+ Meer informatie

Israël wederom gezegend

4 minuten leestijd

„Die zal ik van deze af zegenen". (Haggai 2 : 20b.)

VERVOLG EN SLOT

Is het niet opmerkelijk dat het inhouden van Gods zegen gepaard ging met dat Gods Huis woest was, en dat de zegen gegeven werd als het huis des Heeren weder opgebouwd werd. De tekenen in de natuur hebben betekenis in verband met de leiding van Gods Kerk. Ook ons land heeft een geschiedenis, die spreekt van welvaren toen Gods Kerk gebouwd werd, en van oordelen toen de Kerk in het dorre leefde. En is het ook niet van grote betekenis in het persoonlijk leven. Als het innerlijke verandert, wordt dan ook niet alles anders? Worden dan de vruchten ook uiterlijk niet waargenomen? Uit het hart zijn de uitgangen des levens, •en openbaren zich uiterlijke hervormingen.

In overdrachtelijke zin kunnen wij spreken van de geestelijke grondlegging van Gods tempel dat het kan genoemd worden, een dag van bekering waarin de onvruchtbare weg verlaten wordt, en met smart overdacht, en anderzijds verlangd wordt om iets van de vruchten uit die grondlegging le verkrijgen. Het is een zegen als de Heere geestelijk de mens overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel; als wij in dc spiegel van Gods Wet onze w< g zien, cn nog dieper in de oorzaak geplaatst worden, om een middel te zoeken, dat ons vrij kan maken van de Wet en om op de grond van een vast fundament gebouwd te worden. In Zondag 33 Hei 1. Cat. wordt gesproken van een droefheid naar God, die een droefheid is, dat wij God om onze zonden vertoornd hebben, en dezelve hoe langer hoe meer haten en vlieden, en ook een hartelijke vreugde in God, door Christus.

Het is een dag van licht. Tot hiertoe leeft de mens in duisternis, al leven wij onder de kandelaar van Gods Woord, en al grijpt Gods Woord in ons geweten in, liet werkt nooit het ware licht; die vrucht vindt men niet in de algemene werking van Gods Geest. In het licht van Gods Woord leert de mens zichzelf kennen. Nog nooit was het bestaan van het Wezen Gods zo zeker, de scheiding met dat Wezen nooit zo ondragelijk, zii zouden dag en nacht die breuk bewenen. Een zegen is het als uij zoveel licht krijgen, dat eigen onwaarde zo belicht wordt, dat eigen onwaarde aanvaard wordt en wij ons bij dat licht waardig keuren dat de Heere Zijn zegen om onzer zonden wil inhoudt. Daar zal ook het licht niet ontbreken 0111 te zien welk fundament er voor Gods Kerk gelegd is. De heerlijkheid van die tempel rust in de bediening van Christus. Daar valt het licht op dat fundament en werk, dat de Heere goed keurt, en dat doet met Petrus uitroepen: „Gij zijt de Christus!" Mogen zij Hem volgen door lijden tot Heerlijkheid, dan wordt de waarde van dat fundament sterker, en kunnen zij spreken van:

Een dag van liefde. In dat werk blinkt de liefde des Vaders, die Zijn Zoon niet spaarde 0111 dat werk uit te voeren, ook de liefde des Middelaars die lust had om de Wil des Vaders te doen, en ook de liefde van Gods Geest om dat werk toe te passen. Die Heilige Geest is het, die de liefde Gods in het hart uitstort, en noch het toestemmen van Gods Recht, noch het aanvaarden van Gods Wet, noch de liefelijke klanken van het Evangelie zullen zonder liefde kunnen beoefend worden. En welke weldaden

de kerk ook verkrijgt, de meeste van (leze is de liefde. Er ligt in de beoefening der liefde zulk een onderwerping dat de bruidskerk sprak: Al gaf iemand al het goed van zijn huis, Ik zou hem ten enenmale verachten voor deze liefde.

Mijn lezer, wij hebben enkele zaken aangestipt, en wat zegt Uw hart en gemoed? Leven wij nog in onvruchtbaarheid, dan kunnen wij van de voortgang geen verwachting hebben. Hoe groot het i* onder Gods Woord te leven, vergeet nooit, dat hel ook zijn kan een reuk des doods teil dode. Anderzijds: zijn er nog jonge mensen, misschien wel alles verbergend, die geen lust hebben in zonden en wereld? Die met vrijwilligheid hun wereldse vermaken verzaken, en zoeken zo wij beschreven hebben. Zoekt maar of het fundament goed is, en of deze zaken bij U zijn, zij zullen niet ledig noch onvruchtbaar laten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.