+ Meer informatie

RECENSIES

21 minuten leestijd

dr. H. van den Belt, Licht in de vuurtoren. Bespiegelingen voor reformatorische christenen. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2014, 128 blz., € 9,95.

De schrijver houdt de gereformeerde gezindte een spiegel voor, rondom vijf thema’s: de duiding van de cultuur vanuit de algemene genade van God; de hermeneutische regels om de Bijbel uit te leggen; het werk van de Heilige Geest; de kerk in relatie tot Israël, en het spanningsveld tussen een theocratisch ideaal en een seculiere context. Het boekje kenmerkt zich door veel trefzekere formuleringen. Hier en daar is het prikkelend, en altijd eerlijk. De schrijver legt vooral de vinger bij de angstvalligheid binnen het reformatorisch volksdeel tegenover de buitenwereld. ‘Ze zijn niet te weinig naar buiten gericht, maar te weinig naar boven’. Een doordenkertje in een hoofdstuk dat ik eruit vind springen. Het hoofdstuk over de theocratie getuigt van werkelijkheidszin. In dat verband pleit de schrijver niet voor een klakkeloos herhalen maar wel voor een actualiseren van de belijdenis.

ds. P.J. den Admirant, Hij is niet ver. Op zoek naar Gods aanwezigheid. Uitg. Jongbloed, Heerenveen 2014, 144 blz., € 12,50.

‘Ik merk zo weinig van de aanwezigheid van God’. Wie herkent die uitspraak niet? Op een fjnzinnige en pastorale manier gaat de schrijver in op wat de Bijbel zegt over de aan- en afwezigheid van God. Er wordt ook gekeken naar de geschiedenis. Welke lessen kunnen we trekken uit de geschiedenis van opwekkingsbewegingen? Kenmerk daarvan was de duidelijke aanwezigheid van God, uitkomend in een Geest-doorademde prediking en een leven in geloof en bekering dat daarop volgde. Mooi is ook het hoofdstuk over gradaties in Gods aanwezigheid. Belangrijk is het om onderscheid te maken tussen Gods tegenwoordigheid en de ervaring daarvan. Welke weg hebben wij te gaan? Allereerst: de noodzaak van de tegenwoordigheid van God inzien. En vervolgens: het geloof dat Hij Zich ook vandaag krachtig kan manifesteren. Het boek eindigt met een zevental Bijbelstudies met bijbehorende gespreksvragen. Warm aanbevolen!

Hetty Lalleman, Is dit onze Vader? Waarom ik van de God van het Oude Testament houd. Uitg. Ark Media, Amsterdam 2014, 112 blz., € 12,50.

Dit boekje gaat met name in op een bevooroordeelde visie op het Oude Testament als boek van wreedheid en geweld. In kort bestek behandelt de schrijfster het spreken van de Bijbel over oorlogen, Gods rechtvaardigheid, de wraakgebeden, de vraag waarom rechtvaardigen moeten lijden, en hoe het zit met al die regels. Het boekje biedt in kort bestek veel. Aan het eind zijn gespreksvragen bij elk hoofdstuk opgenomen, waardoor behandeling in kringverband vergemakkelijkt wordt. Wie bekend is met wat de broeders Peels en Versluis in onze kring over deze onderwerpen hebben gepubliceerd, komt niet veel nieuws tegen, maar het is wel op een overzichtelijke en bevattelijke manier samengebracht. Het antwoord op de vraag of wij vandaag nog wraakpsalmen mee kunnen bidden, lijkt mij te kort door de bocht (blz. 67). Ik miste hier de lijn naar het gebed van de zielen onder het altaar in Openbaring 6.

ds. A.L. van Zwet, Spreek tot mijn hart. Meditatieve voorbereiding op de heilsfeiten. Uitg. Jongbloed, Heerenveen 2014, 192 blz., € 12,50.

Dit is gewoon een mooi boek dat ons helpt ons op een goede manier voor te bereiden op de herdenking van de heilsfeiten. Met dat doel wordt voor een aantal dagen voor Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren een Schriftgedeelte aangereikt, met een uitleg van enkele bladzijden, met als afsluiting een Psalm, een lied, een gedicht of een aansprekend citaat. Goede, geestelijke kost die helpt om de grote daden van God in het vizier te krijgen en te houden.

dr. P.C. Hoek, In bange dagen. Pastorale wenken in angst en twijfel. Uitgeverij de Banier, Apeldoorn 2014, 95 blz., € 9,95.

