+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

Handelingen van de Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland 1872-1892, 2 delen. Uitg. J.H. Kok B.V. Kampen 1988 (in samenwerking met de „werkgroep bronnenuitgaven” van de Commissie Herdenkingen 1834 -1886 -1892). Geb. f. 135,—. Deze uitgave is vooral van historisch belang. De Acta van de synoden van onze kerken in de ruim twintig jaren tussen de Vereniging van 1869 en het samengaan met de ker¬ken uit de Doleantie, waartoe in 1892 besloten werd, waren wel in een aantal biblio¬theken en bij liefhebbers van de kerkgeschiedenis aanwezig, maar ze zijn nu beter toe¬gankelijk geworden. Ze zijn fotografisch herdrukt en in twee kloeke delen uitgegeven. Er is ook het een en ander aan toegevoegd, zoals het Reglement van 1869, de Memorie van toelichting bij de Concept-acte van ineensmelting van de Chr.Ger. Kerk en de Ned. Ger. Kerken, notulen van besloten vergaderingen en een opgave van literatuur. Aan het einde van het tweede deel staat een register van personen en een register van plaatsen.

Een doorlopende paginering ontbreekt. Wie het aantal bladzijden telt of schat, komt op meer dan 1800 ! Wil men uit belangstelling of in het kader van een studie iets weten over een figuur uit het kerkelijk leven van deze jaren of over een plaatselijke kerk, dan vindt men de weg via de registers. Maar bij het zoeken naar gegevens over vragen die van 1869 tot 1892 in onze kerken aan de orde waren, en bij het onderzoek doen naar de achtergrond van kerkelijke bepalingen die uit deze periode dateren, moet men de af¬zonderlijke inhoudsopgaven raadplegen (dat van de synode van 7-17 juni 1892 staat na de Acta van de synode van 17 juni 1892, die de eerste synode was van de Gerefor¬meerde Kerken in Nederland).

Hoe was het toen en hoe is het nu in de kerken? We gaan onwillekeurig vergelijken. Een synode behoefde naar verhouding minder tijd te besteden aan het behandelen van rapporten van deputaten. Meer dan nu het geval is, werden appelzaken of protesten in het openbaar behandeld. Wel is over het ontslag van docent A.Steketee, wiens onder¬wijs volgens het curatorium van de Theologische Hogeschool niet voldeed, in comité gesproken. De comité-notulen van 1882 en volgende jaren bevatten onthullingen. Van de docent in de dogmatiek (Helenius de Cock) wordt gezegd: hij werkt in dit vak der wetenschap niet voort en houdt de studenten niet op de hoogte. De curatoren moesten hem het vak ontnemen.

De geschiedenis van de kerk van Christus heeft menselijke en boven het gewoon men¬selijke uitgaande aspecten. Daarom zal de kerkgeschiedenis blijven boeien.

De tijd gaat door en na een eeuw heeft niet ieder genoeg belangstelling voor het verle¬den van zijn kerk om zich erin te verdiepen. Maar allen die dat willen, zullen blij zijn met deze uitgaven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.