+ Meer informatie

VRAGENBUS

3 minuten leestijd

Correspondentie voor deze rutriefc aan: I T. MOLENAAR. Leede 18. Rotterdam Zuid

C. M. te R. vraagt of men zich onder Israël mocht wreken, omdat in' Ex. 21 staat: oog om oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil.

't Is haar te meer raadselachtig, omdat de Heere Jezus in Matth. 5 : 38 zegt: Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog en tand om tand, maar Ik zeg U, dat gij de boze niet wederstaat."

Antwoord: Als in Ex. 21 gesproken wordt van „oog om oog enz.", dan heeft dit gebod betrekking op de Overheid, die het zwaard niet tevergeefs draagt, maar Gods dienaar is, een wreekster tot straf degenen, die kwaad doen. Het was een aanwijzing voor de rechters onder Israël van de straffen, die in geval van verminkingen opgelegd moesten worden, ter verschrikking van dezulken, die kwaad deden aan de ene kant en tot weerhouding van hen, aan wie het kwaad gedaan was aan de andere kant, opdat deze geen zwaarder straf zouden eisen dan rechtvaardig was.

Het betekent dus niet, dat ieder die de macht zou hebben, zichzelf maar genoegdoening mocht doen, want dat zou in strijd wezen met de uitspraak in Lev. 19 : 18, waar we lezen: Gij zult niet wreken noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks, maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelf" en met Spr. 24 : 29: Zeg niet: Gelijk als hij mij gedaan heeft, zo zal ik hem doen; Ik zal een ieder vergelden naar zijn werk."

Wat de Nieuwtestamentische regel is, wat de eisen betreft?

Het is zijn plicht het onrecht of nadeel te vergeven en niet meer aan te dringen, dan wat nodig is voor het algemeen welzijn. Die regel is in overeenstemming met de zachtmoedigheid van Christus en de zachtheid van Zijn juk.

J. V. te W. vraagt of het geoorloofd is een zangvereniging de naam te geven van „Hosanna."

Antwoord: Ik wil niet antwoorden met „ja" of „neen"! 't Is mijn bedoeling er iets van te zeggen en dan trekt u maar de conclusie. In 't algemeen moet men voorzichtig zijn met het geven van namen aan een of andere vereniging.

De naam „Hosanna" betekent: eef heil, geef zegen. Deze bede vinden we terug in Ps. 118 : 25: Och HEE-RE! geef nu heil, och HEERE, geef nu voorspoed."

Dachsel zegt het volgende: In de grondtekst luiden de woorden: hoschiahna (help toch, geef heil); daaruit is het Nieuw-Testamentische „Hosanna" geworden, dat ook in de Godsdienst der Christelijke Kerk is overgegaan. „Zo betekent", schrijft Luther, „Hosia: help." Het „na" achteraan geeft een hartelijk begeren te kennen, zoals wij met een „ach" of „toch" het smeken van ons hart willen te kennen geven en gaarne daardoor willen bewegen Degene tot Wie wij bidden (Hoewel God bewogen is in Zichzelf.) Van hetzelfde woord Hochiah komt de naam „Jezus."

Antwoord U nu op de vraag of het doel van uw zangvereniging werkelijk is God te smeken om heil en zegen. Als u zegt: „Wij komen bijeen, omdat we gaarne zingen", dan geloof ik dat. En dat is goed. Daar is ook niet het minste bezwaar tegen.

Komt de naam „Hosanna" nu werkelijk overeen met het doel van Uw vereniging? Het is slechts een vraag. Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik uw vereniging en al onze zangverenigingen op het hart te binden acht te geven op de inhoud van het te zingen lied.

Het Remonstrantisme dringt meer en meer Sions veste binnen en daar„ is het lied niet onschuldig in. Waakzaamheid blijft geboden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.