Een prachtig pastoraal boekje. Angst wordt hier niet besproken als fobie in de pathologische zin van het woord. Het gaat meer om angst in het algemeen, en vooral: met welke angsten een christen te maken kan hebben en hoe daarmee om te gaan. Er wordt geluisterd naar de Schrift, maar ook naar Calvijn, Voetius en W. à Brakel. Het boekje is met veel invoelend vermogen geschreven. Het bevat ook nuttige tips voor hen die omgaan met mensen in angst. Een aanrader met het oog op eigen geestelijk leven, maar zeker ook als toerusting voor ambtsdragers. En waarom zou je zo’n boekje in voorkomende gevallen niet aan iemand die ‘in bange dagen’ verkeert, cadeau doen?

Pieter Niemeijer, Psalm voor het leven. Uitg. stichting Woord & wereld, Haarlemmermeer 2014, 240 blz., € 11,-.

De schrijver, predikant van de GKv te Rijnsburg, bemediteert in dit boek alle strofen van Psalm 119. Steeds licht hij daar een kerngedachte uit en trekt vervolgens vele lijnen, sommige rechtstreeks, andere meer indirect vanuit de tekst. De gebruikte vertaling is de NBV, maar meerdere malen wordt ook gekozen voor de HSV. Het is een vroom boek in de goede zin van het woord. Het is te merken dat de auteur iemand is met veel ervaring, zowel in de omgang met de Heere als in de omgang met mensen. Dat zorgt voor veel wijze opmerkingen. Het is ook een boek waarin de liefde tot de gereformeerde belijdenis op vele bladzijden te proeven is. Dat zorgt voor herkenning. Op allerlei punten durft de schrijver ook scherp en concreet te zijn, bijvoorbeeld op het punt van de hel, of daar waar hij ingaat tegen de tijdgeest. Ds. Niemeijer schreef dit boek in eerste instantie voor zijn kinderen, maar zoals vermeld op de achterfap: andere jonge mensen, ouders en ambtsdragers mogen meelezen. Een boek om in stille uren ter hand te nemen en te overdenken.

Lammert Kamphuis, Vrijgemaakt? Dertigers over het leven in een gereformeerde zuil, Uitg. Kok, Utrecht 2014, 114 blz., € 15,-.

‘15 jonge mannen en vrouwen spreken zich uit over de wereld waarin zij zijn opgegroeid: de kleine, afgeschermde wereld van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Geloven zij eigenlijk nog wel? En zo ja, waarin? Speelt de kerk nog een rol in hun leven?’ Op deze manier wordt bovengenoemd boek op de cover geïntroduceerd. Dat maakt nieuwsgierig. Nu, de antwoorden vallen in veel gevallen niet mee. De meeste auteurs hebben de vrijgemaakte wereld als een eng, bekrompen systeem ervaren, waarin veel moest, veel vanzelfsprekend was en geen plaats was voor zelfstandig denken. Of dat in alle gevallen zo geweest is? Of ze ook geen levend geloof hebben gezien in hun omgeving? Dat is uiteraard van buitenaf niet te beoordelen. Maar àls het waar is, dan nog is het uiterst pijnlijk om te zien hoe velen met het badwater het kind hebben weggegooid. En wat is ervoor in de plaats gekomen? Hooguit een vage spiritualiteit. Sleutelwoorden zijn ‘vrijheid’ en ‘ruimte’. Dat spreekt boekdelen. Er verschijnen legio boeken van dit soort. Op een bepaalde manier hebben ze iets van een spiegelfunctie: waar gaat het in de kerk over? Wat zien onze jongeren? Alleen maar regels en gewoonten, of een levend, warm geloof waarin de liefde van Christus centraal staat? Maar verder leg je zo’n boek toch met een verdrietig gevoel weg.

Dietrich Bonhoeffer, Verborgen omgang. Over leven in gemeenschap. Uitg. Kok, Utrecht 2014, 144 blz., € 14,99.

