+ Meer informatie

Kort formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal

8 minuten leestijd

Geliefden in onze Here Jezus Christus, hoort hoe onze Heiland in de nacht voor Zijn sterven het Avondmaal heeft ingesteld:

O.V.: Als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem. En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer Ik lijde; want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt dezen, en deelt hem onder ulieden. Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drink-beker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.

N.V.: Toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem. En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. En Hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit, en zeide: Neemt dezen en laat hem bij u rondgaan. Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van den wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot Mijn gedachtenis. Evenzo den beker, na den maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.’)

Opdat wij nu waarlijk tot Zijn gedachtenis dit Avondmaal mogen houden, hebben vidj tevoren onszelf te beproeven.

Daarom onderzoeke zich ieder van ons, of hij \an harte berouw heeft over zijn zonden, zichzelf mishaagt en zich voor God veroot-moedigt. Ieder beproeve zich, of hij de laste belofte van God gelooft dat hem al-leen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. en onder-zoeke zich, of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen.

Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgeno-ten aan de tafel van Zijn Zoon Jezus Chris-tus ontvangen.

Die deze gezindheid niet kennen, verkondi-gt n wij dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben en vermanen wij zich van dit Avondmaal te onthouden, zolang zij zich niot bekeren.

Dit wórdt ons, geliefde broeders en zusters in ue Here, niet voorgehouden om de ver-s!.igen harten van de gelovigen de vrijmoe-digheid te ontnemen, alsof niemand tot het Avondmaal des Heren gaan mag dan wie zondei enige zonde is.

Want het Avondmaal verzekert ons, dat het volkomen offer van onze Here Jezus Chris-tus de enige grond van onze zaligheid is. Ket verzegelt ons Zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood ve/diend hadden, heeft willen lijden en ster-ven, en voor ons de levendmakende Geest verworven heeft.

Door die Geest, Die in Hem als het Hoofd en in ons als Zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krij-gen wij deel aan al Zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onder-ling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: O.V.: Want èèn brood is het, zo zijn wij velen èèn lichaam, dewijl wij allen èèns broods deelachtig zijn.

N.V.: Omdat het èèn brood is, zijn wij, hoe-velen ook, èèn lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood. 2)

Met groot verlangen mogen vv’ij samen aan

Kort formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal het Avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, Die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader.

Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om Zijn ge-nade aanroepen:

Barmhartige God en Vader, Die Uw enig-geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zon-den, wij bidden U dat Uw Heilige Geest moge bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan Hem hoe langer hoe meer overgeven, en dat Hij in ons leeft en wij in Hem.

Wil onze verslagen harten door dit Avond-maal troosten en sterken. Laat ons niet twij-felen, of Gij zult om Christus’ wil eeuv/ig onze genadige Vader zijn, Die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles ver-zorgt als Uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook Uw genade dat wij onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten. Die onze sterfelijke licha-men aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk ma-ken en ons tot Zich nemen zal in Zijn hemelse Koninkrijk.

Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus.

Amen.

Laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze Voorspraak, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfe-len dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met Zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden, als wij het brood en de wijn tot Zijn gedachtenis ont-vangen.

Bij het uitdelen van het brood zal de dienaar spreken: Het brood, dat wij breken, is een gemeen-schap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus ge-geven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. ^)

Bij het geven van de beker zal de dienaar spreken: De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is een gemeenschap met het bloed van Christus.

Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft, dat het bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoe-ning van al onze zonden. *)

Na de bediening van het Avondmaal spreekt de dienaar: Laten wij Gods Naam met lofzegging prijzen.

O.V.: God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft door Zijn grote hefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, ons levend gemaakt met Christus; uit genade zijt gij zalig geworden — en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat Hij zou betonen in de toeko-mende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wande-len.

Hem nu. Die machtig is meer dan over-vloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de ge-meente, door Christus Jezus, in alle geslach-ten, tot alle eeuwigheid.

Amen.

N.V.: God, die rijk is aan erbarming, heeft om Zijn grote liefde, waarmede Hij ons

Kort formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus — door genade zijt gij behou-den — en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse ge-westen, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen den overvi’eldigenden rijkdom Zijner genade te tonen naar Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door ge-nade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus ge-schapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zou-den wandelen. ^)

Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Chris-tus Jezus tot in alle geslachten van eeuwig-heid tot eeuwigheid.

Amen.„)

Laat ons de Avondmaalsviering besluiten met het gebed, dat Christus ons geleerd heeft;

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Uw Naam worde geheiligd;

Uw Koninkrijk kome;

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

1.Luk. 22 : 14-20.

2.IKor. 10 : 17.

3.1 Kor. 10 : 16b, 17.

4.1 Kor. 10 : 16a, Matth. 26 : 26b,Luk. 22 : 19b.

5. Ef. 2 : 4-10.

6.Ef. 3 : 20, 21.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.