+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

De val van Assen, door Dr. J. Schelhaas Hzn. Uitgeverij Bolland, Vlaardingen.

Dit boekje handelt over de leeruitspraak van de Gereformeerde Synode te Assen in 1926 in de zaak-Geelkerken en de beslissing in 1967, dat deze leeruitspraak niet langer als zodanig in de Gereformeerde Kerken zal gelden. Dr. Schelhaas was het met het voorstel van het studiedeputaatschap niet eens en had een minderheidsrapport ingediend. In dit werk komt Dr. Schelhaas op één en ander terug.

Na een woord vooraf volgen 5 hoofdstukken: 1. Wat was en verdedigde Assen? 2..Waarom werd Assen aangevallen? 3. Hoe werd Assen aangevallen? 4. Hoe is Assen gevallen? 5. Wat volgt uit de val van Assen? Als bijlage is het minderheidsrapport van de schrijver opgenomen. Dr. Schelhaas neemt het op voor de handhaving van het gezag van de Heilige Schrift naar gereformeerd belijden. „Daarom is” — zo schrijft hij op blz. 12 — „de loslating van Assen een zeer ernstige zaak van beslissende betekenis met verreikende gevolgen”. En op blz. 65: „De leeruitspraak van de synode van Assen 1926 beveiligde — als een versterkte stad het door haar bestreken land — de kerk tegen aantasting van het gezagendeinhoud van de Heilige Schrift Nu Assen — door de synode van Amsterdam/Lunteren 1967 ontmanteld — gevallen is, ligt de weg open voor hethistorisch-kritisch onderzoek van de Heilige Schrift in de gedachte dat er onzuiverheden, onjuistheden en tegenstrijdigheden in haar geschiedschrijving voorkomen; open voor de aantasting van de Heilige Schrift naar gezag en inhoud”.

We kunnen in deze recensie hierop niet verder ingaan. Wfe zouden met veel instemming ook andere gedeelten van wat Dr. Schelhaas schrijft, kunnen overnemen, maar dat zou hier teveel plaatsruimte vragen. Als er gelegenheid voor is, komen we mogelijk te zijner tijd nog eens op de inhoud van dit werk terug.

In deze tijd van verwarring op velerlei gebied doet het goed dit geluid te horen. Het is een bijdrage tot handhaving van het Schriftgezag. Het moge veel ingang vinden en de ogen van velen openen voor de grote gevaren, die hier dreigen.

Het werkje kost f 4,95.

De belijdenis des geloofs door Ds. G.A. Zijderveld Uitgeverij Pieters Oostburg

Deze titel doet mogelijk denken aan een boekje over het afleggen van geloofsbelijdenis, maar ten onrechte. Op de omslag lezen we: „De Bijbelse leer uiteengezet voor onze jonge mensen om openbare belijdenis des geloofs te doen in de gemeente”.

In 9 hoofdstukken handelt de schrijver achtereenvolgens over: de belijdenisgeschriften, de Heilige Schrift, de leer van God, de leer van de mens, de leer van de Middelaar, de bediening des heils, de leer der verbonden, de kerk en de sakramenten en de leer der laatste dingen.

De vragen en antwoorden zijn in het algemeen kort en duidelijk Daarom is er veel goeds van dit werkje te zeggen. Toch zijn we nietgeheelvoldaan. Wewillen een paar opmerkingen maken.

We vinden geen verwijzingen naar teksten uit Gods Woord. Er komt geen hoofdstuk in voor omtrent schepping en voorzienigheid. De mededeelbare eigenschappen Gods worden niet vermeld. De indeling is niet systematisch. Over het werkverbond b.v. wordt eerst gesproken in hoofdstuk 7.

We zouden meer naar voren kunnen brengen, maar willen het hierbij laten. Het ware beter geweest, wanneer b.v. de volgorde en de inhoud van het boekje van Hellenbroek of eventueel het Kort Begrip als uitgangspunt genomen was. Deze zijn algemeen bekend en gewaardeerd. Dan zou het boekje gemakkelijker ook voor andere predikanten te gebruiken zijn.

Wellicht komt er nog een tweede, verbeterde druk.

Het boekje kost f 0,75.

Uit genade zalig, door J. Welleman. Drukkerij fa. C. van Velzen, Krabbendijke.

Dit is een boekje van ruim 40 blz., dat handelt over het leven van Jane ’^élleman. Het is een geschrift van haar zelf, dat met toestemming van haar kinderen thans is uitgegeven door „Kerkelijk Nieuws” der Gereformeerde Gemeenten classis Goes en Tholen, administratie Beatrixstraat 10, Krabbendijke.

We nemen uit het boekje het volgende over: „Kinderen, voor jullie is het dat ik dit alles neerschrijf, maar meest is mijn wens en bede, dat de Heere er in verheerlijkt worde. Vraagt veel om bekeerd te worden, want de wereld gaat voorbij, met al het hare, maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit Woord wordt onder u gepredikt. O, wat ik u bidden mag, slaat het niet in de wind, want dan zal het eenmaal tegen u getuigen”.

Dit zij genoeg. Op treffende wijze schrijft zij over de leidingen, die de Heere met haar gehouden heeft. Zij spreekt nog, nadat zij gestorven is.

Het werkje kost f 2,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.