+ Meer informatie

VOOR ONZE Militairen

6 minuten leestijd

DE VACCINATIE (I.)

Het regent vragen over de vaccinatie. Schier elke brief die ik ontvang handelt over dit vraagstuk. Nu heb ik een beleefd verzoek aan al mijn lezers en lezeressen. Bewaar toch alle „Daniels" want het is mij niet doenlijk om bij opkomst van iedere nieuwe lichting, steeds maar opnieuw dit vraagstuk te behandelen. Het moge tevens een opwekking zijn voor die ouders die nog geen abonné zijn op ons blad. Straks ouders, moet Uw zoon in dienst en dan komen ook voor U de moeilijkheden en bezwaren. Daar zijn er nog velen die abonné kunnen worden, waar blijven die? Jongens die in dienst zijt, bewaar Uw nummers. Straks hebt ge ze nodig.

Vele vragen worden mij gesteld die reeds door mij behandeld zijn. Men begrijpe toch goed, dat we niet steeds hierop terug kunnen komen. Ik heb zeker een 50 brieven liggen van jongens uit Indië, die om een persoonlijk antwoord vragen, ja zelfs per omgaande.

Jongens, dat is mij onmogelijk. Ik heb maar é^n lichaam en ik ben even als jullie in dienst. Welnu, overdag doe ik mijn dienst en 's avonds schrijf ik jullie. Al de brieven van onze jongens bewaar ik in een archief. Gelukkig heb ik van de redactie hulp gekregen, anders was dit alles niet mogelijk. Aangezien echter veel jongens met moeilijkheden zitten over de vaccinatie, zo wil ik trachten dit vraagstuk in één of meer artikelen eens nader te bezien. Ik zal dan nogmaals schrijven hoe de zaken staan. Voorop zij gesteld dat niet één jongen gedwongen kan of mag worden om zich te laten inenten. Houdt dit goed vast. Men kan zich hiervoor ten allen tijde beroepen op Legerorder no. 223 van 1947. Deze luidt als volgt:

Ministriële Kennisgeving

van 4 Juli 1947, Staf Adjudant - Generaal der Koninklijke Landmacht, no. 501

Gewetensbezwaren tegen vaccinatie.

Mij bereiken klachten over onjuiste behandeling van militairen, die uit hoofde van gewetensbezwaren weigeren zich te laten vaccineren.

Onder verwijzing naar mijn brief van 5 Sept.:1946, M.K. no-934, vestig ik er nadrukkelijk de aandacht op, dat het de commandanten geoorloofd is door overreding te trachten, betrokkenen alsnog zich aan vaccinatie te laten onderwerpen, doch dat elke dwang of onheuse behandeling verboden is.

Tot zover de legerorder. Dwang of onheuse behandeling is verboden. Overreding is geoorloofd.

Gelukkig bereiken mij niet veel klachten over onheuse behandeling, en die mij hebben bereikt zijn op bevredigende wijze opgelost. Het is vanzelfsprekend, dat ook wij bij het uitbrengen van onze bezwaren niet onheus zijn. Men doe dit onder alle omstandighedën op een waardige wijze. Ga op e.v. grofheden niet in, doch laat deze voor hen die ze gebruiken. Eens zal de Heere hierover richten. Van het recht om onze jongens te overreden maakt men ruim gebruik.

Van alles sleept men erbij. Commandanten, doktoren ja zelfs menig veldprediker beijvert zich om onze jongens to< ? h maar over te halen dat ze als'nog zullen buigen voor hun vaccinatie afgod. Dit recht is hun geschonken door de Min. van Oorlog, doch ik moge van deze plaats een beroep doen op al die Commandanten, doktoren en veldpredikers dat men bedenke dat voor hen staat een jongen met gewetensbezwaren, die hij

wel zeer sterk aan voelt doch soihs moeilijk onder woorden kan brengen.