Dit boek is een bundeling van twee geschriften van Bonhoeffer: ‘Gemeenschapsleven’ en ‘Gebedenboek van de Bijbel’. Hoe geven we vorm aan het leven in de gemeenschap met God en met elkaar? Daarover dacht Bonhoeffer na terwijl de wereld in die tijd in brand stond. Hij besefte: alleen het leven met Woord en gebed doet een mens in zo’n tijd standhouden. Bonhoeffer was zeer betrokken op de wereld, omdat hij besefte dat zij ondanks alles Gods wereld is. Die betrokkenheid kostte hem uiteindelijk het leven. Hij laat zien dat er eerst een gerichtheid naar binnen moet zijn in de vorm van het gebed, voordat we naar buiten kunnen treden. Men hoeft niet alles over te nemen wat hier geschreven staat, om toch veel stof tot nadenken te ontvangen. Prachtig is ook het tweede deel, waarin het gaat over de Psalmen. In een tijd waarin de waarde van de Psalmen steeds minder gezien wordt en in plaats daarvan wordt overgeschakeld op een andere liedcultuur, zou iedereen dit boekje moeten lezen! Het is werkelijk een juweeltje. In 2015 DV is de Bonhoeffer-herdenking. Een uitgave als deze brengt de schrijver goed in beeld, maar laat ook veel na voor eigen hart.

Tim Keller, Galaten. Om te lezen, te leren, te leiden. Inclusief Galaten – gespreksgids. Uitg. Van Wijnen, Franeker 2013, resp. 256 en 112 blz., € 16,95 en € 7,50.

De brief aan de Galaten brengt ons bij het hart van het Evangelie: Christus Die een vloek werd voor verloren mensen. Keller neemt de lezer in een bundel van dertien Bijbelstudies mee in deze rijke brief. Dat gebeurt op een aansprekende manier, waarbij allerlei noties die in de kerken van de Reformatie ons lief zijn, doorklinken. Er had wat mij betreft wat meer gezegd kunnen worden over de zonde als schending van Gods recht en over de uitwerking van de vloek voor de eeuwigheid. Ten aanzien van het ‘New Perspective on Paul’ geeft Keller te kennen dat zijns inziens dit nieuwe perspectief ons in allerlei opzichten verder kan helpen, maar dat het niet de essentie van de historische, klassieke benadering vervangen kan. Hij maakt daar in een bijlage zinnige opmerkingen over, daarbij niet pretenderend het laatste woord te spreken. De bijbehorende gespreksgids helpt op weg om deze brief in groepen te bespreken. Wie een eerste oriëntatie zoekt in deze diepe, maar niet eenvoudige brief, krijgt in kort bestek veel aangereikt.

ds. P. den Butter, Het Evangelie van Mozes. Christus in het boek Numeri. Uitg. Den Hertog, Houten 2014, 246 blz., € 29,90.

Ds. Den Butter, inmiddels meer dan 50 jaar predikant, kwam tot de ontdekking dat er heel wat Bijbelgedeelten zijn waar hij in al die jaren niet over gepreekt heeft. De laatste jaren kreeg hij meer oog voor het evangelie dat ook in de wetten van Mozes te vinden is. In dit eerste deel van twee boeken over Numeri stelt hij steeds twee vragen: waar is hier de Heere Jezus Christus en Zijn werk? En: waar is hier de Heilige Geest en Zijn werk? Nu, het resultaat van deze zoektocht mag er zijn. Het is een vreugde om dit boek te lezen en je met de schrijver te verheugen over de schatten van Gods Woord. Graag aanbevolen, bijvoorbeeld als handreiking bij uw persoonlijke stille tijd.

Wim Dekker, Bert de Leede en Arjan Markus, Tijd om mee te gaan. Over discipelschap vandaag. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2014, 144 blz., € 14,90.

