+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Ds. J.H. Kuiper (red.), Handboek 2006 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Uitg. Print Media BV Bedum 2006, 552 blz., € 10,95.

Net als vorig jaar moet uit de statistieken van de GKv de conclusie getrokken worden dat de groei er na vele jaren uit is. Voor het eerst sinds tijden is er zelfs sprake van een reële daling van het ledental van enkele honderden. Uit de cijfers blijkt dat de uitstroom naar de ‘nieuwe’ vrijgemaakten beperkt is gebleven; de grootste zorg betreft het aantal doopleden dat niet komt tot belijdenis en dat afscheid neemt van het kerkelijk leven. Wat dat betreft tekent zich in de GKv dezelfde tendens af als in de CGK. Verder blijkt uit het jaaroverzicht dat zij voortdurend op zoek zijn naar de vraag hoe men elkaar vast kan houden bij groeiende verschillen van inzichten op allerlei terreinen; iets waar onze kerken al heel lang ‘ervaring’ mee hebben. Het gaat o.a. om vragen rond de gaven van de Geest, visie op de ambten, al of niet gebruik van visueel materiaal in de eredienst. Wat echt anders is dan bij ons is de klacht van kerkenraden dat er zo enorm veel post te verwerken valt (blz. 452). Dat valt in de CGK echt nog wel mee: er komt wel veel binnen, maar dat vraagt niet allemaal om tijdrovende behandeling. Het handboek is ook handig voor hen die op zoek zijn naar verantwoord gereformeerd onderwijs op allerlei niveaus: werkelijk alles wordt in het handboek genoemd (blz. 385–424).

Dr. Jakob van Bruggen, Romeinen. Christenen tussen stad en synagoge. Derde serie Commentaar op het Nieuwe Testament Uitg. Kok Kampen 2006, 286 blz., €29,90.

De ondertitel van dit nieuwe deel in CNT geeft treffend de grondgedachte van prof. Van Bruggen weer bij zijn commentaar op Romeinen: de christenen die hij bij het schrijven op het oog had, leefden in de tijd dat er van een Sint Pietersplein nog geen sprake was. Zij hoorden als gelovigen bij de gekruisigde Jezus. De sporen van die gedachte komt men constant in de brief tegen — de brief, die wel getypeerd wordt als een algemene samenvatting van de christelijke leer. Maar tegelijk moet men in het oog houden, dat de hoorders van de brief niet alleen positie moesten kiezen in de stad waarin ze leefden, maar dat er ook nog eens zoiets was als de joodse synagoge, waar zij geen deel aan hadden. ‘Christenen tussen stad en synagoge’ dus. Deze rode draad beheerst het commentaar. Dat wordt uiteraard erg spannend wanneer we bij de hoofdstukken 9–11 van de brief komen. Voortdurend wijst Van Bruggen op de oude wortel Israël en op de weg die God in zijn verkiezend handelen met heidenen (Romeinen) gaat met het oog op dat oude volk, dat immers nog steeds zijn eigendom is. 11:25, het binnengaan van de heidenen, verstaat hij als een binnengaan in Israël (blz. 171). Zo mogen heidenen meebouwen aan het behoud van Gods bondsvolk; hoe dat precies gaat en hoe dat precies zal uitkomen, daarover spreekt Van Bruggen (net zomin als anderen) het laatste woord, maar het betekent wél een ferme correctie op het bekende denken over ‘de kerk in de plaats van Israël’. Paulus wijst zijn lezers op ‘Gods ontferming, eerst over Israël en nu weer over hen en waarom niet ook weer over Israël, over allen over wie Hij zich wil ontfermen (…) Het is niet uitgesloten dat God nog veel tegoed heeft voor de hernieuwde inlijving van de ongelovige Israëlieten (…) De Romein komt aanliggen in Abrahams schoot’(blz. 178).

Ds. J. Westerink, Het drievoudig ambt van Christus. Uitg. Groen Heerenveen 2005, 71 blz., €7,50.

Op de achterflap van dit boekje staat dat de auteur hier ‘het hart van het Evangelie’ beschrijft. Dat is niet overdreven. Het profeet, priester, en koning zijn van de Christus worden voor de lezer uitgestald, in hun onderlinge verschil én in hun onderlinge samenhang. Vanuit het OT worden de lijnen naar Hem die het drievoudig ambt draagt, doorgetrokken. Het hart van het Evangelie… dat geeft ook aan dat niet volstaan kan worden met een zakelijke (vergeef mij het woord) opsomming van schriftgegevens, en dat gebeurt dan ook niet. De toon is warm, gunnend, zelfs vaak meditatief. Geloofsvragen die in harten leven, worden verwoord en er worden pastorale antwoorden geboden. Dat maakt dat dit boekje geestelijke mogelijkheden biedt voor hoofd én hart!

