+ Meer informatie

EVANGELISATIE

4 minuten leestijd

Het was een bijzondere en betekenisvolle opdracht, die de opgestane Heere Jezus Zijn discipelen gaf: „Gaat henen in de gehele wereld, predikt het Evangelie alle kreaturen”, Mark. 16 : 15. Het was tevens een opdracht voor de kerk, door de eeuwen heen, en het is ook nu nog naar Zijn bevel: in Zijn Naam te prediken bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Dit laatste: beginnende van Jeruzalem, wordt lang niet altijd verstaan, brengt vaak ergernis voort. Wij trouwe kerkgangers behoeven toch niet meer beëvangeliseerd te worden? Integendeel, als gelovigen hebben wij juist de boodschap door te geven, moeten wij mensen tot Jezus leiden.

En nu is het waar, men kan de Bijbel niet prediken of men moet Christus prediken, heeft eens iemand gezegd, doch even waar is het dat men Christus niet prediken kan of men moet bekering en vergeving der zonden prediken. En dit wordt heel vaak gemist in de z.g. georganiseerde evangelisatiearbeid. Het is ons wel eens opgevallen, dat juist onder het aktivistisch christendom er velen gevonden worden, die niet verstaan dat de prediking van zonde en schuld, van ellende en verlossing, een prediking is naar de mensen toegekeerd. Men wil de opdracht aan de apostelen, prediken in Zijn Naam, volgen, doch ergert zich als een predikant in navolging van de apostelen onverbloemd de zonde, de breuk, het dodelijk gezwel aanwijst.

En is het niet een grote weldaad wanneer u uw zonden gepredikt worden? Want het kwaad wordt u niet alleen aangewezen, maar ook een weg ter ontkoming!

Het is opmerkelijk, dat juist in deze tijd van vervlakking en verwereldlijking velen zich geroepen voelen het Evangelie te verkondigen. Op zichzelf beschouwd zouden we dit als een verblijdend teken moeten zien. Helaas wordt zo vaak een Evangelie zonder inhoud gebracht, wordt geëvangeliseerd zonder daartoe van ’s Heeren wege geroepen te zijn. Profeten, die beschaamd zullen worden, al dragen zij een haren mantel, Zach. 13:4.

Want bezien wij de opdracht, die Jezus Zijn discipelen gaf, nader, dan is het van ’s mensen zijde bezien een niet te volbrengen opdracht is, om n.1. gezonden te worden als schapen onder de wolven. Zij hebben Mij vervolgd en zullen ook u vervolgen, en: wie is tot deze dingen bekwaam? Het gaat immers om zulke hoogst ernstige zaken. Zaken die dood en leven raken, doch ook de eer Gods bedoelen. Van de zijde Gods echter een zekere vervulling, een alleszins uitvoerbare opdracht. Voor degenen die Hij daartoe roept, is het Zijn kracht, die in zwakheid volbracht wordt. Die God roept tot evangelist, die Hij roept om van Hem te getuigen, wordt niet alleen door Hem gezonden, doch ook bekwaamd. Ik zal u mond en wijsheid geven, Luk. 21 : 15. Zelfs in de ure der beproeving bekwaamt Hij om te spreken: Zijt niet tevoren bezorgd, zegt Jezus, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet, want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest, Mark. 13: 11.

Zo bekwaamt de Heere die Hij zendt om het goede te boodschappen, om heil te doen horen, met de gaven des Geestes, Die hen in alle waarheid leiden zal. Zo bekwaamt en verwaardigt Hij ook Zijn kinderen om de overvloedige lof des Heeren te boodschappen, Jes. 60 : 6. Wanneer David bidt om door Gods Geest bekwaamd te worden: dan, zegt hij, zal ik de overtreders Uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot U bekeren.

Aan het geroepen worden, zowel ambtelijk als persoonlijk, tot het evangeliseren gaat wat vooraf. We vinden dit o.a. bij de roeping van Mozes, van Paulus en wat God van Zijn volk getuigt: „Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen”, Jes. 43 : 21. Onbekwamen, onwilligen in zichzelf roept, bekwaamt en zendt God. Hij vervult hen met en leidt hen dóór Zijn Geest, Die de Werkmeester des geloofs is. Want, hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Rom. 10 : 15.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.