+ Meer informatie

Ter overweging

5 minuten leestijd

Zending in Nederland. Bundel opstellen over de missionaire roeping van de gemeente. Boekencentrum ’s-Gravenhage, 1970 222 blz. Uitgave ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag. Prijs ƒ 9,50.

Deze keurig uitgegeven paperback draagt het stempel van de Gereformeerde Bond. We verblijden ons daarover, omdat we in de geestelijke strijd aan hetzelfde front staan. De sterke oriëntatie aan het Woord van God met de prediking in het middelpunt van alle evangelisatie-arbeid is karakteristiek voor deze bundel. Overigens is het geen „prekerig” boek. Onderwerpen als Diaconaat en Apostolaat, Het Evangelie en de communicatiemiddelen, Apostolaat en Jeugd komen aan de orde.

Het bestaat uit drie delen: Bijbelse verkenning met o.a. een goede behandeling van het thema: Binnen en buiten-zijn in de Heilige Schrift en de noodzaak der bekering in de Heilige Schrift; het tweede deel: Historische en dogmatische Verkenning, met een mooi opstel over versqhillen tussen de wereld van de reformatie en het heden. Dit opstel van prof. S. van der Linde wordt een beetje ontsierd door de opmerking dat de reformatie inwendige zending was. Misschien zit in deze ene formulering wel de hele problematiek van de hervormde kerk, waartegen wij anders aankijken dan de broeders van de Gereformeerde Bond. Het is een mooi opstel met een krachtige conclusie voor het heden. Ook de bijdrage van dr. Graafland over kerk en koninkrijk in verband met het apostolaat is helder geschreven en verhelderend. In het eerste deel: Verkenning in en voor de praktijk, trof mij vooral het opstel van drs. Exalto. De ambtelijkheid der kerk in verband met het apostolaat. De bijdrage over diaconaat en apostolaat noemde ik reeds. Ze mag er ook zijn. De stukken van drs. Terlouw: „Persoonlijke bekering en structurele vernieuwing” en van drs. J. J. Bos: „Evangelisatie in een stedelijke wereld” vielen wat uit de toon. De eerste neemt m.i. wat te gemakkelijk bepaalde termen over, terwijl de richting die hij wijst juist vanuit het reformatorisch erfgoed beter doordacht had moeten worden.

Al met al een boek om in te lezen. Het biedt goede oriëntatie en probeert de erfenis van de reformatie voor het heden vruchtbaar te maken. Wellicht had de confrontatie met de praktijk nog iets sterker kunnen zijn. Wij zijn blij met deze pu-blikatie.

Hendrik Algra, Mijn werk, mijn leven. Uitgeverij van Gorcum & Comp., Assen 1970. 204 bladz. ƒ 14,50.

Met genoegen wijs ik de lezers op deze levensbeschrijving van de bekende hoofdredacteur van Het Fries Dagblad. Behalve deze funktie heeft hij ook het lidmaatschap van de Eerste Kamer gedurende meer dan twintig jaar vervuld. Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan, die over onze vaderlandse en kerkgeschiedenis handelen.

Sommige van hen werden meer dan eens herdrukt.

Het moet wel bizonder interessant zijn om de levensbeschrijving van deze man te lezen. De volgorde in de titel wordt streng volgehouden. Het gaat meer over het werk dan over het leven. Men kan dit boek dan ook niet een biografie in de strikte zin van het woord noemen. Algra lijkt mij te bescheiden en te nuchter om zijn eigen biograaf te zijn. Over zijn leven komt men vooral iets te weten in de eerste hoofdstukken. Ik heb de indruk dat hij die alleen schreef omdat en inzover ze voor de rest van zijn leven belangrijk zijn. Het is te verwachten dat men veel over de politiek in dit boek leest. De laatste drie hoofdstukken zijn eraan gewijd, terwijl we in het derde hoofdstuk kunnen lezen hoe Algra in de politiek terecht kwam, reeds voor de oorlog. Ook hoofdstuk 6 „De nieuwe start” (na de oorlog) is eveneens aan de politiek gewijd. Verder lezen we over „Krant in bezettingstijd” en over „Gijzelaar in Gestel”. Het hoofdstuk over de Gereformeerde Jongelingsbond ligt wat verscholen tussen de andere hoofdstukken. Het motto van het boek is ontleend aan Totius, de grote Zuid-Afrikaan. Hij schreef dat hij liever een biografie leest dan een roman. Hij vindt daarin inspiratie, als hij leest hoe een man of een vrouw geworsteld hebben om in het leven vooruit te komen. Van die worsteling legt dit boek getuigenis af; soms meer van het resultaat dan van de worsteling. Het eerste is meer voor de lezer, het laatste meer voor de schrijver.

De schrijver schaamt zich niet voor de belijdenis van zijn geloof. Hij spreekt over zijn verwachting van het eeuwige leven door de dood heen. We zien hoe de Bijbel in zijn leven centraal staat. Algra is afkomstig uit een afgescheiden geslacht. De vroomheid van de oude afgescheidenen proeft men door heel het boek heen, zonder dat ze opgelegd is. Men zal goede uren aan dit boek beleven.

Credo’s onderweg. Nieuwe woorden voor God, wereld en kerk, verzameld door Eimert Pruim. Uitgave Meinema Delft. Nr. 5 van de serie Ter Sprake. Prijs ƒ 1,—.

De vormingsleider van De Alderdinck, die op vele manieren van zich doet spreken, heeft in dit boekje van 23 bladzijden een aantal geloofsbelijdenissen verzameld. Ze zijn opgesteld door individuele leden of groepen uit de gemeente. Ze zijn ontworpen voor een Jeugddienst of een vormings-weekend. Ze heten bruikbaar voor ge-sprekskringen en huiselijke gesprekken, voor „modern brevier” en voor kerkelijke samenkomsten.

Dit boekje bevordert het individualisme: u kunt eruit nemen wat u past en laten liggen wat u niet lust. Het is een stimulans voor het dogma-loze handelen, dat wil zeggen: voor de pragmatische vrijzinnigheid. De titel is typerend: Credo’s die zelf nog onderweg zijn. De moderne gedachte dat de waarheid niet af is. Ze is op weg naar haar voltooiing.

Als tijdsdocument is dit boekje van betekenis. Hoe anders dacht men in de kerk der Reformatie over een geloofsbelijdenis en hoe anders was de inhoud van de reformatorische belijdenissen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.