Het thema ‘discipelschap’ is momenteel nogal ‘in’. Nu, het is ook een belangrijk Bijbels thema. Dat laat dit boek zien. In elk tijdsgewricht staan leerlingen van Christus voor de vraag: wat betekent het in de huidige tijd en cultuur om Jezus te volgen? In veertien hoofdstukken gaan de schrijvers daar op in. Voortdurend proberen ze te verbinding te leggen tussen het blijvende Woord en de kantelende cultuur. Dat levert veel waardevols op. Over discipelschap en doop heb ik wel een paar vragen: is zegening echt een alternatief voor mensen die geen betrokkenheid hebben op het Evangelie en toch graag een ritueel wensen aan het begin van het leven van hun kind? En: hoe ligt precies de verhouding tussen doop als teken en zegel van Gods verbond en het geloofsantwoord daarop? Kun je zo zonder meer stellen dat de doop aan het begin van de weg van de navolging staat? Er is toch meer nodig? Onbegrijpelijk dat er ruimte wordt geboden voor homoseksuele relaties. Laat dat niet zien dat ook binnen delen van de Gereformeerde Bond de panelen aan het schuiven zijn op het gebied van de hermeneutiek? In het hoofdstuk over discipelschap en de eredienst worden elementen uit bijvoorbeeld Taizé en de kloosterliturgie aanbevolen om de toeëigening en toewijding te stimuleren. Ik kan dat niet meemaken. Zo heb ik het boek met gemengde gevoelens gelezen. Veel mooi en bruikbaar materiaal, maar ook uitwerkingen die vragen oproepen.

Harry Kuitert, Kerk als constructiefout. De overlevering overleeft het wel. Uitg. Ten Have, Utrecht 2014, 176 blz., € 19,99.

Al vele decennia is prof. Kuitert op kruistocht tegen de christelijke waarheden. Bekend en berucht is zijn uitspraak: ‘Alle spreken over boven komt van beneden, ook de uitspraak dat iets van boven komt’. Daarmee ontkende en ontkrachtte Kuitert de openbaring van Godswege. De volgende stap was dat de mens er eerder was dan God: God is slechts een hypothese die door de mens zelf is ontworpen. Logische vraag is dan vervolgens: wat moet je dan nog met de kerk? Heeft ze nog toekomst? Volgens Kuitert wel, maar alleen als ze zichzelf radicaal omvormt. Alle pretentie dat ze een spreekbuis van Boven is moet ze afeggen. Met die pretentie heeft ze mensen alleen maar hun vrijheid afgenomen. En de mens van vandaag pikt dat niet meer, zoals blijkt uit de massale kerkverlating. Intussen blijken mensen wel degelijk religieus te zijn. Laat de kerk daarop inspelen door een religieuze gemeenschap te zijn die leeft van de christelijke overlevering. De kerk moet laten zien wat de normen en waarden zijn die een samenleving nodig heeft om te kunnen voortbestaan. Maar feitelijk heb je de kerk niet nodig om een goed mens te zijn. Waarom zou je er dan nog bij willen horen? Nu, zegt Kuitert, dat is je eigen keuze. Je hoeft het van niemand. ‘Dan ben je weer terug bij af: het kiezen dat je ooit werd afgenomen, wordt je weer in eigen handen gelegd. Religie is vrijheid van dwang’ (blz. 168). Dat is voor Kuitert het hoogste goed: mens zijn in vrijheid. En God? Om met wijlen Okke Jager te spreken: dat is een steeds kleiner wordende stip in mijn achteruitkijkspiegel. Hij doet er niet meer toe, want we hadden Hem slechts zelf verzonnen. En zo moet de mens, die zich van God ontdaan heeft, het helemaal zelf doen. Valt er dan niets van Kuitert te leren? In zijn analyse van het denken van de mens van vandaag is hij trefzeker. Maar troost heeft hij niet te bieden. Trieste balans van tientallen jaren theologiseren. Maar mag dit nog theologie heten?

ds. P. den Butter, Het Evangelie van Mozes (2) – Christus in het boek Numeri. Uitg. Den Hertog, Houten 2014, 253 blz., € 29,90.

Een poosje geleden besprak ik het eerste deel over Numeri. Aan de toen gedane warme aanbeveling heb ik niets toe te voegen, nu het tweede deel verschenen is. We zijn dankbaar voor de pennenvruchten van de emeritus van Middelharnis.

dr. W. van Vlastuin, Naar het hart van Jeruzalem. Over de betekenis van de geestelijke gemeenschap met Christus voor de prediking. Hersteld Hervormde studies nr. 8. Uitg. Den Hertog, Houten 2012, 199 blz., € 19,50.

