+ Meer informatie

„Jachthaven niet voor recreatie van buiten"

Burgemeester Van Voorden van IJsselmuiden:

5 minuten leestijd

IJSSELMUIDEN — Met 10 stemmen voor en vijf tegen heeft de raad op 4 oktober „ja" gezegd tegen de ilannen voor de aanleg van een jachthaven bij Grafhorst. Bij deze kleine kern zal worden voorzien in een ligplaatsengelegenheid voor 52 boten met daarnaast een flinke parkeerruimte. Binnen de Grafhorster gemeenschap — met name van de zijde van de SGP-kiesvereniging — bestaat grote bezorgdheid over deze plannen. Er is zelfs een bezwaarschrift ingediend. We hadden met burgemeester E. van Voorden een gesprek over de jachthaven-plannen.

Al jaren bestaat er een min of meer i illegale wildgroei van bootjes en jachtjes langs het Ganzediep. De watersport> vereniging „IJsselmuiden" probeert '• deze her en der verspreide bootjes een centrale plaats te geven binnen de ge• meente en-pleit daarom voor de aanleg DE HEER MEULEMAN ...drempeloverschrijding...

van een jachthaven. Om aan de wensen '-. van vereniging, die ongeveer 75 leden telt, tegemoet te komen, heeft het gemeentebestuur plannen ontwikkeld voor een jachthaven. Als plaats hiervoor heeft men de reeds jaren geleden gedempte (vissers)haven van het karakteristieke plaatsje Grafhorst gekozen. Nu wordt deze plaats gebruikt als parkeergelegenheid en opslagplaats.

Het bestuur van de SGP-kiesvereniging te Grafhorst (bij de laatste verkiezingen stemde ruim 64 pet. van de Grafhorster bevolking SGP) heeft tegen de plannen een bezwaarschrift ingediend. De bezwaren van de SGP richtten zich in de eerste plaats op de zondagsrust. (De jachthaven zal niet gesloten zijn op zondag-Red.). Andere bezwaren waren het verdwijnen van de parkeerplaats van de inwoners en het niet dienen van het dorpsbelang met de aanleg van de haven.

Voor en tegen

Dit bezwaarschrift werd door de meerderheid van het college van B. en W. en later door de meerderheid van de raad ongegrond verklaard. Binnen het college nam SGP-wethouder K. Meuleman een afwijkend standpunt in, terwijl in de raad de fractie van de SGP tegen het voorstel stemde.

Bepalingen

Ondanks de bezwaren van de SGP en het niet gesloten zijn van de haven op zondag heeft burgemeester Van Voorden zich achter het voorstel geschaard. Hij voert hiervoor enkele beweegredenen aan. Ten aanzien van de zondagsrust zijn Aoox de watersportvereniging een aantal toezeggingen gedaan. Deze bepalingen zijn op schrift gesteld. Zo zijn op zondag werkzaamheden, activiteiten of wedstrijden,' hinderen van andere , het proefdraaien met de motoren en zwemmen of vissen verboden. Het in- en uitvaren van de bootjes zal bij voorkeur niet op zondag gebeuren.

De burgemeester verwacht dat de watersportvereniging deze bepalingen nakomt. Hij vindt — gezien de zondagswet waardoor het onmogelijk is de jachthaven op zondag te sluiten — de gedane toezeggingen voldoende. „Daarbij komt dat de gemeenteraad over deze zaak een uitspraak wenste; een interpellatie over de jachthavenproblematiek was al tijdens mijn eerste vergadeBURGEMEESTER VAN VOORDEN ...bepalingen voldoende... ring aangevraagd." (Burgemeester Van Voorden is sinds 1 juli dit jaar burgemeester van IJsselmuiden-Red.). Volgens de heer Van Voorden komt de jachthaven er toch, omdat van de meerderheid van de raad bekend was dat zij ,,voor" zou stemmen. „Nu", zo stelt de burgemeester, „hebben we nog wat te vertellen inzake de zondagsrust door middel van de gemaakte afspraken."

