+ Meer informatie

De regeling van ons Kerkelijk leven

3 minuten leestijd

(20)

Hoofdstuk III van de D.K.O. handelt over de leer, de Sacramenten en andere ceremoniën. Alle kerken, die met elkander in Kerkverband treden, moeten overeenstemmen in belijdenis der leer, der sacramenten en der voornaamste kerkelijke liturgische plechtigheden. Daar de belijdenis hoofdzaak is, wordt deze hier dan ook het eerst genoemd. Want op overeenstemming in belijdenis is het kerkverband gegrond. Op de synode te Armentières (1563) werd door de kruiskerken de door Guido de Brés opgestelde geloofsbelijdenis aanvaard en haar ondertekening geëist.

Op de synode te Embden (1571) werd besloten, dat de Dienaren des Woords hun handtekening moesten plaatsen onder een afschrift der belijdenis. Daarmede verklaarde men dan, dat men aan die leer wilde vast

houden en alie dwalingen, die daar tegen strijden, openlijk zou verwerpen.

Op de synode të Dordrecht (1618—1619) werd besloten , ^een accuraat formulier van ondertekening van de belijdenis, de catechismus en de synodale verklaring van de vijf artikelen der Remonstranten" op te stellen, „om daarmede haar gezond gevoelen duidelijk te betuigen, en de verkeerde uitvluchten van sommige, omtrent de ondertekening, te voorkomen." De synode benoemde een commisie, die een concept-formulier opstelde. In de 164ste zitting werd dit concept-formulier besproken en door de synode goedgekeurd. Het luidt aldus: „Wij ondergeschreven Bedienaren des Goddelfrjken Woords verklaren oprechtelgk in goeder consciëntie voor de Heere, met deze ondertekening, dat wij van harte gevoelen en geloven, dat alle artikelen en stukken der Leer, in de Belijdenis en de Catechismus der Gereformeerde Nederlandse Kerken begrepen, mitsgaders de Verklaring over enige Punten der voorzeide Leer in de Nationale Synode Anno 1619 te Dordrecht gesteld, in alles met Gods Woord overeenkomen.

Beloven derhalve, dat wij de voorzeide Leer naarstiglijk zullen leren en getrouwelijk voorstaan, zonder iets tegen deze Leer, 't'zij openlijk of heimelijk, directelijk of indirectelijk te leren of te schrijven.

Gelijk ook, dat wij niet alleen alle dwalingen daartegen strijdende, - en met name ook die in de voorzeide Synode zijn veroordeeld, verwerpen, maar ook zullen tegenstaan, wederleggen en helpen weren.

En indien het zou mogen gebeuren, dat wij na deze enig bedenken of ander gevoelen tegen de voorzeide leer of enig punt derzelve kregen, beloven wij, dat wij het noch openlijk noch heimelijk zullen voorstellen, drij-' ven, prediken of schrijven; maar dat wij het vooraf de Kerkeraad, Classis of Synode zullen openbaren, om door deze geëxamineerd te worden, bereid zijnde t' aller tijd ons aan het oordeel derzelve gewilliglijk te onderwerpen; op poene dat wij hiertegen doende metterdaad van onze diensten gesuspendeerd zullen zijn.

En indien de Kerkeraad; Classis of Synode t' eniger tijd om gewichtige oorzaken van nadenken zou goedvinden, tot behouding van de eenheid en zuiverheid der Leer, van ons te eisen nadere verklaring van ons gevoelen over enig Artikel der voorzeide Belijdenis, van de Catechismus of van de verklaring der Nationale Synode; zo beloven wij ook mitsdezen, dat-wij t' allen tijd daartoe bereid en gewillig zullen zijn, op poene als boven, behoudens het recht van appèl, ingeval van bezwaarnis, gedurende welke tijd van appèl wij ons naar de uitspraak der Particuliere Synode zullen regelen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.