+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

7 minuten leestijd

20 JAAR J.V. TE AAGTEKERKE

Het was een bijzondere jaarvergadering voor onze J.V. te Aagtekerke op 7 maart j.1. Want het was tevens het 20-jarig jubileum, dat werd gevierd.

Nog maar een enkele dag geleden was het dorps-verenigingsgebouw „Amicitia" in gebruik genomen en dit gebouw was tot de laatste plaats bezet, toen cm half acht de weledele heer A. v. Bochove, voorzitter der J.V. de vergadering opende.

Na het zingen van Ps. 25 : 2 en 8, het lezen van Gen. 8 en gebed, heette de voorz. in een kort openingswoord allen hartelijk welkom.

Uit de jaarverslagen van secretaris en penningmeester bleek dat het de vereniging, zowel wat het ledental als de kaspositie betreft, wel gaat.

Voor het overige werden twee, zeer goed verzorgde onderwerpen ten gehore gebracht; een bijbels onderwerp „Noach, prediker van het oordeel", door S. Malj aars en „Als een hert gejaegd" — Het leven van Petrus Datheen! — door Andr. de Visser. Op beide onderwerpen volgde een goede bespreking.

Heel aardig was de bijdrage van dhr. S. de Visser, een der ouderen uit de Gemeente, die op rijm de belangrijkste momenten uit deze twintig jaar weergaf op een werkelijk verdienstelijke wijze. Ook de Zangver. „De Lofstem" der Geref. Gemeente leverde een bijdrage voor deze avond door op keurige wijze enkele liederen te zingen.

Diverse felicitaties werden uitgesproken, o.a. door afgev. van Ringbestuur, ringvergaderingen, Landel. Verband enz.

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat het zeer zeker wel op hoge prijs gesteld is door de J.V. dat de edelachtbare heer J. Geuze, burgemeester van Aagtekerke, persoonlijk aanwezig was en zich in hartelijke en waarderende woorden tot bestuur en vereniging heeft gericht.

Ouderling de Pagter heeft deze goede jaarvergadering met dankgebed gesloten.

MELISKERKE

Verslag van de jaarvergadering der S.V. „Bidt en Werkt", gehouden op 17 februari 1958.

Ouderling A. Provoost, die de leiding van deze avond had, opende de vergadering door te laten zingen Ps. 19 : 5, las Ps. 119 : 9— 16 en ging voor in gebed. Naar aanleiding van het voorgelezen Schriftgedeelte sprak A. Provoost een kort openingswoord. Na de gebruikelijke jaarverslagen van sekretaris, penningmeester en biblothecaris kreeg de heer A. Janse het woord. Zijn onderwerp handelde over „De eerste Christengemeente". De inleider wees op de verschillende kenmerken van de eerste Christengemeente. Daar werd de verslagenheid der harten en het volharden in de leer der apostelen aangetroffen. Tot slot vertelde hij, hoe de meeste apostelen een martelaarsdood zijn gestorven. Hierna werd gepauzeerd.

Na de pauze werd het eerste onderwerp in bespreking gegeven, waarvan door enkelen gebruik werd gemaakt. Vervolgens sprak de heer M. Nijsse over: „De Apostel der Zuidzee". Spreker begon met enkele opmerkingen over de zending en vertelde daarna de levensloop van John Williams, de apostel der Zuidzee.

Van de gelegenheid om te feliciteren werd gebruik gemaakt door de J.V. te Middelburg, de J.V. te Aagtekerke en de S.V. te Zoutelande, terwijl een schriftelijke felicitatie was binnengekomen van de J.V. te Borssele.

men van de J.V. te Borssele. Deze gezellige en leerzame avond werd door de heer M. Nijsse gesloten.

CAPELLE a.d. IJSSEL

Jaarvergadering van de M.V., J.V. en K.V. te Capelle a.d. IJssel, gehouden donderdag 27 februari j.l. in het kerkgebouw der Geref. Gemeente, Doormanstraat.

Deze gecombineerde jaarvergadering werd geopend door ouderling J. van Buuren. Deze liet zingen Ps. 119 : 5, las vervolgens Prediker 12 en ging voor in gebed.

Na een kort openingswoord verzocht hij nog te zingen Ps. 119 : 17. De sekretaris van de J.V. las het gecombineerde jaarverslag van deze vereniging. Dit verslag gaf een gunstig beeld van het verenigingsleven in het afgelopen jaar.

Vr. D. v. d. Wal (K.V.) las daarna het gedicht „De Kamerling", gevolgd door vr. W. Schouten met het Bijbels onderwerp „Esther". Door mej. B. Oudshoorn werd gelezen het gedicht „Kerkvisitatie in Laodicea".

In de daarop volgende pauze werden de aanwezigen getracteerd op chocolademelk en koek.

De vergadering werd heropend met het zingen van Ps. 98 : 4. De sekretaresse van de M.V. las het gecombineerde jaarverslag van deze vereniging, gevolgd door de sekretaris van de K.V., die een dito verslag uitbracht.

