+ Meer informatie

Ter overweging

4 minuten leestijd

Gerard Dekker, De mens en zijn godsdienst. Beschouwingen over de functies van godsdienst en kerk voor mens en samenleving, f 19,50, 184 blz., Ambo, Bilthoven.

De schrijver is als socioloog verbonden aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. Vanuit zijn vakgebied gaat hij in op de veranderingen die zich in de samenleving voltrekken. Deze veranderingen raken ook godsdienst en kerk. Na een inleidend hoofdstuk beschrijft de auteur voor beide onderwerpen de veranderde positie en betekenis. De basis van het boek ligt in het vierde hoofdstuk, dat tot titel draagt „De mens in zijn wereld”. Daar beschrijft de auteur hoe hij de rol van de godsdienst in het leven van de mens ziet. Men kan dit hoofdstuk de antropologische basis van het boek noemen. In het slothoofdstuk trekt hij hieruit de conclusies voor godsdienst en kerk.

Zijn standpunt komt hierop neer, dat er mensen zijn die godsdienst nodig hebben; zoals er ook mensen zijn die zonder kunnen. De behoefte aan godsdienst zal blijven, maar de kerken moeten er wel op toezien hoe ze aan die behoefte voldoen. Ze moeten „hun markt kennen”. Spelen ze niet in op de godsdienstige behoefte van de moderne mens, dan komen ze in een onvruchtbaar isolement terecht.

Groepsvorming en verscheidenheid van opvattingen binnen de kerk horen bij het moderne kerkpatroon. Ze moeten als positieve factoren beschouwd worden, mits men bereid is naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken. De overwinning van de huidige moeilijkheden zoekt de auteur in de dialoog.

Wat ons treft, is de afwezigheid van de factor openbaring. Godsdienst, zo krijgen we de indruk, is een menselijke aangelegenheid. Dat is karakteristiek voor het moderne theologische denken. Men kan dezelfde beschouwing aantreffen in het boek van Kuitert „Zonder geloof vaart niemand wel”. Dekker is in dit opzicht iets realistischer dat hij erkent dat er mensen zijn die van geen godsdienst willen weten.

De auteur wil hulp bieden om de huidige godsdienstcrisis te overwinnen. Zijn analyse is echter zozeer door die crisis zelf aangetast, dat hij de remedie zoekt in wat nu juist de ziekte is. Men komt op deze moderne wijze niet boven de crisis uit. Daarvoor is maar één middel en één mogelijkheid. Dat is het Woord van God als Gods openbaring te aanvaarden en zich daarvoor in gehoorzaamheid te buigen. De hier gewezen weg bevordert eer de crisis dan dat hij haar helpt overwinnen. Dit ondanks de bedoelingen van de auteur. Tot slot moet mij van het hart, dat ik in deze beschouwingen niets meer terugvind van de gereformeerde benadering van kerk en godsdienst. Het trof mij hoezeer het Amerikaanse godsdienstsociologische denken deze beschouwingen gestempeld heeft.

J. C. Hamel: Soldatendominee.

T. Wever b.v. - Franeker.

Ds. J. C. Hamel heeft — als reservelegerpredikant van het voormalige K.N.I.L. — de internering van tienduizenden Nederlandse en geällieerde militairen in Japanse kampen meegemaakt. Over zijn ervaringen schreef hij het boek „Soldatendominee”, dat in 1948 uitkwam en thans in tweede druk is verschenen. Gelukkig geen sensatieverhalen, maar een sober monument voor de 1400 omgekomenen, waarvan ds. Hamel er velen in hun laatste uren heeft mogen bijstaan. Een herinnering aan onopgesmukte moed en hechte kameraadschap, een teken van dankbaarheid voor de kracht van het Woord in de bange, vaak uitzichtloze ballingsjaren 1942-1945.

De redactie ontving van uitgeverij Wever, Franeker: T. Talsma, Ook jij hoort er bij. Verhalen voor kinderen in en naast de kerkdienst, 137 blz. Prijs f 14,50.

Zending in Vendaland. Uitgave van de Chr. Geref. Lectuurstichting „Ds. H. Janssen” in samenwerking met Deputaten voor de Zending van de Chr. Geref. Kerken in Nederland, 1975, 136 blz., f 20,75, over te schrijven op postrekeningnummer 514322 ten name van het Ds. Janssenfonds, Rotterdam.

Met vreugde wijzen we de lezers op dit boek. Het gaat over het zendingswerk van onze kerken in Vendaland. Allerlei aspecten worden beschreven, zoals: Bijbelvertaling, medische dienst, het werk onder vrouwen, het kind in Vendaland en Jeugdwerk. Zelfs is er een bijdrage over: Hoe leeft een Hollands zendingsgezin in Vendaland. Zonder aan andere bijdragen te kort te doen noem ik als opvallende artikelen „Front en thuisfront” en „Het geestelijk leven van het Vendavolk”.

Dit boek moet een plaats krijgen in elk kerkelijk meelevend gezin. Niet enkel om de boekenplank te vullen en te sieren, maar om er gelezen en besproken te worden. Het is ook geschikt om eens op een wijk- of verenigingsavond te bespreken. Het brengt het zendingsveld dichter bij het huisgezin en het thuisfront dichter bij het zendingswerk. We zijn dankbaar dat dit boek kon verschijnen, om het werk dat voor de totstandkoming ervan gedaan werd, maar ook om het zendingswerk waarvan het vertelt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.