+ Meer informatie

TOT BEVORDERING VAN EEN GEORDEND KERKELIJK LEVEN

3 minuten leestijd

De generale synode 1998 van de Christelijke Gereformeerde Kerken is geschiedenis. Het was een synode die ook metterdaad geschiedenis heeft geschreven. Niet met uitspraken en visies waarvan de buitenkerkelijke wereld heeft opgekeken. Wel met discussies en daaruit voortvloeiende uitspraken en besluiten die binnen eigen kerken en ook binnen kerken waarmee wij contacten onderhouden, uiteenlopende commentaren hebben opgeroepen.

Wie als afgevaardigde naar de breedste vergadering van de kerken in het verleden meerdere vergaderingen op dit niveau heeft meegemaakt, zal die van 1998 als heel bijzonder hebben ervaren. Bijzonder in deze zin dat de agenda vrij zwaar geladen onderwerpen bevatte, waarover indringende discussies zijn gevoerd, discussies die door momenten van redelijk grote spanning waren gekenmerkt. De uiteindelijke besluitvorming rond enkele saillante onderwerpen is dan ook niet gemakkelijk geweest. Meer dan ooit is op deze synode gevoeld dat binnen onze kerken de verscheidenheid in gedachten over de vraag welke posítíe onze kerken ín een tíjd van toenemende secularisatie en geestelijke verwarring moeten innemen, groot is. De gehechtheid aan de traditie en het verlangen naar meer eigentijdse vormgeving van het kerkelijk leven komen steeds sterker op gespannen voet met elkaar te staan en dreigen uiteindelijk tot een proces van totale geestelijke vervreemding te leiden. God verhoede dat genadig.

Dit nummer van Ambtelijk Contact bevat de neerslag van het zogenaamde besluitenboekje, zoals dat ook na vroegere synoden ten diensten van onze kerkenraden ter beschikking kwam. De bedoeling hiervan is kerkenraden op overzichtelijke wijze in kennis te brengen met de teksten waaronder genomen besluiten op formule gebracht zijn. Voor het informeren van de kerken aan de basis en voor de regeling van een geordend kerkelijk leven in de plaatselijke gemeente is deze kennis onmisbaar. Tegelijk geldt dat het kennis dragen van de besluiten zonder meer eigenlijk niet voldoende is. Naleving en toepassing vereist meer achtergrondinformatie, die beschikbaar komt als over niet al te lange tijd de Acta van de generale synode 1998 verschijnen, waarin men uit de rapporten van deputaten, instructies vanuit de kerken, synodale commissierapporten en de ter synode gevoerde discussies en gedane voorstellen zal kunnen zien welke achtergronden en intenties bij de totstandkoming van besluiten een rol hebben gespeeld.

Besluiten van de breedste vergadering van een kerkgemeenschap, zowel rond principiële als rond materiële zaken, bedoelen een geordend kerkelijk leven te bevorderen, in de wijze van kerk zijn de onderlinge herkenbaarheid te bewaren en invloeden te weren die met het Woord van God en de belijdenissen van de kerk op gespannen voet staan. Mogen vanuit dat gezichtspunt ook de besluiten van de generale synode 1998 binnen onze kerken erkenning vinden.

Namens de redactie,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.