+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

W. C. van Dam, Demonen eruit, in Jezus’ naam, 142 blz., prijs f 10,90. Kok, Kampen 1973.

Dit boek is een Nederlandse bewerking van een reeds eerder in het Duits ge publiceerde editie. Het behandelt het vraagstuk van de demonie, dat is de be zetenheid door duivelen en van de uit drijving van demonen.

We lezen over bezetenheid en het uit werpen van duivelen in de Evangeliën. Het lijkt ons niet geoorloofd die pas sages alleen maar van betekenis te ach ten voor de periode van Jezus’ omwan deling op aarde. Zo vraagt dit thema onze aandacht. Lange tijd heeft het die aandacht niet gehad. Ik erken de bete kenis van het feit dat ds. Van Dam dit onderwerp aan de orde stelt.

Hij behandelt de kentekenen van beze tenheid. Hij bespreekt kritiek op de wer kelijkheid en de werkzaamheid van de monen. Tenslotte gaat hij in op de prak tijk van het uitdrijven van demonen. Hij geeft daarvoor bepaalde ”richtlijnen”. Met name het laatste hoofdstuk roept nogal vragen bij mij op. Er zou bijvoor beeld geheiligd water gebruikt kunnen (of zelfs moeten) worden. Zo ook reli kwieën en Kruisbeelden. Dat lijkt me niet alleen buiten de Schrift, maar zelfs in strijd met de gegevens van de Schrift te zijn. De gedetailleerde classificatie van demonen roept bij mij ook vragen op. Weet de auteur op dit punt niet veel meer dan de Schrift ons wil laten we ten ?

Mij komt mij voor dat we over de demo nie in een breder kader moeten spreken, namelijk in dat van de macht der zonde. Is deze concentratie op de uitwerping van demonen niet een vernauwing van de aandacht voor die macht? Men krijgt de indruk: als die demon er maar uit is, dan is de persoon in kwestie bevrijd. Ik erken dat er bepaalde vormen van ge bondenheid zijn, waarvan bevrijding door Gods Geest nodig is. Maar daarmee is men er nog niet, als het gaat om de strijd tegen de zonde.

Dat demonen eeuwen geleden een be paalde taal geleerd hebben, toen ze ie mand bezetten, lijkt mij een vreemde gedachte. De grens van de speculatie, waarop de schrijver zelf op blz. 112 wijst, schijnt mij hier overschreden te zijn. Zo ook bij de duiveluitwerping via de telefoon. Met deze kritiek zijn we van het thema niet af. We zullen er ons mee bezig moeten houden.

De redactie ontving van uitgeverij We ver te Franoker:

— Rik Valkenburg, Een mens in haat uniform. Portret van Willy Eng brocks, ex-bewaker van Kamp Amersfoort. Omvang 158 tekstpagi na’s en 24 bladzijden foto’s. Paper back f 15,—.

— Johanna-Ruth Dobschiner, Te mogen leven. Een Nederlandse Jodin vertelt haar geschiedenis. Uit het Engels vertaald door E. L. Scheepstra - v. d. Lugt. Vierde druk. Omvang 260 tekst pagina’s en 16 blz. foto’s. Gebonden f 17,50.

— J. A. Ader-Appels, Een Groninger Pastorie in de storm. Zevende druk. Omvang 366 tekstpagina’s en 8 blz. foto’s. Gebonden f 17,50.

— Sergei Kourdakov, Vergeef mij, Na tasja. Nederlandse vertaling: A. C. van de Ven. Omvang 240 tekstpagi na’s en 16 blz. foto’s. Paperback f 15,—.

— Bericht van het Bezinnings- en Ont moetingscentrum der Chr. Geref. kerken voor belangstellenden in het maatschappelijk werk. Vergadering op donderdag 21 november om 13.30 uur in jeugdhuis De Stuw, Donau dreef 21, Utrecht-Overvecht. De heer F. Huisman uit Apeldoorn zal voor lichten en vertellen aan de hand van dia’s over drugs en druggebruik. Be langstellenden hartelijk welkom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.