Dit boek levert aandachtspunten voor een bevindelijke prediking. Die zal alleen maar kunnen plaatsvinden als de prediker zelf leeft in de gemeenschap met Christus. De schrijver biedt een theologische verantwoording van bevindelijke prediking, bespreekt de bedreigingen ervan, maar spreekt ook het hart van de prediker persoonlijk aan. De persoonlijke beleving van hem die het Woord brengt en de wijze waarop dat Woord gebracht wordt, staan uiteraard niet los van elkaar. Als de persoonlijke beleving schraal of juist diep is, werkt dat door in de prediking. Een boek dat zeker onze predikanten zouden moeten lezen, maar ook andere ambtsdragers kunnen er veel uit leren.

Martha Osborn, God, bent U daar?, En Jacobine Scholte de Jong, Voor moeilijke tijden. Beide uitgegeven bij Ark Media, Amsterdam 2014, elk 96 blz., € 7,50 per stuk

Twee handzame boekjes met diverse gebeden in hedendaags taalgebruik. Het eerste boekje is geschreven voor mensen die pas beginnen met bidden. Het tweede is geschreven naar aanleiding van het plotseling overlijden van de echtgenoot. In beide boekjes wordt God vooral gebeden om rust, steun, geborgenheid; en terecht gedankt voor hele gewone dingen. Deze gebeden kunnen worden gebruikt als men zelf geen woorden kan vinden om te bidden, bijvoorbeeld in hectische levenssituaties. Dat wij zondaar voor God zijn en vergeving nodig hebben wordt in het eerste boekje niet genoemd, zelfs niet bij gebeden naar aanleiding van Psalm 51 en Psalm 130. Ook de aspecten die in Heidelbergse Catechismus genoemd worden over het gebed komen in beide boekjes nauwelijks aan de orde.

Joke Roelevink en dr. Jan Dirk Wassenaar (red.), Belijdend onderweg, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2014, 224 blz., € 19,90.

Op 12 oktober 2014 bestond de Confessionele Vereniging 150 jaar. In dit boek wordt in het eerste gedeelte een terugblik gegeven. Onder andere komen aan de orde de visie van Hoedemaker, het Getuigenis (1971) en de handelwijze bij het Samen op Weg proces. In het tweede gedeelte wordt nader ingegaan op de vragen die thans en in de toekomst aan de Vereniging worden gesteld: hoe kunnen we op een aansprekende wijze een Christusbelijdende kerk zijn in het spoor van Schrift en traditie? Het gesprek op classes is hierbij van groot belang. De vermelde vragen en antwoorden vertonen veel gelijkenis met die welke in onze kerken spelen. Op grond hiervan pleit ik ervoor om naast de contacten met NGK, GKV, PKN (Ger Bond) en HHK zeker ook toenadering te zoeken met confessionele predikanten en gemeenten in de PKN.

Drs. Piet Houtman, Verbondenheid is kostbaar, Uitg. Stichting Woord en Wereld, Haarlemmermeer 2014, 88 blz., € 11,00.

Diverse kerken constateren dat de verbondenheid van hun leden met hun kerk afneemt. Dit uit zich bijvoorbeeld in het minder bezoeken van de tweede dienst, het moeilijk ambtsdragers kunnen vinden en het “shoppen”. De schrijver brengt deze zaken in verband met algemeen bekende maatschappelijke factoren, zoals het relativeren van je eigen opvattingen door het kennisnemen van andere opvattingen via de media en vakantiebestemmingen. Ook de vele keuzemogelijkheden in onze maatschappij geeft keuzestress en bindingsangst met name onder dertigers. Om verbondenheid in de kerk te behouden wijst hij op het verbond dat God met ons aangaat, “eenzijdig in het ontstaan, tweezijdig in het bestaan”. Het bespreekbaar maken van verschillen in de gemeente is nodig om te voorkomen dat de leden langs elkaar heen gaan leven. In dit kader wordt aandacht besteed aan troostrijke en vermanende Bijbelgedeelten. Verder noemt hij het belang van duurzame huwelijken. Het helder geschreven boek lijkt mij geschikt voor (belijdenis)catechisatie en/ of gespreksgroepen voor gemeenteleden van 18 – 35 jaar.

