+ Meer informatie

RONDKIJK

6 minuten leestijd

Pas op voor Rome! In deze rubriek hebben we er almeer op gewezen, hoe Rome tracht ons land te overheersen. Nederland moet weer Rooms worden! Allerwege worden ook Ziekenhuizen gesticht, waarin het een machtig middel ziet, om Protestanten tot het roomse geloof te trekken. Soms vindt men roomse ziekenhuizen in geheel protestantse streken. Er wordt dan ook vaak door protestanten gebruik van gemaakt. Ook wel, als het geheel anders kan.

Een onzer predikanten bezocht een patiënt van de Ger. Gemeente, die in het roomse St. Joanna-ziekenhuis te Goes werd verpleegd. Aan het einde van het bezoek verzocht hij stilte, om een gebed te doen. De roomse patiënten hoorden dat ook aan. Toen de dominé weg was vroegen de roomse patiënten: „Wat kost da f nu als die dominé voor je bidt? "

— „Kosten", antwoordde de protestantse patiënt? „Dat kost bij ons niets!"

De roomse patiënten stonden daar verwonderd over, want zij moeten de pastoors voor de gebeden betalen.

Nu heeft het roomse ziekenhuis te Goes het volgende besloten: „Het bestuur van het Roomse St. Joanna ziekenhuis te Goes besloot niet meer toe te staan, dat op de kamers aan de zieken uit de Bijbel voorgelezen wordt, woorden van troost gesproken worden en gebeden wordt door Protestantse voorgangers."

Rondkijker weet niet of deze bekendmaking een gevolg is van hetgeen hij hierboven heeft meegedeeld, maar dit weet hij wel, dat het tot nadenken stemt. Laten wij als protestanten er goede nota van namen!

Jubileum Ds J. Fraanje. In het vorige nummer beloofde ik een kort overzicht te geven van de herdenkingssamenkomst ter gelegenheid van het drievoudig jubileum van Ds Fraanje te Barneveld.

De belangstelling voor deze samenkomst is overweldigend geweest, de kerk was afgeladen vol. Ook het catechisatielokaal was bezet, waar een geluidsinstallatie was aangebracht. Toen Ds Fraanje de kansel beklom zong de gemeente Ps. 68 : 14. Gelezen werd Titus 1. Na het votum en de zegen werd gezongen Ps. 77 vers 7 en 8. In zijn openingswoord dankte de Jubilaris voor de grote belangstelling, maar boven alles stond: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave!" Die God is een wonderlijke God, Die is te geloven, te kennen, toe te stemmen, te betrouwen, nooit te begrijpen, nooit uit te wonderen. Deze dag was wel een blijde dag voor hem, maar zijn stervensdag zal zijn blijdste dag zijn en de jongste dag zijn bruilofts-dag. O, die blijde dag, daar stond hij zich in te verheugen, dat hij een keer sterven ging, dat zijn hoop in vervulling zou gaan. De tekst die ZEerw. nam uit Titus 1 : 2 spreekt daar ook zo schoon van: In de hoop des eeuwigen levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd. Het thema was: e kroon op het werk in het opschrift aan de brief van Paulus aan Titus. Ten le: eluisterd (in de hope der heerlijkheid). 2. Vez'klaard (in Zijn eeuwige Raad) 3. Beloofd (door een God die niet liegen kan). 4. Vervuld (om eeuwig te vervullen). Het was een kostelijke predikatie.

Na de predikatie en de toepassing werden toegesproken: de burgemeester van Barneveld; Ambtsbroeders; Dr Steenblok met de studenten; Kerkeraad; Gemeente; Catechisanten, jong en oud; Schoolpersoneel, zijn Vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Na het dankgebed kreeg Ds J. v. d. Berg van Utrecht de leiding. Allereerst gaf deze het woord aan

ouderling Goor, de oudste ouderling. Deze sprak namens de kerkeraad. Vervolgens sprak namens het Gemeentebestuur Burgemeester Kuntze; Ds A. de Blois namens het curatorium der Theol. School; Dr Steenblok namens docenten en studenten; Ds A. van Stuyvenberg namens de classis Barneveld; Ds J. v. d. Berg namens Part. Synode van het Oosten. Ds A. Verhagen was de laatste spreker, die twee vragen stelde. Ten le aan de Jubilaris. Heeft het U aan iets ontbroken? Ten 2e. aan de gemeente: at heb ik meer aan Mijn wijngaard te doen, dat Ik er niet aan gedaan heb? Hij liet de gemeente staande zingen Ps. 122 : 3. Ds Fraanje dankte geroerd en verzocht te zingen Ps. 134 : 3, waarna hij de zegen uitsprak.

Het geheel was plechtig, en stond niet in het teken van de mens, maar de Heere alleen was de stof der verwondering. Die had hem al die jaren bewaard en Zijn beloftenissen vervuld. Toen de grootvader van Ds Fraanje stierf, voorzegde die, dat een kind van zijn kinderen tot knecht zou afgezonderd worden. Die grootvader stierf in God. De Heere is een waarmaker van Zijn Woord, een alles vervullend God en zal dat blijven tot het einde toe. Onze jonge mensen mochten er eens recht jaloers op worden en bij gedurigheid de Heere vragen hen daar wat van te leren. In Hem is toch een vreugde die de wereld niet kent.

Bevestiging en intrede Cand. Hagestein te IJsselmonde

Verleden week had de bevestiging en intrede van Cand. Hagesteijn plaats, welke zich aan de gemeente IJsselmonde verbond. Deze plechtigheid geschiedde in het kerkgebouw der Ger. Gem. Mijnsheerenplein te Rotterdam. De bevestiger was Dr Steenblok van Gouda, die in zijn voorwoord meedeelde, dat IJsselmonde nog slechts jaar in ons verband is en het voorrecht iy2 geniet nü reeds een eigen herder en leraar te krijgen. De tekst die Dr Steenblok nam wees op de zwaarwichtige taak die hierbij te vervullen is, nl. Jes. 62 : 6, 7. Het thema was: achters op Sions muren of Gods tedere zorg voor Sion, waarbij hij bezag:1. De be-

stelling van, 2. de opwekkende opdracht aan en 3e. het Goddelijke doel met die wachters. Na de predikatie volgde de bevestiging*. Aan de handoplegging namen deel Ds A. de Blois; Ds v. d. Ketterije, Ds Lichtenberg en Ds Heerschap.

Des avonds deed de bevestigde predikant Ds Hagesteijn zijn intrede. De tekst was Rom. 1 : 16 met het thema: e Godverheerlijkende roem van Paulus in het Evangelie van Christus. Punten. 1. Het voorwerp, 2. de kracht en 3. de vrucht van het Evangelie. Na de predikatie werden toespraken gehouden tot Dr Steenblok, Consulent Ds de Blois, Curatorium, classis Rotterdam, studenten en predikanten, catechisanten enz. Wederkerig werden enige toespraken gehouden o.m. door Ds A. de Blois, die het zo schoon uitdrukte, dat de jonge predikant de staf van zijn roeping zou mogen dopen in de honingbeken van Gods getuigenis. Ds Lichtenberg sprak namens de classis. Cand. Kersten namens studenten en tenslotte ouderling Rixoort. Toegezongen werd Ps 122 : 3.

Gedenkteken Ds G. H. Kersten. Er heeft zich in de kring der Geref. Gemeenten een commissie gevormd om op het graf van ds G. H-Kersten op „Crooswijk" te Rotterdam een gedenksteen te plaatsen. Als secretaris treedt op de heer J. R. van Oordt, Zwart Janstraat 95a te Rotterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.