+ Meer informatie

Eensgezindheid op Oud Ger. Gem. Synode

Betere huisvesting voor secretariaat

4 minuten leestijd

EDE — „Het was een verkwikking en een genoegen dat deze Synode nog in vrede en grote eensgezindheid mocht vergaderen". Met dankbaarheid deed de praeses van de Synode van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, ds. M. Pronk, gistermiddag aan het einde van de vergadering deze constatering. Hij noemde het een weldaad in deze tijden van grote verwarring.

De Synodezitting werd gisteren geopend in het kerkgebouw aan de Schaapsweg in Ede door ds. Joh. van der Poel. Hij sprak een kort openingswoord naar aanleiding van Genesis 13: 6-11, waar het conflict wordt getekend tussen de herders van Abram en Lot. Deze geschiedenis laat ook zien dat naar aanleiding van de twist, Abram en Lot met elkaar gaan praten. „Daar is genade voor nodig," aldus ds Van der Poel. „Hoe meerder de genade is, zoveel dichter kruipt men bij elkaar. De Heere mocht ons iets van Abrams genade schenken. Dan is het oordeel voor de duivel en het voordeel voor de kerk".

In zijn openingswoord herdacht de Edese predikant tevens de overleden leraars — ds. Wiltink, ds. Gebraad en ds. Mieras — evenals de gestorven ouderlingen en diakenen.

Na de verkiezing van ouderling M. Dankers uit Den Helder tot scriba hield de Synode zich onder presidium van ds. Pronk allereerst bezig met de verslagen van de verschillende commissies en deputaatschappen.

De Commissie van Onderzoek maakte gewag van de gesprekken die werden gevoerd met personen die toegelaten wensten te worden tot de Dienst des Woords. Ook werd de Commissie verscheidene malen gevraagd advies uit te brengen in bepaalde kerkelijke kwesties.

De deputaten voor correspondentie met de Hoge overheid maakten melding van het zenden van telegrammen aan koningin Beatrix en prinses Juliana ter gelegenheid van de troonswisseling. Verder was er verschillende malen contact met de overheid betreffende aangelegenheden met plaatselijke gemeenten o.a. bij kerkbouw. De redactiecommissie voor het landelijke kerkblad deelde mee dat het aantal abonnees nog steeds toenam. Gezien de positieve reacties uit de lezerskring, was tevens besloten het aantal pagina's per nummer uit te breiden. Ondanks verschillende kostenverhogingen kon een vrij gunstige exploitatie over de achterliggende boekjaren worden getoond.

Secretariaat
De instelling van het Secretariaat — zo informeerden de desbetreffende deputaten — voorziet in een duidelijke behoefte. De scriba's van de verschillende kerkvergaderingen en deputaatschappen konden in hun arbeid worden ontlast. In verband met de groei van het Secretariaat — o.m. door de start van een centrale bibliotheek — gaf de Synode de principe-goedkeuring om een betere huisvesting voor het secretariaat te realiseren.

Verder kwamen ter sprake verslagen van het deputaatschap voor onderwijszaken (er werden verschillende bijeenkomsten belegd voor leerkrachten en schoolbestuurders), de commissie van beheer van de Algemene Kas en de Emerituskas. De Synode besloot het deputaatschap voor bejaardenzorg op te heffen aangezien het niet in een actuele behoefte voorziet. In voorgaande jaren waren er op het terrein van de bejaardenzorg behoeftepeilingen gehouden en besprekingen gevoerd met diverse kerkeraden. In een aantal gevallen zijn plaatselijke activiteiten voor bejaardenzorg gestart. De Synode was echter van mening dat een overkoepelend deputaatschap binnen de Oud. Geref. Gemeenten overbodig was.

Commissie van Onderzoek
Aan de beurt van periodieke aftreding voor de Commissie van Onderzoek waren ds. E. du Marchie van Voorthuysen en ouderling J. Bisschop. Beiden werden bij acclamatie herkozen. In de vakature ontstaan door het overlijden van ds. L. Gebraad en ds. H. Wiltink in deze Commissie werden resp. gekozen ds. M.v.d. Ketterij en ds. W. Kamp. In de Commissie van Toezicht van de Emerituskas werd benoemd ds. C. Smits. Vervolgens nam de Synode een aantal besluiten op kerkrechtelijk terrein. Er werd een nieuwe procedure ingesteld voor kerkvisitatie waarbij naast een predikant ook een ouderling voor deze arbeid kan worden aangewezen. De Commissie van Onderzoek kreeg mandaat om een onderzoek in te stellen of te laten instellen naar het eigendomsrecht van de gemeenten. Er blijken op dit gebied binnen de gemeenten verschillende besluiten te zijn gekomen.

Ook ging de Synode akkoord met een ordevoorstel over de „rondvraag" tijdens de „meerdere vergaderingen" en een voorstel om te komen tot herziening van het reglement voor toelating tot de Bediening des Woords.

Op advies van de predikanten ds. Pronk en ds. C. Smits werd aan de Zuidafrikaanse gemeente te Pretoria een zelfstandige status verleend. Beide predikanten bezochten deze gemeente in de achterliggende periode.

De praeses besloot de synodevergadering tenslotte met een kort slotwoord naar aanleiding van Galaten 6:18 „De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen". Zoals gememoreerd mocht ds. Pronk gewagen van de „band des vredes die ons aan elkander deed verbonden gevoelen. God mocht onze gemeenten in deze donkere tijden nog nabij zijn," aldus ds. Pronk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.