+ Meer informatie

VRAGENBUS

4 minuten leestijd

Correspondentie voor deze rubriek aan T. MOLENAAR. Leede 18. Rotterdam-Zuid

S. B. te D. vraagt: Wat betekent de wederkomst van de Heere Jezus om te oordelen de levenden en de doden ? Worden de doden, die reeds geoordeeld zijn, hetzij dat zij in de eeuwige heerlijkheid zijn, dan wel in de eeuwige rampzaligheid, opnieuw geoordeeld? Of worden hier alleen diegenen bedoeld', die nog in leven zijn, als de dag komt, wanneer de elementen brandende zullen vergaan?

Antwoord: ls ge opslaat Hebr. 9 : 27, dan zult U zien, dat de mens direct na de dood geoordeeld wordt. „En gelijk het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel."

God heeft de mensen gesteld, dat zij na de dood in het oordeel zullen komen, in een bijzonder oordeel onmiddellyk na de dood, want de ziel keert terug tot God haar rechter, om de beslissing van haar eeuwige staat te vernemen.

Dit zouden we dus Jkunnen noemen het voorlopig oordeel.

Dit zal echter gevolgd worden tën jongste dage door het oordeel, wanneer alle mensen, gelovigen zowel als ongelovigen gedagvaard zullen worden voor de Rechter van «hemel en aarde. En dat dit oordeel ook zal gaan over de gelovigen blijkt wel uit het Woord des Heeren in 2 Cor. 5, waar Paulus met insluiting van zichzelf zegt: „Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus" en in Rom. 14: „Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden."

In het oordeel is aan te merken alles, wat tot een openbaar oordeel behoort, n.1. dagvaarding, verschijning, onderzoek, vonnis en uitvoering.

De dagvaarding zal geschieden door de stem des archangels en der bazuin Gods. 1 Thess. 4 : 16.

De verschijning der gedaagden zal daarop onmiddellijk volgen. Niemand zal kunnen achterblijven. 1 Thess. 4 : 7. Matth. 25 : 32, 33. Het onderzoek zal • zeer nauwkeurig geschieden, 't Zal gaan over gedachten, woorden „en werken. De regel, waarnaar het onderzoek zal geschieden is de wet, die God ieder mens in 't hart heeft ingeschreven. Het vonnis zal onderscheidenlijk uitgesproken worden tot de godzaligen en tot de goddelozen. Matth. 25 : 34, 41.

En wat de uitvoering van het vonnis betreft, de goddelozen zullen met lichaam en ziel worden weggesloten in de hel en de godzaligen zullen ingeleid worden in de zalen des Lichts, om daar eeuwig verzadiging van vreugde te smaken in de onmiddellijke gemeenschap met God. Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft; die zal ervaren, dat het gedagvaard worden voor Christus' witte troon, geen oorzaak van vrees, maar van blijdschap zal wezen.

M. S. te A. vraagt: Wat bedoelt Paulus, als hij zegt in Rom. 11 : 26: En alzo zal geheel Israël zalig worden."

Antwoord: Als ge Rom. 10 rustig leest zult U kunnen bemerken, dat dit hoofdstuk handelt over de roeping der Joden en de roeping der Heidenen. In vers 12 van dat hoofdstuk wordt verklaard, dat God door de predikatie des Evangelies nu in de gehele wereld beide

Joden en Grieken roept tot het geloof in Christuö, maar dat de meeste Joden die roeping ongehoorzaam waren en dat vele Heidenen door genade haar gehoorzaamden.

In het 11e Hoofdstuk bewijst hij met eigen voorbeeld, dat deze verwerping niet algemeen is, zeggende: „Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre." Verder bewijst hij, dat die verwerping niet algemeen is uit de onveranderlijkheid van Gods verkiezing, doch dat degenen, die behouden worden niet uit de werken maar uit genade zalig zullen worden en dat de anderen door hun ongeloof en hardnekkigheid, door eigen schuld verloren gaan. In-vers 11 vermaant hij de heidenen, dat zij zich niet moeten verheffen tegen de Joden, alzo de val der Joden hun zaligheid is geworden.

In vers 25 openbaart Paulus een verborgenheid, dat na der Heidenen bekering de Joden ook zullen bekeerd .worden, omdat God hen, om der vaderen wil, nog liefheeft.

Daarom zegt hij in vers 26: „En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Zion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob."

Niet ieder persoonlek, maar velen uit de Joden zullen nog d8or de Geest der - wedergeboorte toegebracht worden tot de Chr. Kerk, die daardoor zeer in kracht en schoonheid zal .toenemen.

Deze tekst bedoelt dus niet een verwachting voor Israël wat het natuurlijke betreft als zouden de Joden straks stad en tempel weer gaan herbouwen. Neen, dat niet.

Maar geestelijk is er wel hoop voor Israël, volgens Rom. 11.

Ingelijfd in de Chr. gemeente zullen velen uit de Joden straks met de uitverkorenen uit de Heidenen worden één kudde onder één Herder en dan zal vervuld zijn, wat Paulus leert in de Romeinen brief, dat gans Israël zalig zal worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.