerst elkaar maar eens diep in de ogen kijken om te zien wat we er samen van terecht hebben gebracht. Dat zal allereerst opleveren een gezamenlijk neerslaan van de ogen voor Hem, die ons in de bijbel duidelijk heeft aangegeven hoe wij in deze wereld gemeente van Christus zullen zijn.

Ik hoop met u op een goede conferentie. Ik vraag u, ingeval van deelname aan de discussies om behoedzaamheid en zorgvuldigheid in het verwoorden van uw mening, om respect en vertrouwen ten opzichte van de ander met zijn visie en gevoelen en om een instelling die erop gericht is deze dag, onder de zegen van de Here, tot een begin te maken met het slechten van de muren die we zo erg hoog hebben opgetrokken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.