+ Meer informatie

Naar de CATECHISATIE

5 minuten leestijd

36.

DE MEDEDEELBARE EIGENSCHAPPEN GODS (vervolg, tevens slot).

We zijn nu gekomen tot de laatste groep, naar de dogmatische indeling van de eigenschappen Gods, Gods macht.

Deze deugd Gods is, zoals zij in God is, onmededeelbaar. Daarom is Gods macht om haar te definiëeren: een almacht.

Aan de mens, naar Gods beeld geschapen, heeft God ook macht gegeven. Zij is dus bij de mens beperkt.

Gods almacht is die deugd in God, waardoor God alles kan wat overeenkomt met Zijn heilige wil. W ant er kan bij God geen tegenstrijdigheid zijn tussen Zijn volmaakte deugden of eigenschappen.

Daarom kan God alleen wat Hij wil en wat niet met Zijn heilig Wezen strijdig is. Zo kan God niet zondigen. Dat zou een onmacht zijn. Want de zonde is onwettelijkheid, duivels. „Verre van God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht ” (Job. 34 : 10). God kan dus ook niet sterven. Want sterven is het volkomen verlies van alle levenskrachten. Sterven is onmacht aan de zijde van de mens. W ie redt zijn ziel van ’t graf? God heeft de zonde en de dood onder Zijn macht. Hij is de z ijnde, de 1 evende van eeuwigheid tot eeuwigheid.

De almacht Gods wordt verklaard uit Gods WEZEN. „Ik ben God, de Almachtige”, zo sprak God tot Abraham. De engel Gabriël zei tot Maria: „En geen ding zal bij God onmogelijk zijn”. Daarom blijkt Gods almacht in Zijn wonderen.

Indien God het zou willen, zou Hij naar het woord van Johannes de Doper uit stenen Abraham kinderen kunnen verwekken.

Gods almacht is een onafhankelijke macht. Zij kan door geen tweede oorzaken, middelen of natuurwetten bepaald worden. Door Zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht onderhoudt en regeert God Zelf hemel en aarde en alle schepselen. Hebr. 1 : 3: „En alle dingen draagt door het Woord Zijner kracht”. De Apostel getuigt dit van de Zoon van God, Die eenswezens met de Vader is. z ie ook Zondag 10. God is ook de vrijmachtig besluitende en werkende God, de Soevereine! Zo blijkt Gods almacht bijzonder ook in het werk Zijner genade in zondaren, bij de herschepping. En inderdaad is die almachtige, onwederstandelijke kracht nodig om vijanden tot vrienden Gods te maken, om het afkerige, weerbarstige en vijandige hart van de mens te verbreken en te verootmoedigen, zodat het zich gewonnen geeft en overgeeft. Maar dan geldt het ook ten deze: wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet. Het „zwaard des Geestes”, Gods Woord, waarvan de almachtige God Zich bedient, gaat dan door „tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen endesmergs”, naar Hebr. 4 : 12. Maar de liefde Gods vertedert het hart. Want ook de liefde Gods is sterker dan de dood. Het is een almachtige liefde. Bunyan beschrijft dit zo schoon bij de inname van de stad mensenziel in zijn werk: „De heilige oorlog”. En ziet het bij Paulus zelf, toen hij op de weg naar Damaskus werd neergeveld en door de Heere werd gearresteerd. Zo is ook eens het hart van een Lydia geopend, toen zij zat onder de prediking van Paulus aan de oever van de rivier buiten Philippi. Is dit ook al bij u gebeurd? O, smeek de almachtige God om die genade.

De almacht Gods dient allereerst tot ernstige waarschuwing. Want die zijn nek verhardt, zal schielijk verbroken worden, zegt de Heere in Zijn Woord. God heeft de macht om Zijn straffen uit te voeren. De mens in zijn blindheid en vijandschap moge zich verzetten, of menen dat hij straffeloos zal door kunnen gaan op zijn zonde-weg, „Gods macht verbreekt de arm der goddelozen” (Ps. 37 : 9ber. ). Achab zei eens tot Elia, nadat hij verraderlijk en wreed de wijngaard van Naboth in zijn bezit had gekregen: „Hebt gij mij gevonden, o mijn vijand?” En toen zeide Elia: „Ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren” (1 Kon. 21 : 20). Ja, de wrekende gerechtigheid Gods achterhaalt de zondaar, die ondanks Gods lankmoedige waarschuwingen toch doorgaat in zijn vijandschap en verharding. Daarom:


Vreest ’s Heeren macht en dient Zijn Majesteit;
Juicht bevend op ’t gezicht van Zijn vermogen,
En kust de Zoon van ouds u toegezeid,
Eer u zijn toorn verdelg’ voor aller ogen;
U op uw weg tot stof doe wederkeren,
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag,
U, onverhoeds zou door haar gloed verteren,
Tot staving van Zijn lang gehoond gezag.
Psalm 2 : 6.


Gods macht is ook.tot rijke troost voor Gods kinderen. Zij kunnen wel eens in zulke omstandigheden komen, dat zij als voor het onmogelijke komen te staan en geen uitweg meer zien. Ik denk aan Israël voor de’Rode Zee. Achter het leger van Farao, opzij de bergen en voor zich de zee. Dit betekent niet anders dan omkomen. Maar God maakte een pad waar geen weg wks. Ja, bij het naderen van de dood kan God volkomen uitkomst geven (Ps. 68 : 10). En diezelfde dichter moedigt Gods bedrukte kerk zo rijk in het elfde vers:


U zullen als op Mozes’ bee,
Wanneer uw pad loopt door de zee,
Geen golven overstromen.


In onze Heidelberger belijdt de kerk in zondag 9: „Op Welke ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel, of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad, dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl Hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw Vader”.

Daarom: „Welgelukzalig is hij, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere, zijn God is” (Ps. 146 : 5). En hoe rijk wordt in diezelfde psalm verklaard wie die God is voor Zijn arm, bedrukt en ellendig volk. Kent ook u die God en hebt u Hem nodig gekregen om door Hem behouden en gezaligd te worden, voor tijd en eeuwigheid voor z ijn rekening genomen te worden?

R’dam-W.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.