Willem Oosterbeek, Gordel van God. Een voettocht langs ’s Heeren wegen. Uitg. Inmerc Wormer 2006, 144 blz., €19,95.

De auteur heeft gereformeerde wortels, maar is gaandeweg verder en verder daarvan weggeraakt. Enkele jaren geleden merkte hij een persoonlijke herwaardering bij standpunten die door het orthodox-christelijke deel van ons volk worden ingenomen. Dat bracht hem tot een voettocht van N-O naar Z-W Nederland (Staphorst tot Oostkapelle). Hij bezocht kerkdiensten, jongerenbijeenkomsten, kenners van de reformatorische wereld, en zocht in alle oprechtheid (dat spreekt echt uit het boekje) naar de vraag: wat drijft hen? Het antwoord op die vraag is niet echt diepgaand geworden; dat is denk ik ook niet goed mogelijk op deze wijze. Wel spreekt er naast verbazing toch ook respect voor hen die de regel van de Schriften serieus willen nemen. Het is jammer dat namen van kerken en personen niet altijd correct gespeld zijn; dat is slordig. Uit onze kerken komen Putten, Noordeloos en Urk-Maranathe in het vizier. Op een plezierige wijze overigens. Eén belangrijke vraag stelt de schrijver, op blz. 115: ‘Wat is spiritualiteit op de keper beschouwd en waarom vind ik daar zo weinig van terug in de manier waarop het geloof beleden wordt in de kerken die ik onderweg bezocht? Is het een gebrek aan bezieling?’ Voorwaar een pittige vraag…

Jean Klare & Klaas A.D. Smelik, Atlas van het bijbelse continent. Uitg. NBG (onderdeel van Jongbloed) Heerenveen 2005, 119 blz., €19,95.

In dit boek vindt men een gedetailleerde cartografie van het landschap van het Bijbelse Continent met 24 platen in kleur en volledige plaatsnamenindex. Maar die platen zijn niet wat men denkt: het is geen geografie in de normale betekenis van het woord. In de platen/kaarten worden stukken continent getekend, met daarin geschreven de markante gegevens bij het thema. Een voorbeeld: in de kaart over het ‘land van Abraham’ staan woorden als afgunst, de hiel, toppunten van slechtheid. Bij de kaart over koning David staan woorden als Bad-Bathseba, instituut voor drogredenaties. Heilige, besluitvaardigheid en beloning. Ze hebben allemaal hun achtergrond, en die wordt getekend in de bijbehorende toelichtende tekst. Zo gaan we van Genesis 1 tot en met Openbaring 22 de hele bijbel door. Een bijzondere, inhoudelijk prikkelende uitgave

Sipke van der Land, Humor in de bijbel. Uitg. Kok Kampen 2004, 120 blz., €12,50.

Humor is niet zomaar er op los lachen. Nee, het is de lach zien en ervaren temidden van de ernst van het leven. Daarom is het niet zo vreemd dat Sipke van der Land, in navolging van velen voor hem (o.a. Okke Jager, die een boekje met gelijknamige titel schreef), op zoek is gegaan naar humor in de bijbel. Zo komen we bij vele situaties waarin als het ware een knipoog uit de hemel ons begroet. Verder moet je van zo’n boekje niets verklappen, want dan is de aardigheid eraf.

Ds. J. Beider, II Petrus. Opnieuw post voor vreemdelingen. Uitg. Groen Heerenveen 2005, 123 blz., €10,50.

In de tweede brief van Petrus komen veel vragen uit het dagelijks leven aan de orde: geestelijke groei, omgaan met elkaar, gezagsverhoudingen. Ze worden in tien hoofdstukken door de auteur — die eerder een publicatie over I Petrus verzorgde en predikant is binnen de PKN, verbonden aan de hervormde gemeente te Dordrecht — aan de orde gesteld. Elk hoofdstuk is voorzien van een aantal gespreksvragen, hetgeen de toegankelijkheid voor groepsbespreking verhoogt.

Ds. W. van Gorsel, Vrije gunst alleen. Meditaties over de brief aan de Efeziërs. Uitg. Den Hertog Houten 2005, 71 blz., €4,85.

De bekende emerituspredikant Van Gorsel schreef een aantal meditaties over teksten uit Efeze. Schriftuurlijk betrouwbaar, geestelijk opbouwend, eerlijk naar mensen én naar God. Aan te bevelen om eens rustig te lezen. Men wordt erdoor verrijkt. Soms zou men bepaalde sporen wat meer doorgetrokken willen zien; ik denk aan blz. 37 rond de woorden ‘Hij is onze vrede’. Daar zou ik het punt Israël en de volken niet zo snel hebben laten passeren; de auteur gaat erg vlot over op muren die christenen onderling opwerpen. Niet ten onrechte, maar de oorspronkelijke gedachte van Paulus heeft op zich al veel te zeggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.