+ Meer informatie

Onze zevende ontmoetingsdag (3)

4 minuten leestijd

Wij als bestuursleden, als organisatoren van zo’n dag komen dan in aanraking met alleilei kerkelijke narigheid, die in schril contrast is met de overeenstemming en eensgezindheid die er te Sliedrecht mocht zijn. De invoering van nieuwigheden heeft al wat brokken gemaakt. Er zijn al heel wat mensen voor ons eigen kerkelijk leven verloren gegaan, die we toch vinden op onze ontmoetingsdagen. Het lijkt wel of een geest van verwarring meer en meer gaat heersen. Het begint met schijnbaar onschuldige veranderingen, maar de achtergrond is vaak een andere geestesgesteldheid en het einde is verwoesting. Het gaat er mee als met een dijk, die poreus is. Het water sijpelt er door Het lijkt onschuldig, maar de dijk wordt ondermijnd en tenslotte bezwijkt deze en het water, dat verwoesting en dood brengt, stroomt ongehinderd de polder binnen. Er moet een dijkwacht zijn, die onder alle omstandigheden op wacht staat. Er is voortdurend dreigend gevaar, vooral in tijden van storm en hoog water. Laten we daar lering uit trekken. De Heere zegt tot ons allen, dat we moeten waken en bidden.

Na de pauze beklom Ds. P. Zonneveld van Leerdam de kansel. Hij liet zingen Ps. 25 : 4. Hij las Galaten 2 : 16 - 21 en ging voor in gebed, dankte voor de maaltijd en vroeg Gods zegen over de middagsamenkomst. Toen bepaalde hij zijn gehoor bij vs. 20b: Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. Zie de meditatie in het vorige nummer.

Terwijl we zongen Ps. 73 : 13 verliet Ds. Van Zonneveld de kansel en nam Ds. H. C. v. d. Ent van Katwijk aan Zee zijn plaats in. Hij las 1 Samuel 17 : 42 - 52 en sprak toen een rede uit met als thema: want de krijg is des Heeren. Zie vs 47b. De samenvatting daarvan is al opgenomen in ons vorige nummer. Aan het einde van zijn rede beval Ds. Van der Ent de collecte aan. We zongen Ps. 118 : 5, 6 en 7 en intussen gaf men met milde hand. Dat bleek toen later het geld geteld werd. Er kwam die middag nog bijna evenveel binnen als tijdens de morgensamenkomst. De administrateur vermeldde het totale bedrag in zijn verantwoording.

Ds. M. C. Tanis van Sliedrecht-centrum sprak een slotwoord over Psalm 134: een afscheidslied. Zie de meditatie op de voorpagina van dit nummer. Na dankgebed van Ds. Tanis zongen we Ps. 134 : 1, 2 en 3. Ds. Tanis eindigde met de bede uit de Avondzang en toen ging ieder weer zijns weegs.

Voor velen was het een oase in de woestijn. Zij verlangen weer naar de volgende ontmoetingsdag.

We mogen wel opnieuw vaststellen, dat deze dagen in een dringende behoefte voorzien. Banden worden onderhouden en versterkt. Er wordt zo nog getracht iets te doen wat binnen het bereik is in het belang van eigen kerkelijk leven. De opbrengst van de collecten is zeer bemoedigend nog belangrijk hoger dan de vorige keer. Op deze wijze wordt het mogelijk gemaakt om ons blad wekelijks te laten verschijnen. Dit vraagt echter nog nader overleg. Ook hier geldt, dat we eerst de kosten moeten overrekenen voor we een toren gaan bouwen.

Een bijzonder woord van dank aan de Sliedrechtenaren is wel op zijn plaats. Br. Van Heteren heeft al weken tevoren zich voor een goed verloop van alles op deze dag gegeven. Voor de beide kosters Van Heteren en Koppelaar was geen moeite te veel. En op de achtergrond was de vrouwen-brigade werkzaam. Dames, hartelijk dank. Als de Heere ons spaart en we mogelijk weer te Sliedrecht samenkomen hopen we weer op uw medewerking te mogen rekenen.

Tenslotte. We hebben de verschillende sprekers beluisterd. Ieder heeft zijn eigen gave en voordracht van de Heere gekregen. De onderwerpen waren onderscheiden. Maar in alles werd een grote eenheid en overeenstemming in de grondslag der waarheid gevonden. Die menen we te kunnen uitdrukken in de woorden: het welbehagen Gods in de zaligheid van zondaren.

Daardoor is er geen roem in het schepsel en komt er niets van de mens in aanraking en mogen we eindigen in de Heere alleen. Die roemt, roeme in de Heere.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.