+ Meer informatie

het oude jericho

4 minuten leestijd

„En ter zeiver tijd bezwoer hen Jozua, zeggende: Vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heeren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal; dat hij ze grondveste op zijnen eertsgeborenen zoon, en hare poorten stelle op zijnen jongsten zoon!"

Zo vervloekte eenmaal Jozua de man, die cle stad Jericho zal herbouwen. Het woorcl van Jozua is cloor de eeuwen heen bewaarheid geworden. Jericho was gevallen en heden ten dage is zij nog woest.

Het oude Jericho was, voordat de muren onder het bazuingeschal uiteengevallen was, al enkele eeuwen een versterkte nederzetting.

Het stadje bestond reeds, toen in de buurlanden Egypte en Babyion, de nomaden nog vrij en frank rondzwierven. Enkele jaren geleden zijn archaelogen (oudheidkundigen) begonnen met op-

gravingswerkzaamheden in de heuvel, waaronder het oude Jericho begraven ligt. Deze geleerden hebben hier opzienbarende vondsten gedaan. Weinig troffen zij echter aan, wat aan Jozua's tijd herinnert.

Allereerst werden enkele fundamenten van huizen, een stukje vloer met daarop een oven met een kannetje gevonden. Wat zou dat kannetje kunnen vertellen, als het spreken kon. Heeft misschien een vrouw het daar achter gelaten, toen zij moest vluchten voor de Israëlieten? Wij kunnen er geen antwoord op geven

Doch de archaeologen werkten verder, Aan drie zijden van de heuvel groeven zij diepe schachten, om zodoende de resten van deze vergane glorie bloot te leggen. Aan het einde van het jaar 1953 vond men menselijke overblijfselen, zeven schedels, van mensen, die eeuwen geleden leefden. Deze schedels waren naar heidense gewoonten tot portretten gemodeleerd. Natuurgetrouw waren de gelaatstrekken van deze heidenen nagebootst.

Men stootte op de ruïnes van een huis. Op deze plaats werden skeletten van acht en twintig mensen aangetroffen. Ook onder andere huizen werden dergelijke massagraven gevonden. De geleerden trokken hieruit de conclusie, dat het in die oude tijd de gewoonte was, de overledenen onder de vloer van de huizen te begraven. Of dit zeker waar is, men weet het niet, hier zijn alleen maar veronderstellingen te maken.

Reeds eerder had men de resten van een grote muur ontdekt, een muur, die de gehele stad omspande. Achter deze muur bevonden zich de overblijfselen van een heidense tempel. De vloer hiervan was nog volkomen gaaf. In het midden was een klein bassin, en als treurig overblijfsel van het heidendom stond daar een klein godinnetje, gekleed in een lange rok.

Hoelang was het geleden, dat de inwoners van Jericho, die de ware God niet gekend hebben, hun knieën bogen voor dit schone afgodsbeeldje. Het heeft de muren niet kunnen beschermen, toen Israël zegevierend om de stad trok.

Allerlei gebruiksvoorwerpen en werktuigen werden aan de vergetelheid ontrukt, (stenen messen, benen naalden, pijlpunten, enz.)

Zo is er dus van het oude Jericho weinig meer over dan een puinhoop.

Eén ding is echter gebleven:

„Vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heeren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal."

Eeuwen duurde het, voordat er in de nabijheid een nieuwe nederzetting kwam.... het nieuwe Jericho.

Koning Herodes de Grote bouwde in het nieuwe Jericho prachtige bouwwerken, zodat het een stad van betekenis werd.

Voor de poort van deze stad heeft Christus eenmaal de blinde Bartimeüs genezen.

Door Titus, de Romeinse veldheer werd de stad verwoest.

Nog eenmaal, achthonderd jaar later, kwam er een periode van bloei. Door de legers van de kruistochten werd de stad vernietigd. Een klein, armzalig dorpje is nu nog over, als een schril kontrast met cle vroegere glorie.

De geschiedenis van het oude Jericho leert ons, dat het Woord van God een eeuwigblijvende waarheid is.

Niemand is er in de loop der eeuwen in geslaagd Jericho op te bouwen, al hebben enkelen het geprobeerd. In de toekomst zal dit ook niet gebeuren, want . . Vervloekt is de man, die deze stad Jericho bouwen zall

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.