+ Meer informatie

Bevinding is vrucht van de beproeving

9 minuten leestijd

2

Beroofd van haar man en kinderen is zij in diepe armoe weergekeerd met een innige droefheid over het kwaad door haar bedreven En zo kwam zij weer en nu samen met Ruth, haar schoondochter, in de beproeving van het geloof.

Naomi keerde met terug naar het land des Heeren met de gedachte dat zij vanuit de droefheid van haar hart en de smaadheid van haar leven weer in ere hersteld zou worden Daarvoor was zij te oud, de hoop op een Leviraatshuwelijk was voor haar afgesneden. En zo was er ook geen verwachting voor Ruth, omdat zij een vreemde was, een Moabitische, die daarvoor met de minste rechtsgeldigheid kon aantonen. Dat werd haar door Naomi dan ook eerlijk gezegd, toen zij tot de onberouwelijke keus kwam om alle afgoden te verlaten en de God van Israël te dienen Hiermee waren voor Ruth ook alle huwelijkskansen afgesneden. Maar dat deed met ter zake, het was haar niet uit het hoofd te praten, want dit woord „Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God,” leefde in haar hart. En zo deelden deze harten, verenigd in de onberouwelijke keus de Heere te vrezen, in een gezond geestelijk leven Ruth voor het eerst en Naomi opnieuw

Maar nu kwamen deze weduwen vanuit het geloof dat door de liefde werkt, in de zware beproeving te staan van een diepe armoede, want Naomi was te oud om nog wat te verdienen en Ruth behoorde met tot dat volk. En toch werden zij in deze zware beproeving steeds inniger aan elkaar verbonden in de liefde. Het hopen op Gods ontfermende liefde was een levende hope, in deze beproeving werden zij steeds meer versierd met lijdzaamheid. Het was dus naar het woord van de Heere dat zij hun zielen mochten bezitten in lijdzaamheid.

En terecht zegt de Schrift „Gij hebt lijdzaamheid nodig opdat gij de wil Gods gedaan hebbende, de beloftems moogt wegdragen.” Hebr 10 : 36 Lijdzaamheid hebben wij nodig om met een innerlijke standvastigheid de vervulling van Gods beloften te zoeken. Want de bevinding is m de vervulhng van Gods beloften.

En nu mogen wij Naomi en Ruth vanuit de Schrift ontmoeten in de standvastigheid van de lijdzaamheid. In beider hart leefde een innige overgave aan Gods weg en leiding. In de beleving van die kinderlijke afhankelijkheid klampten zij zich vast aan de vaderlijke hand der Goddelijke voorzienigheid.

Beide vrouwen zijn beproefd in de oprechtheid vdn het geloof dat door de liefde werkt Hier stonden zij in een kinderlijke afhankelijkheid van de Heere op het erf van het verbond, zonder enige verdenking of berekening, daar dat schuin in de beproeving door de Heere verwijderd werd. De beproeving werkt lijdzaamheid en de lijdzaamheid bevinding. En die bevinding werkt hoop en de hoop beschaamt met omdat de liefde Gods is uitgestort in het hart.

Het gaat dus in de bevinding der heiligen om de innerlijke beleving van geloof, hoop en liefde, de edele vruchten van Gods verkiezende liefde in Christus.

Het geloof is gezuiverd, de hoop verlevendigd en de liefde vermeerderd. In de bevinding leeft u in elk opzicht kinderlijk bij het wonder van Gods genade Het werd opgemerkt en aangetekend: „En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerste-oogst.” Dat was bewijs van het Goddelijk denken en gedenken aan Zijn verbond. De Heere opende als het ware de voorraadschuren van Zijn verbond voor hen Hij zag in ontfermende liefde, om de bevindelijke kennis van dit woord te bekomen: „Immers zal een wees bij U ontfermd worden.”

Toen deze weduwen in de stilte der eenzaamheid daarmee bezig waren, sprak de Moabitische Ruth dit woord in overleg met haar schoonmoeder „Laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden.”

Het werd Ruth met opgedragen Zij was met het dienstmeisje van Naomi. Zij ging er op uit, hopende op Gods genade, om in het land van Gods genade genadebrood te mogen vinden, om zo uit Zijn hand te leven En Naomi zeide: „Ga heen mijn dochter.” Daaruit blijkt ons dat de bevindelijke kennis van het leven uit de hand van Gods genade haar dierbaar was geworden.

Onder het beleid van Gods voorzienigheid werd Ruth gebracht op de akker van Boaz, die van het geslacht van Elimelech was. En zie, Ruth kende Boaz niet en wist niet dat het zijn akker was, maar aan de vaderlijke hand van Gods voorzienigheid werd zij daar gebracht waar de Heere haar wilde hebben. De Heere leidt naar Zijn belofte de blinde, want totaal blind stond ZIJ tegenover de diepe betekenis daarvan. Zij wist met dat haar schreden tot volvoering van Gods raad daarom naar deze akker gericht werden.

