+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Dr. CA. Tukker e.a., Gij die eertijds verre waart..... Een inleiding tot de gereformeerde zendingswetenschap, 390 blz. Uitgeverij De Banier, Utrecht, 1978, f. 59,50.

Dit is een voornaam uitgegeven boek. Het handelt over zendingstheorie en -praktijk. Prof. Versteeg schrijft over de bijbelse fundering van het zendingswerk. Een bescheiden titel voor een diepborende analyse van gegevens uit Oud en Nieuw Testament. Met intense belangstelling volgde ik zijn tocht door de Bijbel. Verrassende vergezichten open-den zich. Prof. Graafland behandelt theoretische hoofdlijnen. De zending in opdracht van de Drieënige God, omdat de Vader de Zoon gezonden heeft. Een confrontatie met nieuwe theologische Stromingen. De gereformeerde belijdenis heeft voor Graafland beslissende betekenis, maar zijn toon is, ook als hij afwijst, irenisch.

Verder wordt gehandeld over de geschiedenis van de zending. Het gebeurt in vogelvlucht. Dr. C.A. Tukker verzorgde dit hoofdstuk alsook dat over Israel. Ik kan zeker gelet op de titel van het boek dit laatstgenoemde hoofdstuk niet zo gemakkelijk plaatsen. Ik noem nog twee bijdragen. Medische zending als zendingsgeschiedenis, geschreven door de arts, mevrouw Bout, heeft mij toegesproken. Vanuit de praktijk over de praktijk naar de praktijk van het medische zendingswerk. Van het slothoofdstuk van drs. W. van Heest, onderwijs en vorming in de zending, kan hetzelfde gezegd worden. De niet-genoemde auteurs leverden ook verdienstelijk werk.

Wel vind ik opzet, doelstelling en niveau van de bijdragen onderling nogal verschillend. Merkwaardig is het dat de ondertitel op de flap (voorkant): Een inleiding in de Gereformeerde Zendingswetenschap, op de titelpagina van het boek niet voorkomt. Daar lees ik: Een overzicht van de geschiedenis en taken van de zending. Als ik het boek in zijn totaliteit neem, houdt het het midden tussen deze beide ondertitels.

Ik heb veel waardering voor dit boek. Het is niet alleen voor predikanten en theologische Studenten van belang. Het hoort op elke vereniging, in elke kerkeraadsbibliotheek, en eigenlijk in elk gezin een plaats te krijgen.

Evert Kuijt, Kinderbijbel. Het Nieuwe Testament. 328 blz. f. 44,90. Boekencentrum ’s-Gravenhage, 1978.

De goede kwaliteiten van het eerste, oudtestamentische deel zijn ook hier aanwezig. Een vertelling, die van de Bijbel uitgaat en naar de Bijbel toeleidt. Vragen aan het eind van (bijna) elk hoofdstuk. Bij de vertelling over Paulus’ zendingsreizen wordt ook iets verteld over enkele van zijn brieven. Dat is een goede gedachte. De tekeningen zijn treffend en sober. Zij dienen ter onderstreping van de vertelling en zijn mooi van kleur. Veel waardering voor deze Bijbel voor kinderen. Ook dit deel zal zijn weg wel vinden.

J. Douma, Natuurrecht — een betrouwbare gids? De Vuurbaak, Groningen. 96 blz.

Dit is de rectorale rede, die prof. Douma in december 1977 heeft uitgesproken. Kern-vraag is: kunnen we spreken over recht dat ons mensen door de natuur betuigd wordt. Is er op zulk een natuurrecht een moraal te bouwen, waarover alle mensen gelijk denken?

Het waardevolle van deze Studie is, dat Douma laat zien dat het natuurrecht nooit als „puur natuur” voorkomt. Het wordt bepaald door wat mensen zelf eerst met hun rede als norm hebben vastgesteld. Die keus wordt dan als een „natuurlijke” keus voorgesteld. Tijdgebondenheid, willekeur, subjectivisme - dat zijn kenmerken van het natuurrecht. Belangrijk is ook, dat het natuurrecht juist dan op het toneel verschijnt als men het met de aanvaarding van Gods openbaring moeilijk krijgt, of die openbaring afwijst. Douma wijst het spreken over natuurrecht af. Hij doet dat in een uitvoerige, gedocumenteerde verhandeling. Er is een respectabele hoeveelheid literatuur verwerkt. Toch blijft de vraag klemmen: Hoe komt het dat niet gelovige mensen over recht, over eigendom, en andere zaken die met de schepping samenhangen, iets weten, terwijl ze van de verlossing door Christus niets weten? Wij willen niet zeggen, dat men voor kennis van de zojuist bedoelde zaken alleen op de natuur is aangewezen. Dan ware de Schrift voor deze zaken overbodig. Bezwaar tegen de gedachte van het natuurrecht is juist, dat het zonder de Schrift meent klaar te komen. Niettemin zullen we juist vanuit de Schrift oog moeten hebben voor wat God de Schepper in de natuur aan regels en ordeningen heeft meegegeven!