Het zijn jongens die van kindsbeen opgevoed zijn onder een leer die naar den Woorde Gods de vaccinatie verwerpt. Het is maar niet een gezocht bezwaar. Men bedenke dat ook zij evenals zovele andere jongens hun land trouw wensen te dienen.

Ver verwijderd van huis en haard, van allen die hun lief en dierbaar zijn, bedenke men toch, dat wij hun leven niet verzwaren. Ik weet dat U het recht hebt, ja zelfs de plicht, om deze jongens in afzondering te houden. Dit verwekt bij velen van ons volk een verdriet. Denkt U eens in wat het zeggen wil, een kamp niet te mogen verlaten, niet omdat men een gestrafte is, niet omdat men iets misdaan heeft, tegen een wet, reglement of dienstvoorschrift, maar alleen omdat men gebruik heeft gemaakt van een verleende Ministriële vrijstelling.

Wat geloven de vaccine-aanbidders toch weinig in hun afgod! Hebt ge daar zó weinig vertrouwen in? Hoe kan een niet ingeënte toch een ingeënte besmetten? Hoe kan dat toch? Helpt Uw vaccine niet? Waarom dan deze kunstbewerking toegepast? Ik moge allen die geroepen zijn onze jongens in Indië te leiden, ernstig op het hart binden het onze jongens niet moeilijker te maken dan ze het hebben. Men trede vaderlijk op. Hierop vertrouwen de ouders in Holland. Men onderwerpe hen niet aan een kruisverhoor en stelle hen geen strikvragen. De ouders verwachten hun zonen terug zoals ze zijn weggegaan, niet minder, doch kon het zijn, wandelende in de weg die hun is voorgehouden.

Ik moge terug keren tot mijn jongens. Ik weet uit jullie brieven, dat je met vele vragen en vele moeilijkheden zit. Ik weet dat je op al de vragen die oprijzen in je hart en die je door verschillende anderen worden gesteld niet altijd een antwoord hebt. Dat hoeft ook

niet, hoor! Toch voel ik dat het noodzakelijk en gewenst is dat je je bezwaren tegen vaccinatie behoorlijk kunt staven. Welnu jongens, het ligt in mijn bedoeling D.V. naar mijn bescheiden krachten hieraan te voldoen. Ik zal in een volgend artikel hier mede beginnen. Bewaar dus deze artikeltjes en ge hebt misschien een antwoord op al Uw vragen.

Voor ik deze week afscheid van jullie neem nog het volgende.

Willen alle jongens die terugkeren uit Indië tijdig hun adreswijziging opgeven aan de Administratie van ons blad, en indien dit mogelijk is ook aan mij. Het is n.1. mogelijk dat ik een brief stuur aan een jongen in Indië die misschien al in Holland is. Dit kan voorkomen worden. Ook mag ik wel iets verklappen. Daar wordt gewerkt aan een contact-lijst. Veel jongens vragen om adressen van hun kameraden in Indië, om zodoende contact met elkaar te krijgen. Welnu een poging wordt ondernomen om dit contact te helpen zoeken. Iedere jongen in Indië krijgt zo'n contactlijst en kan aan de hand hiervan contact zoeken met andere jongens van onze Gemeenten. Zaak is dus steeds je adreswijziging tijdig op te geven. Je ziet jongens, we zitten in Holla'nd niet stil. De arbeid is moeilijk en kost veel geld. Het heeft ons echter tot op heden aan niets ontbroken. De Heere mocht op al deze arbeid Zijn zegen en goedkeuring willen schenken. Het mocht nog eens vruchten afwerpen voor de eeuwigheid, al was het maar voor één jongen.

De Heere zij met jullie, en Hij beware jullie voor rampen of ziekten maar bovenal voor de zonde.

Met hartelijke groeten „KRIJGSMAN".

Wegens overvloed van copy plaatsen we in ons volgend nr. de verantwoording van giften t.b.v. het werk onder de militairen. De laatste verantwoording van giften werd gedaan in ons nr. van 27 Febr. '48.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.