+ Meer informatie

Kerkregering XXIII

4 minuten leestijd

Een Regeling voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen is nodig

Het komt herhaaldelijk voor dat men zich tot mij wendt met vragen over een te houden of gehouden verkiezing van ambtsdragers. Men heeft dan in de regel met moeilijkheden te doen, die soms slechts schijnbare moeilijkheden zijn, maar die in sommige gevallen ook inderdaad échte moeilijkheden zijn, zodat men geen uitweg meer ziet. Er zijn dan vragen waarop men geen antwoord weet en het gevolg is dan vaak dat er verwarring' en onrust in de gemeente ontstaat.

In verband met telkens terugkerende vragen, waaruit bij velen een ontstellende onkunde blijkt met betrekking tot d’e mest elementaire begrippen der gereformeerde kerkregering, i.c. de verkiezingen, lijkt het mij gewenst in dit blad enkele vragen te beantwoorden. Maar vooraf wil ik gaarne de aandacht op iets anders vestigen.

Het is mij n.1. gebleken d'at nog lang niet alle kerkeraden een Regeling voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen hebben vastgesteld- De situatie is ongetwijfeld beter dan jaren geleden, toen nog slechts enkele gemeenten zulk een regeling hadden. Tegenwoordig zijn er veel meer kerkeraden, d'ie een regeling hebben ingevoerd. Maar toch niet alle kerkeraden hebben dit gedaan, en dat nu is heel vaak de oorzaak van moeilijkheden bij verkiezingen.

Ter illustratie mag ik hier misschien wel het volgende vertellen.

Het is al vele jaren geleden dat een grote deputatie van de kerkeraad van een tamelijk grote gemeente bij mij kwam omdat men met een gehouden verkiezing voor ambtsdragers in die gemeente in de grootste moeilijkheden was geraakt. Op mijn vraag of de kerkeraad een Regeling voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen had gemaakt moesten de broeders ontkennend antwoorden. Men had het er altijd zonder gedaan en tot dusver was alles altijd goed gegaan. Maar nu was de zaak in ’t honredd gelopen! Ik heb de broeders toen van advies kunnen dienen, maar de kerkeraad tevens op het hart gebonden zo spoedig mogelijk een Regeling vast te stellen en zich daarbij zo nauw mogelijk aan te sluiten aan het concept dat wij achter de uitgave van de Kerkorde aantreffen. De broeders waien het volkomen met mij eens dat dit moest gebeuren! Maar... twee of drie jaar later kwam er weer een grote deputatie van dezelfde kerkeraad bij mij, want de kerkeraad zat opnieuw met de verkiezingen in de knoei. Op mijn vraag of de kerkeraad thans wèl een regeling voor d'e verkiezingen had, antwoordden de broeders, naar het mij voorkwam ietwat beschaamd, dat dit niet het geval was. Ook in deze moeilijkheden heb ik de broeders advies kunnen geven, maar hun meteen op het hart gebonden dat het nu toch wel de hoogste tijd was om een goede regeling voor de verkiezingen vast te stellen. De broeders waren toen van de noodzaak wel overtuigd! Sindsdien heb ik van moeilijkheden bij de verkiezingen in deze gemeente niet meer gehoord, zodat ik mag aannemen dat men daar inderdaad een regeling heeft ingevoerd waardoor narigheden zoals men daar had meegemaakt werden voorkomen.

Reeds meermalen heb ik er op gewezen dat het zo noodzakelijk is dat kerkeraden een regeling of verordening voor de verkiezingen van predikanten en van ouderlingen en diakenen vast stellen. Vooral voor elk jaar terugkerende verkiezingen van ouderlingen en diakenen is dit zo nodig. Daarmee worden allerlei nare dingen voorkomen. In de laatste uitgave van onze Kerkorde, in 1967 bij de Uitgeverij D. J. van Brummen te Dordrecht verschenen, vindt men op bladzijde 110 als Bijlage XLI een Conceptregeling voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen. Men zal goed doen zich zoveel mogelijk aan dit concept te houden, want anders kan men, onbewust en onbedoeld, toch nog grote fouten maken. Ter illustratie het volgende. Enkele jaren geleden zond een kerkeraad mij een concept voor een regeling die men wilde vaststellen. Het week op enkele punten af van het Concept, dat wij in de uitgave van de Kerkorde vinden. Nu is dat op zich zelf niet erg, want er staan natuurlijk ook punten van ondergeschikt belang in dit Concept, maar in het aan mij om advies toegezonden concept ging het juist om kardinale punten, waardoor, bij vaststelling, de kerkeraad geheel in strijd zou komen met enkele grondbeginselen van het gereformeerde kerkrecht. Daarom moest ik de vaststelling van de betreffende artikelen in het concept ontraden en tegelijkertijd adviseren zich wat deze punten althans betrof te houden aan het Concept achter de Kerkorde, aan welk advies de kerkeraad toen gevolg heeft gegeven.

In het Reglement op de kerkvisitatie komt gelukkig ook de vraag voor: is er een reglement voor de verkiezing van ambtsdragers? Gaarne wil ik de speciale aandacht van de broeders kerk visitatoren voor dit punt vragen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.