Gaat Douma aan dit laatste gegeven niet voorbij? Wij willen dit gegeven echter nooit van de Schrift losmaken. Daarom delen wij zijn afwijzing van de term natuurrecht. Hij heeft voldoende argumenten aangevoerd om deze term los te laten.

Geen eenvoudige kost, maar een waardevol betoog.

Kerknieuws

heeft na 33 jaar een nieuw jasje gekregen. De formuie moest blijven zoals die geweest was. De inhoud moest meer gevarieerd worden. Overzicht van nieuws uit de verschillende kerken volgt op verslag van theologische promoties en een interview. In dit geval met ds. Spelt, praeses van de hervormde synode. Leestafel en Uit de pers zijn boeiende rubrieken naast U-Niek, welke rubriek nieuw is. De naam van de redacteur gericht op U, de lezer. Men kan het woord ook als een geheel lezen. Dan ziet de titel op het unieke van het blad. De man en wat hij maakt zijn heel nauw verbonden in deze kolom! De bladvulling komt bij mij over als druk en onrustig. Maar overigens is het een zeer informatief blad. Kosten f. 12,50 per kwartaal, en f. 47, -- per jaar. Postbus 280, 6400 AG Heerlen.

W. Meijer, Vanavond huisbezoek, 153 blz., f. 12,90. De Vuurbaak, Groningen, 1978, 2e druk.

De eerste druk van dit boekje is drie jaar geleden uitvoerig in ons blad besproken. Het is een eenvoudig opgezet boekje, waarvan juist voor de eerste bezinning van ambtsdra-gers op het huisbezoek heel wat valt te leren. In de verantwoording bij de tweede druk (blz. 12) staat ten onrechte 1975. Dat jaartal gold de eerste druk.

Leve het leven. Preken en toespraken van de Deense dominee-dichter-verzetsman-martelaar Kaj Munk, vertaald door Johan Winkler, gekozen door Sipke van der Land, 114 blz., f. 14,50. Kok, Kampen (1978).

Op de omslag treffen we de foto aan van het kerkje waarin deze Deense predikant twintig jaar heeft gepreekt. Het boek ademt echter een heel andere dan de genoeglijke dorpssfeer die door de foto wordt opgeroepen. De vier aanduidingen in de ondertitel verteilen veel over de man en zijn preken. Hem leert men kennen zowel door de inleiding van de hand van Sipke van der Land als door de keus uit zijn preken.

Meer dan een eerste kennismaking is het niet, maar ook die kan belangrijk zijn! De preken zijn soms uitingen van profetisch protest, dan weer meditatieve verhandeiingen of bezinning op gebeurtenissen uit verleden en heden van de auteur en zijn volk. Ter kennismaking met deze martelaar van het nationaal-socialisme is het een boeiende bundel.

P.J.O. de Bruijne, Vaste Grond. De Club van Rome en het uitzicht van de Bijbel. Met een woord vooraf van prof.dr. H.N. Ridderbos. Omvang 154 pagina’s. Paperback, f. 17,50. T. Wever, Franeker.

Dit is een merkwaardig boekje. Het eerste deel handelt over Petrus, de eerste president van „de club van Rome”; het tweede deel over de vergadering der gelovigen en hun geloof; het derde deel over de „club” en haar toekomstverwachting.

Het zijn meditaties, preken en een soort van theologische reflecties. Soms staat er een tekst boven, dan weer ontbreekt die. Er zijn veel citaten, gedichten en (te lange) verzen met heel wat auteursnamen, kris kras verspreid in de verschillende hoofdstukken. Heel wat formuleringen lijken mij overhaast en ondoordacht.

Wij kunnen Jezus alleen waarmaken door ons dienstbetoon (blz. 52). Ik wijs op de te-genstelling tussen „bijbelgetrouwheid” als vasthouden aan het verleden en het verbonden zijn „met onze hier en nu levende Heer” (blz. 53), alsof in het geloof trouw aan het verleden en aandacht voor het heden niet kunnen samengaan. Op blz. 22 zegt de schrijver dat, wie alleen rechtlijnig kan denken, met de sprongen in Berkhofs dogmatiek wel enige moeite zal hebben; alsof de moeite met Berkhofs boek alleen aan rechtlijnig denken te wijten zou zijn! Een merkwaardig boek!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.