+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

6 minuten leestijd

RING ZEELAND VAN J.V. EN S.V. DER GER. GEMEENTEN

Op woensdag 8 april hopen wij D.V. weer te vergaderen in de bovenzaal a.d. Segeerstraat te Middelburg. Aanvang half acht. Verkorte agenda: Opening door de weleerw. heer ds. M. Heerschap. Referaat: „Schriftgezag en Schriftcritiek", door de heer J. de Korte te Biggekerke. Komt allen en brengt belangstellenden mee. Ook kerkeraadsleden zijn hartelijk welkom.

RING ZEELAND

Kort verslag van de vergadering der Ring van J.V. en S.V. in Zeeland.

De weleerw. heer ds. M. Heerschap opent op gebruikelijke wijze en spreekt naar aanleiding van Col. 2 : 1—15 een kort openingswoord.

Z.eerw. wijst op de noodzakelijkheid om door genade de betekenende zaak van de H. Doop te leren kennen. De referent, de weled. heer A. v. Bochove, heeft het zichzelf met de keuze van zijn onderwerp, „De H. Doop", niet gemakkelijk gemaakt.

Eeest spreekt hij over de sacramenten in het algemeen, de betekenis van het woord sacrament, de betekenis van het sacrament voor Gods Kerk (zie H. Cat. vraag 66), de betekenis van de sacramenten bij Rome en de sacramenten in de Oude en Nieuwe bedeling. Komende tot de H. Doop, wijst hij eerst op de doop bij de heidenen, de proselietendoop, de doop van Johannes om vervolgens uitvoerig de doop in de N.T. kerk te behandelen. Daar de H. Doop een bondszegel genoemd wordt, zijn Verbond en doop niet te scheiden. In verband hiermede geeft de referent ook een beknopte uiteenzetting van de leer der verbonden. Inzonderheid belicht hij de relatie tussen verkiezing-verbonddoop. Bepaalt de verkiezing de grenzen van het Wezen des Verbonds, ook de uitwendige betrekking tot het Verbond is niet gering te achten. Daaruit vloeien tal van weldaden, die de mens, levend onder de openbaring des Verbonds, verantwoordelijk stellen.

Een uitgebreide bespreking volgt, waarbij een en ander vooral ook vanuit de praktijk wordt besproken. De inleider ontvangt een welverdiend dankwoord. Ouderling Melse laat zingen Ps. 118 : 7 en eindigt met dankgebed.

MELISKERKE

Verslag van de jaarvergadering der Studie-vereniging „Bidt en Werkt".

Ouderling A. Provoost opent de vergadering met te laten zingen Ps. 105 : 3, leest Ps. 148, gaat voor in gebed en spreekt een kort openingswoord, waarbij hij allen welkom heet en wijst op de noodzaak om de dingen aangaande het koninkrijk Gods te onderzoeken. Tevens deelt hij mede, dat ds. Heerschap, die een referaat zou houden over „Het leven in Amerika", door weersomstandigheden verhinderd is aanwezig te zijn.

Na de gebruikelijke verslagen leest vriend P. Koppejan zijn inleiding over: „De Antichrist" voor. Het spreekt vanzelf dat over dit onderwerp verschillende vragen gesteld worden, die na de pauze door de inleider op een bevredigende wijze beantwoord worden.

Door Jo de Korte, een lid van de meisjes vereniging wordt een gedicht: Reddende liefde" gezegd. Daar het aangekondigde onderwerp van ds. Heerschap komt te vervallen, houdt vriend P. Davidse een inleiding over: De Gereformeerde Kerk en wij." Vele vragen over dit belangrijke onderwerp gedaan, worden door de inleider duidelijk beantwoord. De goed bezochte en leerzame avond wordt gesloten door ouderling J. Wisse, die laat zingen Ps. 25 : 2 en eindigt met dankgebed.

CAPELLE a.d. IJSSEL

Donderdag 5 februari j.1. hielden de J.V. „Onderzoekt de Schriften", de M.V. „Draagt elkanders lasten", de Knapenvereen. „Benjamin" en de Jonge Meisjes vereen. „Esther" hun gecombineerde jaarvergadering in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente alhier.

Deze vergadering stond onder leiding van ds. A. Vergunst van Rotterdam. Deze liet zingen Ps. 119 : 3 en 5, las vervolgens 1 Johannes 2 : 1 t.m. 17 en ging voor in gebed. Het openingswoord van Z.eerw. was gebaseerd op het tekstwoord uit 1 Johannes 2 : 17, n.1. „De wereld gaat voorbij en hare begeerlijkheid, maar die de wil Gods doet, blijft in der eeuwigheid."