Ds. W. Silfhout, Woorden van WIJSHEID voor ondernemers en leidinggevenden, Ds. L. Terlouw, Woorden van WIJSHEID voor werkers in de gezondheidszorg. Beide boekjes uitgegeven bij Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2014. Elk boekje telt 110 blz. en kost € 9,95.

In deze beide boekjes worden meditatieve gedachten ontvouwd naar aanleiding van 30 Bijbelteksten. De inhoud van deze gedachten is echter voorspelbaar. Beide boekjes (10 x 15 x 1 cm) zijn keurig uitgegeven en voorzien van een hard kaft. Ze zijn geschikt als cadeau. De prijs lijkt mij nogal hoog, dit getuigt dus niet van wijsheid bij de uitgever (maar ik ben geen ondernemer).

Peter van de Kamp (red.), Handboek voor ouderlingen en oudsten, Uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2014, 144 blz., € 16,90.

Dit boek is geschreven vanuit de visie dat ouderlingen en oudsten (beiden m/v) niet in de eerste plaats pastor, maar geestelijk leider van de gemeente zijn en samen een team vormen. Er worden zeer bruikbare zaken meegedeeld die van pas komen bij het formuleren van een visie van de gemeente. Deze visie moet niet alleen helder geformuleerd worden maar ook gedragen worden door de gemeenteleden. Goede communicatie is dus vereist. Vervolgens wordt beschreven hoe je belangrijke onderwerpen, waarover men verschillend denkt, bespreekbaar kunt maken in het team. Op welke wijze voorkom je conficten? Verder komen nuttige en praktische adviezen aan de orde bij het voeren van (pastorale) gesprekken. Hierbij moet gelet worden op woorden en non-verbaal gedrag en de gevoelens die opgeroepen worden.

Johannes Calvijn, Eén met Christus, Uitgeverij Brevier, Kampen 2014, 128 blz., € 12,50.

Dr. H.A. Speelman heeft dit werk van Calvijn over het heilig avondmaal vertaald en van extra informatie voorzien betreffende de omstandigheden waarin Calvijn zijn werk schreef. Aan de orde komen het doel van het avondmaal, de betekenis ervan en de wijze van vieren. Dit komt duidelijk herkenbaar terug in het klassieke avondmaalsformulier. Verder wordt ingegaan op de verschillen tussen avondmaal en eucharistie en het gebrek aan eenheid in het protestantse kamp ten tijde van de Reformatie.

Ds. J.J. ten Brinke en dr. A. de Muynck, Verleende volmacht, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen 2014, 175 blz., € 12,50.

De schrijvers gaan in dit boek, uitgekomen in de Artios-reeks, in op de huidige gezagscrisis.

Eerst wordt aandacht besteed aan Bijbelse gegevens omtrent gezag, zoals vermeld in het Oude en Nieuwe Testament en het gezag van Christus. Vervolgens wordt nader ingegaan op gezagsverhoudingen in het gezin, de school, de kerk en de samenleving. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen relationeel, institutioneel en contractueel gezag. Verder wordt het belang van goede communicatie benadrukt. De grondhouding van christenen behoort in de eerste plaats een dienende houding te zijn. Het boek biedt gedegen studiemateriaal voor ambtsdragers en gemeenteleden. Het vormt een goede basis om over concrete praktijksituaties door te spreken met betrokkenen.

H. Veldman, Vrouwen rond Willem van Oranje, Uitg. Willem de Zwijgerstichting, Reformatorische stemmen 2014/1, Baarn 2014, 56 blz., € 4,30.

Al vaker kwamen hier brochures voorbij van de Willem de Zwijgerstichting, die historisch besef en reformatorisch beginsel onder de lezers van ons volk wil bevorderen. Dit keer richt de brochure zich op de moeder en de vier echtgenotes van de vader des Vaderlands, Willem van Oranje. Opnieuw een boeiende en historisch verantwoorde uitgave die tevens laat zien hoe het geloof in het leven van onze eerste vorst is gegroeid, werd beïnvloed door en van invloed was op de vrouwen om hem heen. Om verschillende redenen goed om van dat besef doordrongen te zijn.

G. de Vries, Dat zetten we gewoon op de beamer. Bezinning op vragen rond beamergebruik in de kerk, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2014, 28 blz., € 6,50.

