+ Meer informatie

TER OVERWEGING

5 minuten leestijd

ds.; H. Kuiper, HANDBOEK 2004 van de Geref. Kerken in Nederland. Uitg. Scholma Druk Bedum 2003, 528 blz. € 10,-.

In de rij verschijnende jaarboekjes is de GKV altijd het snelst. Een troost voor onze ‘eigen’ deputaten-jaarboek mag zijn dat in de GKV het ‘jaar’ overzicht en de statistieken worden gesloten op 30 september. Ook zó bezien doet ons jaarboek het helemaal niet slecht, wanneer het medio april uitkomt. De groei in ledental in de GKV is vrijwel tot stilstand gekomen, en de vorig jaar in ons blad al gesignaleerde negatieve ontwikkeling in het aantal doopleden zet zich ook door. Daarbij is nog niet gerekend met de gebeurtenissen vorig najaar, die geleid hebben tot een scheur(tje?) in deze kerken. Die gebeurtenissen zijn vooral triest als je ze zet naast de in het jaaroverzicht gememoreerde periode van verootmoediging die in voorjaar 2003 plaatsvond: de auteur tekent daarbij aan dat het lastig na te gaan is, wat een dergelijke periode uitwerkt (blz. 430). De scheur een half jaar daarna (het voorspel daarvan wordt beschreven op blz. 431v) is daarbij natuurlijk niet beoogd… Uit het voorwoord blijkt dat men overgegaan is tot een via de website te bekijken actueel preekroos-ter, hetgeen de arbeid van preekvoorzieners kan veraangenamen.

J.H. Mauritz en A.P.A. Overbeke (red.), BERICHT VOOR JOU. Dagboek voor tieners. Uitg. Den Hertog Houten 2004, 366 blz. € 14,50.

In een verrassend mooie, aansprekende outfit (in omslag in vormgeving van de tekst) verscheen bovenstaand dagboek, gevuld met bijdragen uit de kring van predikanten en andere (speciaal bij jongeren betrokken) leden uit de Geref. Gemeenten. Eerbiedig van toon, tegelijk zó dat er geen taal ver van de jongeren vandaan wordt gesproken. En dat is van groot belang! Het dagboek is themagewijs opgezet. Enkele onderdelen: Wie is God? zondaar zijn; jij en de gemeente; luisteren naar je ouders; doop en avondmaal; de ambten; geldbesteding; vrijetijdsbesteding; verliefdheid en verkering; muziek luisteren. Elk stukje eindigt met een ‘mailtje’ om over na te denken, richtinggevend voor het gebed. Eén ding slechts is een beetje jammer: dat het op de markt komt terwijl het nieuwe jaar al bijna 2 maanden oud is; doorlezen dus in het nieuwe jaar.

ds. Gerrit Gunnink, ONWIJS RIJK. Bijbelstudie over de eerste brief aan de Korintiërs, ds. Egbert Brink, UITGESPROKEN! Vitaal geloven vandaag. Uitg. De Vuurbaak Barne-veld 2003, 124 en 106 blz. ieder. € 7,90.

Met grote regelmaat verschijnen deeltjes in de serie ‘Bijbel en kerk’, uitgaven in samenwerking met de (vrijg.) Gereformeerde Bijbelstudiebond. De inhoud van het eerste boekje spreekt voor zichzelf; in het tweede wordt een aantal geloofsthema’s aangesneden, zoals de drieëenheid, Gods almacht, oorsprongszonde, is de hel er uiteindelijk wel? Deze studies verschenen eerder in het weekblad De Reformatie. Voor beide boekjes geldt dat ieder hoofdstuk voorzien is van gespreksvragen. Ze zijn dus toegesneden op gebruik binnen verenigingsverband. Daar zullen ze hun weg zeker vinden.

WIE IS WIE IN DE BIJBEL. Uitg. Kok Kampen 2003, 216 blz. € 9,95.

Je hebt het allemaal wel eens, dat je bij een bepaalde bijbelse naam zegt: wie wás dat ook alweer, en waar in de bijbel kun je die naam vinden? Met dit boek hoeft u dan niet lang meer te zoeken. Vele namen van personen en groepen of volkeren passeren de revue. Compleet met een korte typering en verwijzing naar bijbelgedeelten. De typeringen zijn in het algemeen betrouwbaar (ik kwam een oneffenheid tegen bij de geschiedenis van Jezus als 12-jarige in de tempel: die ‘overlevering (…) zou op waarheid kunnen berusten’, blz. 91. Aan het eind van het boek zijn nog enkele geslachtsregisters opgenomen. Een waardevol boek; waarom mogen we niet weten wie het heeft samengesteld?

Gerben Heitink en Ane Romein, MINI-HANDBOEK VOOR DE OUDERLING. Wegwijzer voor ouderling en pastoraal medewerker. Uitg. Kok Kampen 2003, 80 blz. € 7,95.

De auteurs (de eerste, Gereformeerd, emeritus hoogleraar praktische theologie, de tweede, Hervormd, emeritus predikant) zijn lid van de redactie van Ouderlingenblad, dat in de kring van de SoW-kerken dezelfde functie heeft als ons blad in onze ker-ken. Een aantal bijdragen in dat blad is nu gebundeld en dat is een waardevolle zaak! In 30 korte hoofdstukken worden 6 thema’s belicht: ouderling worden, beleid, pastoraat, rondom de kerkdienst, kerk in breder verband, toerusting en spiri-tualiteit. Niet alles zal u aanspreken (gezien de setting), maar u zult er wél een aantal bruikbare tips in vinden!

Miefee Brinfe-Blijdorp, HARDOP GELOVEN. Uitg. De Vuurbaak Barneveld 2003, 116 blz. € 9,75.

Dit boekje is een bundeling van een aantal stukjes die eerder geplaatst werden in het Nederlands Dagblad, in de zaterdagbijlage. Daarvoor werd de rubriek ‘Zeker weten’ opgericht. Mevr. Brink koos voor een aantal stukjes met als uitgangspunt de Nederl. Geloofsbelijdenis. In 36 stukjes rondt zij de artikelen 1–7 af. Dus… er komt nog wel een vervolg? Dat zou ik niet erg vinden, want de stukjes zijn aansprekend en vaak ook origineel. Telkens is bij de woorden die belicht worden aansluiting gezocht bij een bijbeltekst. Het taalgebruik is hedendaags en tegelijk eerbiedig, een fijne combinatie. Goed om eens te geven aan jongeren of hen in ieder geval er attent op te maken.

ds. D. Grutter, DE GEEST VERANDERT MENSEN. Bijbelstudies over de vruchten van het geloof. Uitg. De Vuurbaak Barneveld 2003, 112 blz. € 9,90.

Ds. Grutter, die al een aantal dagboeken op zijn naam heeft staan, heeft in dit boek bijbelstudies geschreven die met name handelen over de vrucht van de Geest uit Gal. 5:22. De negen daar genoemde vruchten worden bijbels doorgelicht; ze worden voorafgegaan en gevolgd door enkele algemenere hoofdstukken over het werk en het effect van de Geest. In het boek maakt hij duidelijk dat de teksten zich ‘met hem gingen bemoeien’ (blz. 7). Dat is echt werking van de Geest. De hoop wordt uitgesproken dat hetzelfde met de lezer zal gebeuren. De schrijver komt ons daarin tegemoet door zijn meditatieve uiteenzettingen een praktische spits te geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.