+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

OK - katernen 12 en 13

Onderling kontakt, Postbus 21, Benthuizen.

Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

Deze katernen verschijnen op initiatief van de redactie van Onderling Kontakt, studieblad voor gereformeerd zicht op pohtiek en maatschappij.

OK - katernen woiden naast het studieblad uitgegeven en willen bijdragen tot een diepere bezinning op politieke en maatschappelijke vormgeving. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteur(s). We heben hier voor ons de katernen 12 en 13 : 12 van Ds. H. G. Abma, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal: Eenheid in verscheidenheid, 13 van Drs S. Meijers, Ned. Herv. predikant te Ermelo: De participatie van de kerk aan de maatschappij. De schrijvers zijn bekwaam. Ze geven er blijk van de onderwerpen waarover ze schrijven te beheersen, te weten wat ze willen zeggen. En wat ze zeggen is belangrijk genoeg om er kennis van te nemen en er zich over te bezinnen.

Ds. Abma schrijft met overtuiging ten gunste van de partij, die hy in de Tweede Kamer vertegenwoordigt. Ook in deze partij is er de verscheidenheid, maar die behoeft niet te kort te doen aan de eenheid.

Drs. Meijers behandelt een heel ander onderwerp. De titel geeft duidelijk aan, waar het om gaat. De schrijver pleit voor een rechte plaats van de kerk. Zijn studie vraagt wel enig inzicht omtrent het ondeiwerp, althans voldoende belangstelhng om te verwerken wat Drs. Meijers zegt.

Het valt op, dat in nr. 13 de naam Heere als Here wordt geschreven. Dat vinden we in vele nieuwe werken. Dat hadden we hier echter niet verwacht. Dat moeten we betreuren.

De katernen kosten ƒ 3,– per stuk en zijn te verkrijgen door storting van het veischuldigde bedrag op giro 526317 t.n.v. O.K., postbus 21, Benthuizen.


STEMMEN UIT GENEVE en UIT WITTENBERG.

De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan Zuid-Holland.


We kunnen hierbij aankondigen bundel 26 van de Stemmen uit Genève en bundel 17 van de Stemmen uit Wittenberg.

Eerstgenoemde bundel bevat 7 preken van Joh. Calvijn over Job 23 : 7-26 : 7. De verklaring die Calvijn geeft is eenvoudig, duidelijk, toepasselijk. Ook voor onze dagen heeft wat Calvijn zegt nog grote waarde. Men leze de preken en trekke er goede lessen uit.

De andere bundel bevat werkjes van Maarten Luther. En wel: voorreden op de Psalmen op het Nieuwe Testament, op de brief aan de Romeinen, op de brief van Jacobus en op de Openbaring van Johannes. Bij lezing zullen we merken, dat Luther niet zo ingenomen was met de brief van Jacobus en evenmin met de Openbaring. Verder: Geschiedenis van broeder Hendrik’s verbranding in Ditmar, benevens een verklaring van de tiende Psalm (bedoeld is de negende Psalm). Broeder Hendrik van Zuthpen, die in 1522 werd verbrand. Tenslotte: Over de koophandel en woeker. Bij het lezen daaivan moeten we bedenken, dat Luther in een heel andere tijd leefde dan wij nu leven. Het is een leerzaam geschrift.

De bundels kosten ƒ3,50 per stuk en zijn te verkrijgen bij drukkerij - uitgeverij De Groot te Goudriaan.


Maarten Luther: SERVUM ARBITRIUM, dat is de Knechtelijke Wille.

Uitgeverij „Tolle Lege”, J. C. Oudshoorn, Karel Doormanlaan 8, Bleiswijk.


Verschillende oude, belangrijke, lezenswaardige werken wolden opnieuw gedrukt. Dit is een goede daad, temeer daar er op theologisch gebied nogal wat verschijnt, dat geheel of gedeeltelijk afwi]kt van Schrift en Confessie.

Maarten Luther heeft veel geschreven. Zijn boek „De servo arbitrio” (oorspronkelijke tekst) is een zeer belangrijk werk. Verschenen in 1524. Het was een antwoord op de opvattingen van Erasmus. Vastgelegd in zijn boek „De libero arbitrio”. Uitgegeven in 1524. In zijn boek toont Erasmus aan, dat de mens een vrije wil heeft en zelf zijn zaligheid kan kiezen en verwerpen. Luther kon zich hiermede met verenigen, vandaar dat hij zijn boek, „de knechtelijke wil” schreef. Duidelijk wordt door hem uiteengezet, dat de mens geen vrije wil heeft. Met grote warmte en beslistheid getuigt Luther, dat het heil van de mens niet hierop rust, dat hij God gegrepen heeft, maar op Gods genade, die in Zijn barmhartigheid de zondaar als zijn kind aanneemt. In zijn werk schrijft hij: „Ik wil wel eerlijk bekennen, dat ik, al ware het mogelijk, waarlijk niet graag zou willen, dat mij een vrije wil of ook maar iets in de hand gegeven was waarmee ik mijn heil zou moeten verwerven. Want onder zoveel moeiten en gevaren en in de strijd met zoveel duivelen als er om en in ons zijn, zou ik niet in staat wezen, staande te blijven en stand te houden; immers één duivel is reeds sterker dan alle mensen te zamen. Maar ook als er geen duivelen en gevaren bestonden, zou ik toch steeds in het onzekere moeten arbeiden en in de lucht moeten vechten, want al zou ik ook een eeuwigheid lang leven, dan zou mijn geweten toch nooit rustig worden en er nooit zeker van zijn, of dat, wat ik gedaan had, door God wel voldoende geacht zou worden. Ook bij mijn beste werken zou ik blijven vrezen of ze wel Gode welgevallig waren en of Hij niet nog meer verlangde, zoals de ervaring van alle werkheiligen bewijst en zoals ik zelf met veel verdriet jarenlang ondervonden heb. Maar nu nu God mijn zaligheid mij uit handen en geheel zelf in de hand genomen heeft, daar Hij beloofd heeft mij te redden niet om mijn lopen en werken maar uit Zijn erbarmen, nu ben ik blijde en gerust; want Hij is getrouw en zal mij niet bedriegen. Hij is machtig en sterk en geen duivel en geen tegenheden kunnen Hem aan en kunnen Hem mij ontroven”.

Vele herdrukken verschenen van zijn boek. Eerst in het latijn en daarna in het Duits. Nu is opnieuw een herdruk verschenen in onze taal. Een goede geste van de uitgeverij. Wie de bijbelse-reformatorische leer liefheeft, kope en leze dit boek.

Prijs ƒ 22,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.