Dit boekje maakt deel uit van een serie ‘Werkboekjes voor de eredienst’. Deze serie is afkomstig uit de PKN (waarin de schrijfster domina is), maar de grote lijnen blijven ook in een andere kerkelijke praktijk herkenbaar. Het boekje bedoelt bezinning te dienen, niet zozeer op de technische kant van beamergebruik, maar vooral op de principieel-praktische kant ervan. Het werpt een helder, positief kritisch licht op de vragen rondom dit medium: is de techniek op zichzelf verantwoord? Wat zijn de keerzijden en grenzen? Welke richting wijzen de Bijbelse gegevens? Iedere lezer zal zijn eigen afwegingen maken bij het gebodene, maar voor wie een gemeente dient waar de beamer gebruikt wordt, of waar die mogelijkheid overwogen wordt, is het een nuttig en nuchter (mini)boekje om kennis van te nemen!

W. Visscher, Mails van jongeren, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2014, 136 blz., € 9,95

De klassieke vraag- en antwoordvorm komt tot leven in een hedendaagse mailwisseling tussen de schrijver en jongeren uit zijn gemeente. Zo behandelt ds. Visscher (predikant in de Gereformeerde Gemeenten) op een eigentijdse en eerlijke manier actuele vragen waar jongeren, maar ook andere kerkleden die zich in de maatschappij begeven, tegenaan lopen. Een scala aan onderwerpen passeert de revue, zoals bijvoorbeeld het bestaan van God, het lijden en de dood in de wereld, anders-zijn van christenen, omgang met de rustdag, enz. De schrijver draagt waardevolle overwegingen aan: helder opgeschreven, praktisch, bijbels verantwoord. Aanbevolen voor jong en oud, maar zeker ook voor ambtsdragers!

WESTSTRATE

P.D.J. Buijs, J. Oosterbroek en J.G. Schenau (red.), Goede Moed. Dagkalender 2015, Uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2014, 190 blz., € 8,50 (groot formaat € 13,90).

Goede wijn behoeft geen krans, zoals u zelf al hebt constateren bij het lezen van de eerste twee maanden van onze bekende dagkalender. Naast het doornemen van delen van Bijbelboeken zijn er ook thematische bijdragen, zoals over het gezinsleven in het Oude en Nieuwe Testament van de hand van ds. Korving en een bijzondere bijdrage over ‘de Schrift in de Schrift’ van prof. Maris. We hopen en vertrouwen erop dat ook deze editie (alweer de 49e!) voor wie het dagelijks ter hand neemt, tot zegen mag zijn.

Gijs Bronsveld, Gerard den Hertog en Bram Wattél (red.), Kerk op een kruispunt. Kerken, werkers in de kerk en hun opleiding in de 21e eeuw (Apeldoornse Studies no. 63), Uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2013, 80 blz., € 7,50.

Over de vraag naar de rol van christelijk geloof en kerk in deze tijd organiseerde de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding samen met de TUA een symposium. De toentertijd gehouden bijdragen zijn nu gebundeld. Zoals de ondertitel aangeeft, gaat het onder meer over de vraag naar de inrichting van de theologische opleidingen in de nabije toekomst. Ook voor de TUA een aangelegen punt! Maar ook ten aanzien van de plaats van de kerk in de samenleving en het functioneren van de kerkelijk werkers in de gemeente worden de nodige suggesties gedaan, die volgens de diverse sprekers om bezinning roepen. Vraagt deze tijd bijvoorbeeld om een ander type predikant? Moet de kerk überhaupt nieuwe wegen inslaan om te blijven ‘aanslaan’? Of men in de breedte van onze kerken op zo’n bezinning zit te wachten, is natuurlijk de vraag. Het zou daarom boeiend geweest zijn wat een breder palet aan sprekers aan gedachtevorming had opgeleverd.

J.J. van Eckeveld, Het Hogepriesterlijk gebed. Veertien overdenkingen, Uitg. Den Hertog, Houten 2014, 176 blz., € 21,50.

Omgewerkte preken van de predikant van de Gereformeerde Gemeente te Zeist, waarin praktisch-geestelijk onderwijs wordt geboden over een gebed van de Zaligmaker, dat niet alleen opvalt door zijn lengte, maar ook door zijn diepte en breedte.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.