Het woord was toen aan de afgevaardigden. Felicitaties werden uitgesproken door afgevaardigden van de M.V.'s te Rotterdam-Zuid en Vlaardingen, van de J.V.'s te Rotterdam-C en Vlaardingen, en van de K.V. te Rotterdam-Zuid. Schriftelijke felicitaties waren ontvangen van de M.V.'s te Rotterdam-C en Ridderkerk, van de J.V.'s te Gouda, Giessendam en Utrecht, en van de K.V. te Rotterdam-C. Ook van de sekretaris van het L.V. was een schriftelijke felicitatie ontvangen. (Na deze jaarvergadering ontvingen wij nog felicitaties van de J.V.'s te Bergambacht, Lisse en Ridderkerk).

Daarna hield vr. C. de Pater (J.V.) een onderwerp uit de Kerkgeschiedenis, getiteld „Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, en zal geen duimbreed wijken."

Vr. Z. Zuiddam (K.V.) las het gedicht „De oude wandelaar naar het hemels Sion".

Het laatste onderwerp werd ingeleid door de voorzitter van de J.V., vr. C. Rietveld. Dit onderwerp had als titel „Christus' wederkomst".

De voorzitter dankte aan het einde van deze vergadering allen, die deze avond blijk van beLangstelling gaven. Voorts deelde hij nog mede, dat een vereniging voor meisjes van 10—14 jaar opgericht zal worden.

Ouderling Roosendaal sloot deze vergadering met na het zingen van Ps. 119 : 3. dankgebed

De verenigingen kunnen terugzien op een geslaagde jaarvergadering. Jammer genoeg was deze vergadering maar door weinig belangstellenden bezocht.

CAPELLE a.d. IJSSEL

Vanaf 3 maart j.l. berust het sekretariaat van de Knapen vereniging „Benjamin" niet meer bij vr. J. van Buuren, Schoutenstraat 11, maar bij vr. A. Benard, Nijverheidstraat 223, Capelle a.d. IJssel.

CAPELLE a.d. IJSSEL

Woensdag 5 maart j.l. werd opgericht een vereniging voor meis-

jes van 10 tot 14 jaar. Bij de oprichting gaven zich 19 meisjes als lid op.

Deze vereniging hoopt iedere woensdagmiddag te vergaderen in het vergaderlokaal van de Geref. Gemeente te Capelle a d. IJssel, Doormanstraat. De leiding van deze vereniging berust bij de dames Aaldijk, Mudde en Rietveld.

RIJSSEN

Kort verslag van de gehouden jaarvergadering der J.V. en K.V. op 5 maart 1958 in de Noorderkerk te Rijssen.

De ere-voorzitter, de weleerw. heer ds. M. Blok opent deze vergadering door te laten zingen Ps. 25 : 6 waarna hij voorgaat in gebed.

-Nadat hij Pred. 11 : 9, 10 en 12 : 1—7 heeft voorgelezen, spreekt de dominee een openingswoord naar aanleiding van het voorgelezene, waarbij hij wijst op de jongeling en de jeugd maar ook verder de ernst van het leven aantoont en het einde van het leven. Want alles wat geboren is, het heeft ook zijn einde.

Hierna lezen de secr. en bibliothecaris de verslagen van dit afgelopen jaar. Dan leest J. Otten (K.V.) zijn gedicht voor, getiteld „Het bloed aan de posten."

In dit gedicht wordt gewezen op de noodzakelijkheid van het bloed, dat op de posten der deur gestreken moest worden, tijdens de laatste nacht van de kinderen Israëls in Egypte daar anders de verderf engel niet voorbij ging.

Vervolgens leest H. Baan (J.V.) zijn onderwerp voor getiteld „Het tijdperk der Richteren." Hieruit blijkt 's Heeren lankmoedigheid en barmhartigheid in de weldaden over het diep gezonken verbondsvolk, de kinderen Israëls.

J. Kreyters (K.V.) leest een onderwerp voor: „Der staten rechterhand". Hij schetst hierin in het leven van Michiel de Ruijter als krijger voor de vrijheid en vrede van het vaderland.

Na de pauze worden er nog verscheidene felicitaties uitgebracht.

Daarna leest D. Wessel (J.V.) zijn onderwerp voor, getiteld: „Gedienstige Geesten", handelend over het werk en de orden der engelen, die als gedienstige geesten uitgaan van voor de Drieënige God, om de bevelen Gods te volvoeren hier op de aarde en in de hemel.

Als laatste onderwerp leest D. Kreijters (K.V.) voor „De laatste nacht", waarin kort en duidelijk verteld wordt het levenseinde van ds. Makkenze die bij een scheepsramp voor de Engelse kust met zoveel andere passagiers is omgekomen.

De ere-voorzitter, ds. Blok heeft deze leerzame en aangename vergadering, na het zingen van Ps. 81 : 12 met dankgebed gesloten.

RING VAN J.V. & S.V. DER GER. GEMEENTEN IN ZEELAND

Op woensdag 2 april a.s. hopen wij D.V. te vergaderen in de bovenzaal van het kerkgebouw der Geref. Gem. aan de Segeerstraat te Middelburg. Aanvang sav. half 8.

Verkorte agenda: Opening door de weleerw. heer ds. M. Heerschap. Referaat: „De Christen en de Kuituur", door de edelachtbare heer G. A. A. Adelaar, Burgemeester van Meliskerke.

Wij wekken hierbij de leden der verenigingen, kerkeraadsleden en belangstellenden in Zeeland op, om zo mogelijk deze avond vrij te houden.

Het bestuur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.