+ Meer informatie

Besprekingen van de heilige oorlog

5 minuten leestijd

2.

Deze beroemde stad had vijf poorten om er uit en in te gaan, die even zo gemaakt waren als de muren of wallen, te weten onoverwinnelijk. Zodat zij niet overweldigd of geopend konden worden, dan met bewilliging en goedvinden van hen die binnen waren.

De namen dezer poorten waren: Oogpoort, Oorpoort, Mondpoort, Neuspoort en Voelpoort.

Andere dingen meer waren er die deze stad eigen waren, welke zo u ze met het vorige verbond, u nog een uitvoeriger voorstelling zullen geven van de heerlijkheid en sterkte van deze plaats.

Zij had een genoegzame voorraad binnen haar wallen en leefde onder de beste, gezegendste en voortreffelijkste wetten, die er toen in de wereld bekend waren. -

Er was niet een oproermaker, scheim of verrader binnen in haar. Het waren alien getrouwe en innig aan elkander verbonden mannen. En dat is, gelijk men weet, een zeer grote zaak.

Boven dat alles genoot ze alleszins (zolang ze haar Koning El-Schaddai getrouw bleef) Zijn vriendelijkheid en Zijn bescherming en zij was Zijn vermaak.

Van vermaak wordt hier gesproken. De Schepper had Zijn vermaak met de stad Mensziel, opdat de stad haar vermaak alleen zou stellen in Hem. Om zo langs de ladder van verbondsgehoorzaamheid op te klimmen in de eeuwige heerlijkheid. Want de hemel is de plaats waar God Zijn heerlijkheid meer vertoont dan ergens elders..

In deze tijd was er een Diabolus, een zeer machtige reus, waarvan de stad Mensziel nog geen weet had. Deze verschrikkelijke reus deed een aanval op de vermaarde en vredelievende stad, om die in te nemen en tot zijn eigen woning te maken.

U moet weten dat deze reus koning was van de zwarten, die hem een allerbegeerlijkste Prins vonden, daar hij de enigste was die de zwarten beminnelijk vond, omdat zij zwart waren gelijk als hij. Wij zullen met uw verlof eerst een weinig spreken over de afkomst van deze Diabolus. En daama over zijn overmeesteren van deze befaamde stad. Deze Diabolus is waarlijk een groot en machtig vorst, die heel veel weet te presteren in het rijk der ongerechtigheid. Hij is arm en bedelachtig. Verstaat de helse kunst van stelen en roven zoals er geen tweede is.

Aangaande zijn oorsprong heb ik u het volgende te melden: Hij was eertijds een van des Konings El-Schaddai’s knechten, door Hem zelf daartoe gemaakt, opgenomen en gesteld in de allerhoogste en machtigste plaats. Ja hij was tot zulk een hoogheid verheven, als een der voomaamste Zijner onderdanen. Hij was moet u weten, gemaakt tot een zoon des dageraads, tot een morgenster, die Gods lof had te verkondigen. Bezat een zeer schone plaats, die hem veel heerlijkheid en glans toebracht in het onderhouden van de geboden des Heeren.

Zich aldus in grootheid en eer verhoogd ziende en naar hoger staat en trap strevende, peinsde hij bij zichzelf hoe hij als een heer over alles mocht verheven worden en het bestuur alleen hebben onder El-Schaddai.

Maar deze heerschappij bewaarde de Koning ElSchaddai voor Zijn Zoon. Ja, had Hem die alreeds gegeven.

Dus beraadslaagde hij met zichzelf wat hem in deze te doen stond. Daama gaf hij zulks zijn metgezellen te kennen, die daarin met hem overeenstemden. In het kort, zij kwamen tot het besluit des Konings Zoon aan te vallen en te verderven, opdat de erfenis hunner werd.

Toen nu dit verraad zo vastgesteld, de tijd daartoe bepaald en het woord gegeven was, kwamen de opstandelingen bijeen en ondemamen de aanval. Geen wonder dat de Koning en Zijn Zoon, die niet anders dan alle gangen van Zijn onderdanen zien kan, zowel uit innige liefde voor Zijn Zoon, als voor Zichzelf, deze opstandige beweging terstond bemerkte. Grotelijks getergd en beledigd door hetgeen Hij aanschouwde, werd Hij door Zijn dcugden aangespoord handelend op te treden.

En wat Hij derhalve deed? Wei Hij ving hen ter rechtertijd, in de eerste beweging die zij maakten, om hun plan te volvoeren. Sprak tot hen vanuit de Goddelijke autoriteit van Zijn heiligheid en rechtvaardigheid van het verraad en de schrikkelijke rebelhe en samenzwering, die zij hadden voorgenomen en nu in het werk wilden stellen.

Wierp hen onmiddellijk uit alle plaaLsen van vertrouwen, voorrecht, eer en bevordering om hen te verbannen uit Zijn hof en te werpen in de put des afgronds. Waar zij met ketenen geboeid, nimmer de minste gunst van Zijn hand te verwachten hebben, maar moeten blijven onder het oordeel hun bcreid en dat voor eeuwig en altoos.

Zij evenwel, aldus uit alle plaatsen van vertrouwen, voordeel en eer gestotcn zijnde, en wetende dat zij de gunst van hun Vorst voor eeuwig hadden verloren, wilden bij hun voorgaande hoogmoed alle boosheid en woede voegen tegen El-Schaddai en Zijn Zoon, die zij maar konden.

Door het beginsel der gerechtigheid niet te bewaren, is het beginsel der ongerechtigheid aangenomen. En daarin brandt het helse vuur, wat hen doet sidderen voor God.

Wat is het groot dat de goede engelen tot roem van Gods verkiezende liefde branden van liefde tot God om Hem te dienen en uitgezonden worden tot dienst van Zijn volk.

Nijkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.