+ Meer informatie

Naar de CATECHISATIE

4 minuten leestijd

41.

Gods besluiten (vervolg)

Gods besluiten zijn de besluitende God Zelf, zo merkt vader Hellenbroek op in zijnvraagboekje. Zijn besluiten zijn ook daaromeen, als vrije zelfbepaling van Gods wil. Het is een Raad, waarin de „veelvuldige wijsheid Gods”, d.i. de veelkleurige wijsheid van God (Ef. 3 : 10), uitblinkt en die „stuksgewijze voor de ogen Zijner schepselen zich ontplooien”.

Gods besluiten zijn van eeuwigheid, want God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zijgaan dus aan de schepping der dingen en aan de tijd vooraf. „Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend”, Hand. 15 : 18. „Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld”, Ef. 1 : 4.

Daarom zijn Gods besluiten ook ONAFHANKELIJKE besluiten, VRIJE besluiten. Immers, God heeft niemand boven Zich. Hij is de Hoogverhevene. „Wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?” Jes. 40 : 13.

Zo zijn Gods besluiten VRIJMACHTIGE, SOEVEREINE besluiten. God was en is niet gebonden aan enig schepsel. „Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U”, Matth. 11 : 26.

Bij Gods vrijmacht en soevereiniteit moeten wij wel onderscheiden. Zij is geen willekeur, zoals we dit zien bij de vroegere keizers, denk aan die van Rome. Het waren despoten, die willekeurig konden handelen en deden vaak, wat in hun brein opkwam. Neen, zo is het met Gods soevereiniteit niet. Wel is God niet gebonden aan enig schepsel, maar Hij is wel gebonden aan ZICHZELF, aan Zijn WEZEN. God heeft voor Zijn genomen besluiten en die Hij in de tijd uitvoert, Zijn heilige, wijze, Goddelijke re denen!

Dit zal tot een troostvol steunpunt zijn bij bijv. ernstige, smartelijke verliezen van dierbaren, wanneer namelijk de beproefde dhar mag gebracht worden door Gods grote genade, waar hij of zij mag leren bukken onder des Heeren slaande hand, vluchtend met de „waaroms” tot de Almachtige.

Wat kunnen er smartelijke verliezen geleden worden, wanneer bijv. de Heere plotseling een geliefde man of vrouw of een lief kind komt weg te nemen en als af te scheuren van het vlees. Ach, wie zal dan kunnen troosten?

Dan zeggen de mensen wel eens: ja, u moet er in berusten, dit hebben de mensen u niet aangedaan. Maar is dit troost? Zaldaardoor niet veelmeer opstand in het hart rijzen? Zeker, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, nooit te begrijpen. Maar wel is het zo, dat God voor Zijn daden, hier ten opzichte van een smartelijk verlies, Zijn wijze, Goddelijke redenen heeft. En die maakt de Heere niet altijd bekend. We lezen in Dan. 4 : 35: „En Hij doet naar Zijn wil met het heir des hemels en de inwoners der aarde,endaar is niemand, die Zijn hand afslaan of tot Hem zeggen kan: wat doet Gij?”

Wie nu verwaardigd mag worden om het verdriet in Zijn hand te leggen naar Psalm 10, onder die hand te buigen, Zich in God te mogen kwijt worden, zal door het geloof mogen ervaren, dat God Zich niet vergist, ja, dat Hij Zijn heilig oogmerk heeft met al Zijn onbegrijpelijke handelingen, al wordt dit niet altijd dadelijk verstaan. „Wat Ik nu doe, weet gij niet, maar gij zult het na dezen verstaan”. Dan wil de Heere daarover wel eens later licht doen opgaan. Maar in die ogenblikken van buigen onder en overgave aan de Heere in geloofsbeleven zal het ware steunen rustpunt gevonden worden in die God, Die geen rekenschap geeft van Zijn daden (en wonderlijk: dan heeft men daaraan ook geen behoefte meer, want zoals de dingen in God liggen, liggen ze goed).

„O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!” Rom. 11 : 33.

Zo zijn dus Gods besluiten wijze besluiten. Gods wijsheid is die deugd in God, waarbij God door de beste middelen (niet naar onze maatstaf als best gezien) het hoogste doel bereikt.

Een eenvoudig en treffend voorbeeld zien we in de geschiedenis van de genezing van Naaman. Het wegvoeren van een Joods meisje door Syrische benden naar Damaskus, och, wie sloeg daar acht op? en dat terecht kwam in dienst bij Naamans vrouw, werd middel, waardoor Naaman bij de profeet Eliza kwam en door Gods wonderdaad genezing vond.

R’dam-W.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.