+ Meer informatie

Landelijke Diakonale Conferentie

3 minuten leestijd

Over de Landelijke Diakonale Conferentie 1964 moet in dit nummer van A.C. nodig iets medegedeeld worden. Dit te meer omdat de komende conferentie een zeer bijzondere belooft te worden. Ons Comité dat de conferenties verzorgt heeft namelijk een verzoek ontvangen van Deputaten voor Algem. diakonale en Maatschappelijke aangelegenheden om indien mogelijk dit jaar een conferentie te beleggen waar breedvoerig gesproken kan worden over de nieuwe „algemene bijstandswet” die 1 januari 1965 in werking treedt.

Deputaten vonden dit daarom zo dringend gewenst, omdat zij zelf met dit onderwerp al geruimere tijd bezig waren en nu zover met haar „voorlichtingsrapport” gevorderd waren, dat de Kerkeraden dit omstreeks 1 maart a.s. kunnen tegemoet zien. De zaken waarover het in dit schrijven van deputaten gaat zijn zo belangrijk voor ons Kerkelijk leven in deze diakonale sector, dat bredere toelichting en gesprek hierover deputaten zeer gewenst zo niet noodzakelijk voorkomt.

Het Comité heeft daar volledig begrip voor en daarom is dit onderwerp als conferentiegesprek op de agenda gezet.

De gehele opzet van de Conferentie zal nu ook een andere zijn als in vorige jaren. In vogelvlucht zij daarvan nu alvast het volgende medegedeeld:

1. De conferentie zal gehouden worden D.V. op donderdag 16 april a.s. te Apeldoorn.

2. „De Algem. Bijstandswet” zal ingeleid en toegelicht worden door Ds. T. Brienen.

3. Voor deze Conferentie zullen behalve onze diakenen uitgenodigd worden alle predikanten onzer kerken plus belangstellende ouderlingen en tevens alle personen die in onze kerken bij het Maatschappelijk Werk zijn betrokken. Deputaten zullen een verzoek richten tot de Rector van onze Theologische Hogeschool met het doel i.m. ook de studenten gelegenheid te geven deze belangrijke conferentie te bezoeken.

4. Op deze conferentie komen hoegenaamd geen andere zaken aan de orde. Dit om alle tijd vrij te houden voor het onderwerp. Ook het openingswoord van de voorzitter zal dit maal achterwege blijven.

5. Er is besloten alvorens de Bijstand wet in algemene bespreking te geven (in de middagvergadering) des morgens eerst in sectie’s dit onderwerp te bespreken. Gedacht wordt aan ±10 tot 12 sectie’s van 20 tot 25 personen.

6. Met Ds. Brienen is afgesproken dat begin maart „breed opgezette stellingen” aan alle diakonieën zullen worden toegezonden.

Deze stellingen plus het deputatierapport (elke diakonie krijgt 4 deputaten rapporten) vormen dan het studie-materiaal voor de conferentiegangers.

7. Ds. W. H. Velema uit Leiden, voorzitter van deputaten, is bereid gevonden een kort slotwoord te spreken op deze dag.

Broeders dit zijn dus de voorlopige mededelingen, we hopen in het maart-nummer op deze conferentie terug te komen.

Het zal niet nodig zijn u nu alvast te adviseren deze dag vrij te houden om naar Apeldoorn te komen.

Wie het serieus neemt met de verantwoordelijkheid die we als ambtsdragers hebben zal (indien enigszins mogelijk) in Apeldoorn aanwezig willen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.