Hiertegenover staat de mening van de heer Meuleman, SGP-wethouder in de gemeente IJsselmuiden. Hij vindt de bepalingen ten aanzien van de zondagsrust niet voldoende. ,,De afspraken vormen geen garantie. Het risico van een drempeloverschrijding durf ik niet aan; anderen durven dit misschien wel", aldus de heer Meuleman. Hij verklaart hierbij nadrukkelijk dat de verhoudingen binnen het college uitstekend zijn gebleven.

De heer Meuleman had liever gezien dat de SGP individuele bezwaren had ingediend. Hij hoopt dat „de jachthaven" niet tot verdere moeilijkheden binnen de gemeente zal leiden.

Wat de bezwaren van de SGP-kiesvereniging te Grafhorst betreft stelt de burgemeester dat de aan te leggen haven buiten Grafhorst aan de rand van de bebouwing komt. De jachthaven behoeft hierdoor niet bezwaarlijk te zijn voor veel inwoners.

„De plaats heeft heel zwaar gewogen, maar is uiteindelijk bepaald door de (gedempte) haven. Om de haven uit te graven behoeft het bestemmingsplan niet te worden gewijzigd", aldus de heer Van Voorden.

„Ik ben burgemeester voor alle burgers van de gemeente. Zodra geen geweld aan principiële zaken wordt gedaan, heb ik geen bezwaren. Tegen subsidie voor een sportveld dat wordt gebruikt voor zaterdagvoetbal heb ik geen bezwaren, wel indien men het ook op zondag zou gebruiken." De burgemeester hoopt bij de jachthavenplannen voldoende rekening te hebben gehouden met de structuur van Grafhorst. Wat de praktische bezwaren van de SGP aangaat heeft het college in de toelichting van het raadsvoorstel toen dat aan de orde was toegezegd dat een gedeelte van de loswal beschikbaar blijft voor het parkeren van vrachtauto's.

Overdreven

Burgemeester Van Voorden vindt overigens de benaming jachthaven veel te overdreven. Het moet eigenlijk „jachthaventje" zijn, zo zegt hij. De plannen voorzien'in 52 ligplaatsen, die zuiver voor de leden van de watersportvereniging zijn bestemd. Het is niet de bedoeling dat er ook recreatie van buiten (zogenaamde doorgangshaven) wordt opgevangen. Volgens de heer Van Voorden behoeft de bevolking niet bang te zijn dat de jachthaven een trekpleister — zoals de haven van bijvoorbeeld Giethoorn — zal worden.

Ondanks het feit dat IJsselmuiden een jachthaven zal krijgen en daardoor een oplossing heeft voor de wildgroei van bootjes op het Ganzediep, vindt het recreatieschap West-Overijssel de plannen van het gemeentebestuur een beetje voorbarig. De heer Beekman van het recreatieschap vertelt dat het schap werkt aan een basisrecreatieplan, dat moet adviseren aan de gemeente over te nemen maatregelen. Daarnaast vraagt de heer Beekman zich af of een jachthaven met 52 ligplaatsen voldoende is voor een oplossing van het totale probleem. „Het aanbod van bootjes en jachtjes is nu nog onbekend", aldus de heer Beekman.

Voortgang?

Of de plannen in IJsselmuiden op korte termijn voortgang zullen vinden is nog niet bekend. De bedoeling is namelijk naast het uitgraven van de oude haven ook de aanleg van een zogenaamde slurf. Hiervoor is wel een wijziging van het bestaande bestemmingsplan noodzakelijk. Het door de raad ongegrond verklaarde bezwaarschrift tegen deze wijziging gaat nu naar GS toe. Indien ook GS het bezwaarschrift ongegrond verklaren, komt het bij de Kroon terecht, waar al kasten vol liggen met bezwaren. Voordat de Kroon een uitspraak doet, verloopt in de meeste gevallen wel zo'n drie è vier jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.