’t Was Ruth tot vreugde op de akker van Boaz achter zijn maaiers aan aren te mogen verzamelen als blijken en bewijzen van Gods nederbuigende goedheid. En zo was het met u toen ge, ontwaakt uit de slaap der zorgeloosheid, mocht komen op de akker van de geestelijke Boaz gelijk als Ruth, dat uw hart door de blijken en bewijzen van Gods nederbuigende goedheid versterkt werd. Met meer klaarheid mocht de Moabitische Ruth blikken in het wonder van de genade des Heeren, toen Boaz op de akker verscheen.

Het groeten van elkander in de naam des Heeren, de God van Israël, deed haar inzonderheid weldadig aan, want Hij was haar dierbaar geworden. De snaren van haar innerlijke leven werden er door gevoed. Want uit liefde tot de God van Israel was zij in dat land gekomen om Hem ootmoedig te vrezen en te dienen. Deze man kwam met een vaderlijke belangstelling op zijn akker, want Ruth werd terstond opgemerkt Op de vraag: „Wiens is deze jonge dochter?” moest van haar en over haar verslag uit gebracht worden. De maaiers moesten aan zijn belangstelling voldoen, er ontging hem mets.

En zie, daar werd zo maar een loflijk getuigenis van haar gegeven „Deze is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. Beleefd is het door haar gevraagd aren te mogen verzamelen en zij is daarin Ijverig werkzaam geweest.” Zodat Boaz van haar uit de mond van zijn maaiers een loflijk getuigems heeft ontvangen Ruth was ijverig en haar rusttijden weinig. Ook dat behoorde tot haar bevindelijke kennis van het zyn op de akker des verbonds, waarvan zij Naomi zo hefelyk had horen spreken. Het is een zegen als het gaan naar de kerk en het zijn in de kerk, voor het aangezicht des Heeren, bevindelijk beleefd mag worden Daar wordt gesproken naar het hart van Jeruzalem en dat verbindt ons steeds mmger aan de Heere.

Nu Boaz zo loflyk van Ruth heeft horen spreken, gaat hij spreken tot haar en voor haar en hy bindt de Moabitische aan zijn akker Zij mag komen tot de vaten als zij dorst heeft, om te drinken van hetgeen de jongens geschept zullen hebben. Daardoor kwam zij steeds meer in verwondering. Het waren bewyzen dat de Heere aan haar dacht, tekenen van Zyn ontfermende liefde Beproefd door de Heere krygt Ruth op de akker van Boaz een bevindelyke kennis van de Heere en van Zyn dienst By het luisteren naar deze goede en troostryke woorden viel Ruth op haar aangezicht en boog zich terneder en zeide tot Boaz „Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij my kent, daar ik een vreemde ben.” U spreekt tot nuj alsof ik familie van u ben en dat ben ik met, ik ben een vreemde En nu mag Ruth komen tot de kermis van de geestelyken wonderlyke familieband die er al is in haar hart en leven. „Het is mij.” zei Boaz tot haar, „wel aangezegd alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood van uw man en hebt uw vader en uw moeder in het land van uw geboorte verlaten en zijt heengegaan tot een volk, dat gij van tevoren met kendet” Maar nu is Ruth gekomen tot de kennis van de Heere, van Zijn dienst en van Zijn volk En deze geestelijke familieband is onderscheiden van, en heerlijker dan alle andere familiebanden Hoe wonderlijk toch! Ja, vanuit het wonder van Gods genade wordt het bevindelijk geleerd en beleefd te mogen behoren tot die geestelijke familie Deze dag is voor Ruth een wonderlijke dag En zij kan het met ontkennen, haar hart is inderdaad aan de Heere en aan Zijn volk verbonden Dat is door Zijn Geest gewerkt toen Zijn liefde in haar hart werd uitgestort. Het zal dan ook door Hem beloond en bekroond worden Hoor maar „De Heere ver gelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder Wiens vleugelen gy gekomen zijt om toevlucht te nemen.” Zie, Boaz wist veel meer van haar dan dat door haar gezegd was, want zij was tot roem van Gods genade al een leesbare brief, geschreven door de dierbare werkingen van de Heilige Geest Vanuit haar levensgangen was het bekend dat zij door wederbarende genade kmd des Heeren was geworden

Het gaat hier om de geestelyke en bevindelijke kennis van Gods opzoekende en trekkende liefde Ruth heeft het van haar zelf met gezegd dat te kennen, dat deelachtig te zijn, maar toen het door Boaz van haar gezegd was, was het haar niet mogelijk dat te ontkennen.

Ruth was wel, wat haar innerlyke leven betreft, tot in het uiterste beproefd. Want toen zij tot die onberouwelijke keus mocht komen, kwam zij alleen te staan op de wereld Haar werd met de minste hoop gegeven voor het meegaan naar Bethlehem en haar haar schoonzuster liet haar in de steek.

Maar in die beproeving werd de keus van haar hart, het genadewerk van de Heere, gelouterd, zodat het met des te meer kracht en glans tevoorschyn kwam Er was een onwederstandelijke levenskracht is Haar hart was met de onverbrekelyke band van de liefde des geloofs aan de Heere verbonden En dat kwam op de straten van Bethlehem en op de akker van Boaz zo duidehjk tot openbaring, het kon'met langer verborgen blyven Ruth heeft van de Heere een naam en plaats ontvangen op de erve des verbonds

(Wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.