+ Meer informatie

Eerste Kamer akkoord met splitsing van Ermelo - Nunspeet

Vreugde op publieke tribune

4 minuten leestijd

Als men.als overheid het unieke besluit neemt om de gemeente Ermelo te splitsen en de nieuwe gemeenten Ermelo en Nunspeet te stichten, raag men niet uit het oog verliezen, dat wanneer men dit niet doet de feitelijke onbestuurbaarheid van Ermelo blijft bestaan. Ermelo en Nunspeet zijn als twee stille ploegen van touwtrekkers, hetgeen op de bestuurskracht van de bestaande gemeente Ermelo verlammend werkt, aldus mr. W. J. Geertsema, minister van Binnenlandse Zaken, in de Eerste Kamer. Onder grote belangstelling uit de betreffende gemeenten, behandelde de Eerste Kamer het wetsontwerp tot opheffing van de gemeente Ermelo, het vormen van de nieuwe gemeenten Ermelo en Nunspeet en grenswijzigingen met Harderwijk.

Oud-minister mr. C. H. F. Polak (WD) uitte zich kritisch over dit ontwerp. Met vreugde zag hij juist deze minister achter de regeringstafel zitten om dit wetsontwerp te verdedigen, gezien de grote aanleg voor het openbaar bestuur en de ervaring in deze zaken, die mr. Geertsema eigen is. Mr. Polak meende dat Harderwijk voor zijn bezwaren te weinig gehoor gevonden had, zowel bij de vorige minister mr. Beernink, als bij de Tweede Kamer. Wij moeten echter niet bekijken wat Ermelo of Harderwijk wil, maar wat het beste is voor de bestuurlijke ontwikkeling van dit gebied en daarom betreurde hij het dat de toelichting op de grenswijzigingsplannen zo summier is uitgevallen.

„Ze liggen elkaar niet"

D. Eisma (D'66) was bevreesd, dat Harderwijk door dit wetsontwerp met zijn natuurlijke bevolkingsaanwas na 20 a 30 jaar in de knoei zal komen. Volgens hem was het enige argument, waarom de minister tot twee gemeenten komt, gelegen in de bemerking dat Ermelo-dorp en Harderwijk elkaar niet liggen. Het zou gewenst geweest zijn voor een dermate belangrijke beslissing, dat er meer contact met de bevolking was geweest ondermeer door het instellen van een enquête.

Overigens wekte het bij hem bevreemding, dat Uddel, dat behoort tot de gemeente Apeldoorn, maar een aaneengesloten geheel vormt met Elspeet, Staverden en Leuvenum niet bij de gemeentelijke herindeling is betrokken.

De beide protestants-christelijke fracties in de Eerste Kamer hadden zoals jhr. mr. L. E. de Geer van Oudegein (CHU) ernstige moeilijkheden gehad om hun standpunt te bepalen. „Ten slotte hebben wij voor aanvaarding van het wetsontwerp gekozen boven het „kwaad van verwerpen".

Aanvaardbaar

Ir. C. N. van Dis wilde vooropstellen, dat hij zich geheel met het wetsontwerp kon verenigen. Hij vond de houding van de gemeente Ermelo in deze materie zeer reëel nu deze gemeente zich reeds heeft bereid verklaard om met Harderwijk en de nieuwe gemeente Nunspeet tot een gewestelijke regionale samenwerking te komen. Samenwerking is altijd verre te verkiezen boven het opleggen van dwang. De SGP is altijd voorstander van handhaving van hetgeen hi.storisch gegroeid is en ziet annexaties dan ook alleen in uiterste noodzaak. De onbevredigende situatie die hier echter al zo lang bestaat, zal bij aanneming van dit wetsontwerp opgelost worden, zodat aanneming van dit voorstel aanvaardbaar is.

Gewest

In zijn beantwoording merkte de minister van Binnenlandse Zaken mr. Geertsema op, dat het samenvoegen van Harderwijk en Ermelo-dorp tot een stedebouwkundige eenheid nooit de bedoeling is geweest. Hij is bereid Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken om de totstandkoming van een intergemeentelijk structuurplan te bevorderen, ter oplossing van de gemeenschappelijke moeilijkheden. Juist dezer dagen is ter voorbereiding van een gewest voor deze streek een commissie ingesteld, waaraan deelnemen de gemeenten Doornspijk, Elburg, Ermelo, Harderwrijk, Oldebroek en Putten. Ingaande op de zorgen van Harderwijk meende hij, dat deze gemeente met dit wetsontwerp nog behoorlijke mogelijkheden tot verdere uitgroei heeft. Harderwijk dat nu 26.000 inwoners telt, heeft op eigen gebied nog mogelijkheden tot woningbouw voor 5000 mensen, terwijl het gebied dat Harderwijk er nu bij krijgt nogmaals voor 10.000 inwoners ruimte zal geven.

Geen langer uitstel


Mr. Geertsema kon niet zeggen wat deze splitsing van Ermelo en Nunspeet zal gaan kosten. De autonomie van de gemeenten weegt hem bijzonder zwaar. De kosten zullen ondermeer afhangen van het feit, hoe Ermelo zijn dorpscentrum zal inrichten. De financiële positie 'van de bestaande gemeente Ermelo is bijzonder gunstig, zodat uit dien hoofde hier geen bijzondere moeilijkheden zijn te verwachten. Sprekend over de voorgeschiedenis van de splitsing der bestaande gemeente Ermelo meende hij dat het spreekwoord de tijd heelt alle wonden hier niet is opgegaan. De samenvoeging in 1818 van Nunspeet Ermelo en Elspeet heeft nimmer geleid tot enigerlei vorm van samensmelting. Reeds in 1877 werd het eerste verzoek tot de regering gericht om tot splitsing over te gaan. Terwille van een goede bestuurbaarheid van deze streek kan nu een splitsing niet langer uitgesteld worden.

De Eerste Kamer aanvaardde zonder hoofdelijke stemming het wetsontwerp, hetgeen op de publieke tribune tot grote vreugde aanleiding gaf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.