+ Meer informatie

BIJBELSTUDIE OP DE KERKERAADSVERGADERING

5 minuten leestijd

Er staat geen vraagteken achter de titel. Dat wil zeggen, dat ik een bijbelstudie op de kerkeraadsvergadering een goede en aan te bevelen zaak vind.

Op de kerkeraadsvergadering komt van alles aan de orde. Als ik zo zondags de ontmoeting van de broeders gadesla, overkomt het me meermalen dat ik een lijst zie uitgedeeld worden, die de punten voor de komende vergadering bevat. Soms is zo’n lijst nog voorzien van een of meer bijlagen. Er zijn zelfs scriba’s die zoveel uit te delen hebben dat het alles in een enveloppe moet. Vaak denk ik terug aan de jaren waarin ik als jong predikant begon. Toen hadden we nauwelijks een officiële agenda. Zonder onbescheiden te zijn werp ik wel eens een blik op de papieren. Ik doe dat niet om te kunnen lezen wat er allemaal aan de orde komt. Wel om te zien hoeveel er aan de orde komt. Dat is in heel wat kerkeraden een respectabel aantal punten. Uiteraard is het mij niet mogelijk - en ook niet gepast - om te zien wat er zo bij elk punt staat.

Ik denk dan wel eens aan de broeders die de vergadering moeten meemaken. Wat zullen zij veel te bepraten hebben.

Ik weet niet of er op zo’n agenda ook het punt bijbelstudie staat. Ik weet van kerkeraden dat ze ernaar streven om dat punt eens per maand op de agenda te hebben. Het lijkt mij een goede zaak. Intussen blijkt door opmerkingen of mededelingen die mij bereiken, dat er soms veel tijd aan bijbelstudie wordt besteed. Men krijgt dan bijna - zou ik zeggen - de indruk dat de kerkeraadsvergadering een mannenvereniging wordt. De grote vraag is dan uiteraard, of er wel genoeg tijd overblijft voor de andere, evenzeer noodzakelijk te behandelen agendapunten. Het zal er altijd weer om gaan het goede evenwicht te zoeken. Het is als een handreiking voor zo’n poging dat dit artikel, na bespreking van het thema op de redactievergadering, aan de orde komt in ons blad.

Het is goed, zelfs noodzakelijk om als ambtsdragers samen de Bijbel te lezen en biddend te bespreken. Men dient wel in het oog te houden in welk kader en met het oog op welk doel men dat doet. Het gaat omvorming in het werk van ambtsdrager. Daarom lijkt het me goed dat er gedeelten gekozen worden, waarin het werk van de ambtsdrager speciaal aan de orde komt; of waarin de geestelijke groei van de gemeente het onderwerp is. In „Verricht uw dienst ten volle”, zojuist verschenen, staan wel gedeelten die voor gemeenschappelijke bespreking uitermate geschikt zijn.

Het lijkt mij minder gewenst in dit kader zo maar een bijbelboek uit het Oude Testament te kiezen. Men moet een soort rooster voor een vergaderjaar opstellen. Ik denk dat men dan aan ongeveer tien bijbelstudies per jaar komt. Laat er in de keus van de stof samenhang zijn. En laat het een thema zijn waaromheen de te bespreken gedeelten gekozen worden. Het is niet verkeerd, misschien in een bepaalde periode zelfs wel wenselijk, om enkele onderwerpen die op huisbezoek nogal eens aan de orde komen, in zo’n bijbelstudieschemp in te passen. Ook specifieke vragen of problemen kunnen daar een plaats krijgen. Deze bespreking brengt mee, dat de broeders zich dan ook over zo’n onderwerp kunnen uitspreken, en naar eikaars mening kunnen luisteren. Ik acht dit een belangrijke bijkomstigheid van een regelmatige bijbelbespreking op de kerkeraadsvergadering.

Wie moet de bespreking inleiden? Men zal al gauw zeggen: de dominee, als die er is. Ik ben het met dit antwoord ten dele eens. Het is niet verkeerd als hij begint. Het lijkt me niet gewenst dat hij het alleen doet. Er zijn verschillende redenen aan te voeren, om hem niet alleen ermee te belasten. De belangrijkste is wel dat het goed is dat ieder van de broeders zijn beurt krijgt. Ik denk hierbij vooral aan de ouderlingen, maar zou het echt niet verkeerd vinden, als ook de diakenen er bij betrokken worden. In elk geval moet de bijbelstudie niet buiten hun aanwezigheid verricht worden.

Het opstellen van het rooster zou door het moderamen kunnen geschieden. Misschien is er echter wel een broeder die zich daarvoor bijzonder interesseert en daarvoor ook bijzondere gaven heeft. Laat men hem er dan mee belasten. In elk geval moet ieder tevoren weten wat er aan de orde komt. Dan kan dat gedeelte thuis gelezen en zelfs overdacht worden.

Het lijkt mij goed dat de uitleg de hoofdzaken probeert weer te geven en toe te lichten, en uitloopt op enkele conclusies of op enkele vragen die dan vooral met het werk van ambtsdragers te maken hebben. Men kan ze discussiepunten noemen. Men kan ze ook aanwijzingen voor de praktijk noemen. Het zou me niet verbazen, als een kerkeraad zelf nog tot een andere formulering kon komen. Het zou helemaal mooi zijn, als op een half A-vier velletje die punten en de weg waarlangs de inleider ertoe kwam, tevoren werden neergeschreven en met de kerkeraadsagenda werden meegegeven. Misschien is dit te veel gevraagd. Ik zou me dat kunnen voorstellen. In elk geval mag de bijbelstudie niet worden nagelaten omdat de inleider er geen kans toe ziet iets tevoren op papier te zetten.

Hoe lang moet een inleiding en bespreking duren? Ik denk een half uur tot maximaal drie kwartier. Vooral als ieder het gedeelte tevoren overwogen heeft, kan men snel tot de kern van de zaak komen. Een schriftelijke hulp door de inleider bij de voorbereiding vergemakkelijkt de bespreking.

Ik wil niet zeggen dat het niet eens kan uitlopen. Dat is stellig mogelijk. Dat moet echter geen gewoonte worden. Wie te lang hiermee bezig is, wekt een wrevelige stemming. De agenda moet toch afgehandeld worden. En dan gaat de vergadering te lang duren. Van half acht tot half elf lijkt mij een goede vergadertijd. Om elf uur moet men stoppen. Wie tot na half twaalf doorgaat, moet zich afvragen of hij niet in nachtelijk duister terecht komt met zijn besprekingen en daar verdwaalt. Mocht er behoefte aan bestaan, dan zou de redactie kunnen overwegen voor een of twee jaar een dergelijk bijbelstudierooster samen te stellen. In elk geval: vreugde en zegen bij de geestelijke opbouw van de kerkeraad.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.