+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

BETWIST SCHRIFTGEZAG door Dr. C. Trimp Uitgeverij De Vuurbaak, Groningen

Dit boek beval een bundel opstellen over de autoriteit van de Bijbel. Op de achterzijde van de omsla;; vinden we een belangrijke aantekening, als volgt: Dr. Trimp, hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken te Kampen, geeft Ln deze bundel een aantal opstellen mud hei uiterst aktuele thema van an de Bijbel. In enkele van deze studies sehelsi hij de strijd om dit vraagstuk, zoals die in hel verleden is gevoeid. waarbij bij brede aandacht besteedt aan om de controversen tussen Heiman Bavinck en de ‘ethische’ theologen in Nederland en hei conflict lussen Gresham Maehen en de modernisten aan de Princeton Univcisily in de U.S.A. In andere opstellen biedt bij een heldere analyse van eigentijdse opvattingen, o.a. die van H. M. Kuiterl, de tien. Synode van de Ned Heiv. Kerk en het 2c Vaticaans Concilie.

De titels van de opstellen I Het getuigenis der Schriften; II Honderd jaai kriliek Ie Kampen, lil Bavinek en de ‘Ethischen’; IV Alarm om de bijbel; V Om de waarheid van hel evangelie VI ‘Dialogisch’ Schriftgezag; VII De tragedie van de bfede weg; VIII De con stitutie van hei lueede Vaticaanse oncilie ovei Open traditie en Heilige Schrift. Na de opstellen volgen nog een tekst- en een naamregister.

In een wooid vooiaf maakt de sehiijvei enkele opmei kingen, waai uit we het volgende ovei nemen De sehiijvei heeft gctiacht een voornamelijk oiientercndc in foimalie te bieden omtrent de actuele en historische eonlouien, waai binnen de slrijd om het gezag van de Heilige Schrift als betrouwbaai Wooid van de levende God zieh in deze jaren afspeelt lei illustialie van het feil dat dil geding ook ver builen onze gienzen woidl gevoed, is enige iind.icht geviaagd vooi Duitse en Ameiika.insc leeluiii, teiwijl de behandeling van de Constitutie Verbum Dei van het I weede Vaticaanse Concilie in geen geval ontbieken mocht Hel is des schiijveis wens dat de lectuui van deze opslellen de lezers zal welen te winnen tot deelneming aan de intense woisleling van onze jaien die als een geestelijke stiijd naai ons toe komt en in feite niets mindei dan de zekcihcid des ge loofs het fund iment van de chiistclijke keik en de grond slag van wetenschap en culluui lot inzet heeft.

Uit een en andei blijkt duidelijk, dat de schiijver een positief standpunt inneemt in oveieenstemming met onze belijdenis Daarom vei heugen we ons over de veischijning van dit boek Hel gaat over een heel bclangnjke zaak Het is niel ledei gegeven een dergelijk boek te sehiijven. Er moet bijzondere belangstelling vooi deze matei ie zijn en voldoende inzicht om zo n werk van het begin lol hel einde goed te volgen De zaak moet onze belang slclling hebben Het gaat immeis om het onvoorwaardelijke gezag van de Heilige Schiift Dil boek is oiienie icnd De schiijver heeft ons wat te zeggen We doen ei goed aan naai hem te luisteien Het is een verheugend verschijnsel, dat in deze tijd van ondeimijning van hel Schriftgezag er nog bekwame theologen gevonden worden die het opnemen voor hel absoluut gezag van de Schrift als Woord van God.

Het boek telt 227 blz en kost f 15,-. B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.