+ Meer informatie

UIT DE KERKELIJKE PERS

5 minuten leestijd

Ds. C. Harinck in „De Saambinder" bij het 75-jarig bestaan van de Geref. Bond:

„De nood der kerk is ten diepte de nood der prediking. Ik wil er wel bijvoegen dat dit ook voor onze Geref. Gemeenten blijft.

De macht van het Woord alleen kan en zal de kerk uit haar verval oprichten.

De kerk wordt aan alle zijden bedreigd door gevaren. De kerk zal strijdende moeten blijven tegen dwaling, verval, verstarring, verkilling, veroppervlakkiging, gemis aan warmte, een geest van wereldgelijkvormigheid, gemis aan verborgen omgang met God en geloofsonderhandelingen met de zoete Middelaar Jezus.

En wat kan er tegen gedaan worden?

Wat kan de kerk in zijn geheel uit dit verval oprichten?

Ik meen dat er geen ander medicijn is dan hetgeen honderden jaren geleden in de tijd der Reformatie bewezen heeft krachtig en heilzaam te zijn, namelijk de zuivere onverzwakte leer van de Reformatie en hetzelfde soort mannen dat toen Gods kerk in de Nederlanden tot zegen is geweest, n.l. geleerd op de school van Woord en Geest.

Wij hebben geen behoefte aan nieuwe methoden, nieuwe stelsels of een nieuwe theologie. Wat wij nodig hebben is dat de oude waarheden krachtig en waarachtig gepredikt en aan het hart van de hoorders gelegd worden."

(...)

„Als de prediking funktioneert als werkelijk gereformeerde prediking in de vorm van bediening en toepassing van het Woord Gods, komen er door de bediening van de Heilige Geest krachten los in de vervallen kerk die wij niet voor mogelijk hebben gehouden en door dit werk komt het ware herstel der kerk tot stand. In alle bescheidenheid mag dan toch ook gezegd worden dat de Afscheiding nog steeds een taak en opdracht heeft van Godswege, juist vanwege de gereformeerde prediking.

In de Nederlandse Hervormde Kerk heeft de dwaalleer nog steeds ruim baan en wordt door leertucht niet bestreden. Wat dat betreft is er sinds de Afscheiding niets veranderd.

Ik denk dan niet alleen aan zaken zoals de vrouw in het ambt of de gezangen, maar veel meer aan wat prof. Berkhof door woord en geschrift in de Hervormde Kerk verkondigt, dat Christus niet waarachtig God is en de maagdelijke geboorte een mensenverzinsel is. Er is nog genoeg om tegen te strijden overgebleven.

Daarom wensen wij de Gereformeerde Bond in de Herv. Kerk voor de toekomst Gods zegen en standvastigheid toe en dat men strijdt niet alleen voor een uiterlijke organisatie maar vooral voor de religie (geloofsleer en geloofsvrucht) der belijdenisschriften.

Wij hopen ons te verblijden over het werk Gods ook in andere kerken, want het gaat ons niet in de eerste plaats om eigen groep of eigen kerk, maar om de Gemeente die Christus Zich hier op aarde door Woord en Geest bijeenvergadert.

Daarom was de tekst van de herdenkingsdienst door ds. Kievit juist gekozen: „Laat Uw werk aan Uwe knechten gezien worden en Uwe heerlijkheid over hun kinderen"."

(...)

Ir. J. van der Graaf in „De Waarheidsvriend" als reactie op een aantal wensen bij het 75-jarig bestaan van de Geref. Bond:

„De prediking is het centrale in het gemeentelijke leven. Daarom mag er bepaald zorg zijn om de prediking in alle kerken. Het is goed dat daarop ook in bepaalde reacties werd gewezen. Eén van de eerste activiteiten, die de Gereformeerde Bond ter hand nam, was het instellen van een Leerstoel- en Studiefond. Daaruit bleek hoezeer men het belang inzag van het feit, dat jongeren uit de gemeente de mogelijkheid moesten hebben om te studeren en dat aan de universiteiten onderwijs gegeven werd in Gereformeerde zin. Hoevelen hebben in de afgelopen vijfenzeventig jaar niet de mogelijkheid ontvangen om hun studie te volbrengen met de middelen, die de gemeenten daartoe via de Gereformeerde Bond hebben verstrekt. Teleurstellend is het altijd weer geweest, dat er predikanten waren en zijn, die „van de Bond gestudeerd hebben" en zich later — hoe dan ook— als opponenten van de Gereformeerde Bond deden kennen. Maar het ging en gaat de Gereformeerde Bond ten diepste om de kansel, om de verkondiging in het geheel van onze kerk. Het gaat om de prediking naar Schrift en belijdenis, doorademd van de religie van de belijdenis. De prediking zélf is ten diepste niet te organiseren. De prediking, zoals die gebracht wordt, hangt nauw samen met de prediker, die de prediking brengt. Zijn inzicht en ingeleid-zijn in de Schrift en in het geestelijk leven bepaalt uiteindelijk de prediking. Een organisatie als de Gereformeerde Bond kan dan ook moeilijk aangesproken worden op de prediking zoals de laatste tijd wel is geschied. Een organisatie als de Gereformeerde Bond mag wel leiding geven aan de vragen waarvoor we in de Kerk (en de samenleving) staan en mag ook leiding geven aan de doordenking van de vragen van het geestelijk leven, ook voor de prediking, door middel van de daartoe geëigende organen. Maar zoals een predikant de boodschap niet verder brengen kan dan het oor, zo kan de Gereformeerde Bond in de voorlichting de zaken ook niet verder brengen dan het verstand."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.