De penningmeester van de J.V. las hierna het gecombineerde jaarverslag van zijn vereniging, gevolgd door de penningmeesteresse van de M.V., die een dito verslag van haar vereniging uitbracht.

Vr. Koos de Leeuw (K.V.) las het onderwerp „Nero, de wrede Christenvervolger" voor. Ria de Leeuw (M.V.) las daarna het gedicht „De barmhartige Samaritaan."

Het laatste punt voor de pauze was het geschiedkundige onderwerp „Ons land onder de duitse tyrannie", hetwelke gelezen werd door vr. S. Sakko (J.V.)

Tijdens de pauze werden de aanwezigen getracteerd op chocolademelk en koek.

De vergadering werd heropend met het zingen van Ps. 86 : 6. Het woord was nu aan de afgevaardigden van zusterverenigingen, welke hun felicitaties uitspraken. Vertegenwoordigd waren de J.V. en K.V. te Rotterdam-C., idem die te Rotterdam-Z., de J.V.'s van Berkenwoude en Moerkapelle, benevens de M.V. van Moerkapelle.

Schriftelijke felicitaties waren ontvangen van de J.V.'s te Dordrecht, Gouda, Leiden, H.I. Ambacht, Ridderkerk en Rotterdam-W., van de M.V.'s te Rotterdam-C., Vlaardingen en 's Gravenhage, van de K.V.'s te Rotterdam-Zuidwijk en Lisse, benevens van de sekretaris van het L.V.

Vervolgens beluisterden wij de jaarverslagen van de K.V. en de J.M.V., gelezen resp. door de sekretaris, vr. A. Benard, en door Leny Schouten.

Een lid der J.M.V., Anneke Wels, las het gedicht „Daniëls open

venster". Vr. C. Rietveld, voorzitter der J.V., had voor deze vergadering weer voor een Bijbels onderwerp gezorgd. Dit handelde over „Stefanus."

Na het zingen van Ps. 89 : 7 dankte de voorzitter ds. Vergunst voor de wijze, waarop hij deze jaarvergadering geleid had. Verder sprak hij een dankwoord tot allen, die aan het welslagen van deze vergadering medegewerkt hadden.

De ere-voorzitter der J.V., ouderling A. W. Verhoef, sprak een kort doch ernstig slotwoord, waarin hij de jongeren aanspoorde vroeg de Heere te zoeken en Hem te leren vrezen. Tenslotte werd nog gezongen Ps. 65 : 2 en eindigde ouderling Verhoef met dankgebed.

LISSE

Verslag van de gecombineerde jaarvergadering der J.V. „Zacharia" en M.V. „Tabitha" te Lisse, gehouden op 11 februari 1959.

De voorzitter van de kerkeraad ouderling Oudshoorn opende deze vergadering na het zingen van Ps. 119 : 2 en 3 en het lezen van 2 Petr. 1, met gebed.

In zijn openingswoord sprak hij over de vastheid en vervulling van het profetisch woord, over het acht geven op-en het onderzoeken van dat Woord — ook in verenigingsverband — en over het doel daarvan: het Licht der genade en de Morgenster moge uw deel worden.

Het jaarverslag van de M.V. werd voorgelezen door Nel de Korte. Daarna hield Huig Wildeman een inleiding over Jonathan, Sauls zoon, maar Davids zielevriend, met wie deze een verbond sloot, en om wiens wil Mefiboseth in eer en bezitting werd hersteld.

Hans Grisnich zorgde voor een onderwerp over de geleerde en godvrezende geneesheer Boerhave.

Jaap Quartel belichtte onder de titel: „Arbeid en vrije tijdsbesteding", de omstandigheden waarmee we in onze tijd te maken hebben.

Het gedicht „Het Bloed" door Leny Blom voorgelezen, was een ernstig en dringend vermaan tot onderzoek en beproeving voor allen die het aanhoorden.

Het jaarverslag van de J.V. werd verzorgd door Piet Schalk. Beide verenigingen werden door de verschillende afgevaardigden toegesproken, bovendien waren er van vele verenigingen schriftelijke felicitaties binnengekomen.

Aan het einde van de vergadering dankte de voorzitter van de J.V. J. Grisnich allen voor de belangstelling en medewerking. Ouderling de Jongh sloot deze avond door te laten zingen Ps. 25 : 6, waarna dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.