+ Meer informatie

Werkgelegenheid te regionaal gebonden

CNV over economisch regiobeleid

3 minuten leestijd

UTRECHT — Het CNV vindt het gewenst dat regio's buiten de randstad meer nationaal of internationaal verzorgde bedrijven Icunnen aantrekken, waardoor hun economische basis wordt verbreed.

zen GS naar het onderhoud dat dit college en diverse andere Zeeuwse functionarissen op 7 juni met minister Lubbers hebben gehad. In dat gesprek kwamen de in het ASEV gestelde bevolkingsnormen aan de orde. GS van Zeeland wilde dat er een duidelijke uitspraak kwam over de aanvaardbare bevolkingsdichtheid in de buurt van de nieuwe kerncentrale. Twee dagen later liet de minister aan GS van Zeeland weten dat destijds bij het vaststellen van de selectienormen is uitgegaan van studies van de Raad voor de Volksgezondheid in de buurt van kerncentrales. In hun voorstel aan de staten verwij

Buiten het Westen van ons land bestaat volgens het CNV behoefte aan meer werkgelegenheid, juist in de dienstensector. In de regio's is de werkgelegenheid te vaak gebonden aan regionale markten.

Het Christelijk Nationaal Vakverbond schrijft dit aan de leden van de Tweede Kamer in een reactie op de begin dit jaar verschenen nota inzake het regionaal Sociaal-Economisch Beleid 1977-1980 van minister Lubbers (Economische Zaken). Het CNV heeft waardering voor de nota, maar het vindt wel dat het daarin gegeven beeld van de economische situatie in de verschillende regio's van Nederland te summier is.

Meer informatie is volgens het CNV nodig en ook voorhanden over de verdeling van de werkgelegenheid in de regio's naar sectoren en bedrijfstakken, over de mate waarin de verschillende ondernemingen zijn aangewezen op regionale, nationale dan wel internationale markten en over de pendelstromen tussen de verschillende regio's.

Op basis van die informatie, aangevuld met hetgeen al in de nota van Lubbers staat, zou volgens de vakcentrale een structuurschets van een regio kunnen worden opgesteld. Die kan worden gebruikt voor de beoordeling van de ontwikkelingskansen en de specifieke beleidsmaatregelen voor een bepaalde regio. Een dergelijke schets voor iedere regio zou vervolgens besproken kunnen worden op eenzelfde wijze als dat nu gebeurt bij plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening in het kader van eem planologische kernbeslissing, aldus het CNV.

Nu er een duidelijke teruggang valt te constateren in uitbreidingen en nieuwe vestigingen van bedrijven zijn de zwakke regio's volgens het CNV nog meer dan vroeger aangewezen op een betere spreiding van bestaande werkgelegenheid. Het is daarom nodig dat niet eenzijdig de nadruk wOrdt gelegd op het beïnvloeden van de regionale economische ontwikkeling met behulp van investeringspremies. Veeleer is het van belang - zo suggereert het CNV - om de in de nota van Lubbers voorgestelde verplaatsingsregeling voor bedrijven uit te breiden, zodat alle bedrijven, die van een sterke naar een zwakke regio willen verhuizen, daarvoor een vergoeding krijgen.

Spreidingsbeleid

In dit kader vindt het CNV het ook van belang om door te gaan met de spreiding van rijksdiensten. De regering wil de toekomstige spreiding van rijksdiensten vooral richten op nieuwe diensten en op uitbreidingen van bestaande diensten. Het CNV is het daarmee eens, omdat in deze gevallen niet grote aantallen ambtenaren gedwongen worden mee te verhuizen. Bij de spreiding van de rijksdiensten moet volgens het CNV ook worden gedacht aan de regio's Twente en Nijmegen.

Het CNV vindt het aanvaardbaar, dat in zeer zwakke gebieden arbeidsplaatsen blijvend worden gesubsidieerd. Dit geldt ook voor het op peil houden van het voorzieningenniveau in bepaalde rgio's, waar op dat gebied een achterstand dreigt te ontstaan. Het CNV denkt daarbij niet alleen aan winkels maar ook aan onderwijs en aan maatschappelijke dienstverlening.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.