+ Meer informatie

Karl Barth

3 minuten leestijd

Uit dit met zorg samengestelde referaat blijkt dat we . in Karl Barth te doen hebben met een der grootste dwaalgeesten van de midden—20e eeuw.

Het lijkt zoo mooi, wat hij stelt en leeraart, doch juist daarom is hij zoo heel gevaarlijk. Zoo gemakkelijk komt men onder den invoed, doch een man, die met bestrijding en omverwerping van alle theologieën iets geheel anders wil, die van geen uitverkiezing wil weten, het geloof een onzekeren stap noemt en de Goddelijke oorsprong van den Bijbel verwerpt kan geen man zijn onze sympathie en achting waardig.

De heer den'Hertog kreeg een 20-tal vragen gesteld, die door hem op voortreffelijke wijze werden beantwoord. Enkele vragen laten we volgen:

Hoe staat Barth tegenover Chr. Onderwijs, J.V. en Chr. barmhartigheid en hoe tegenover de volkskerkgedachte van Prof. Hoedemakers?

Heeft de kerk de taak „Barth" te bestudeeren? Is in onze Geref. Gemeente de beoefening van wijsbegeerte verboden?

Welke beteekenis hebben voor Barth de sacramenten? Heeft de geschiedenis waarde en hoe denkt Barth over de Algemeene genade?

Erkent hij de mogelijkheid van het werk des H. Geestes in het hart van den zondaar?

Wat is een dialectische theologie?

Hoe staat Barth tegenover het verschil tusschen de H. Schrift afs kenbron en ais getuigenis?

Is er in de leer van Barth. gelet op zijn scheidslijn tusschen God en mensch nog plaats voor het gebed?

Verschillen in de theologie van Barth wedergeboorte en rechtvaardigmaking in tijd of orde?

Hoe staat Barlh tegenover de leer der Drieëenheid? Hoe tegenover de Chr. Politiek?

BIDDAG (i)

Daar liggen weer onz' akkers stil te wachten, Weer omgewoeld, bestrooid met kost'lijk zaad. We hebben weer gewerkt met alle krachten, We namen weêr en tijd zoo sc^jpon te baat.

O Heere, geef, dat wij met al ons trachen, Van 't morgenschemeren tot 's avonds laat. Stil als de al< kers naar U mogen smachten, Opdat Uw zegen, Heere, met ons gaat.

Geen onzer kan een korrel zaad doen spruiten, Geen onzer maakt een halm uit stervend zaad, Maar ook, o Landman, Gij alleen kunt stuiten

De wreede hagel, die de velden slaat. Geef Gij, o Heere, zonneschijn en regen, Schenk aan ons allen een verbeurden zegen.

M. N.

Deze vragen leidden tot een leerzame bespreking en aangename gedacbtenwisseling. s

Ds. de Blois sprak een kernachtig slotwoord. Op hartelijke en ernstige wijze sprak hij de jonge menschen toe, hen wijzende op het groote nut van het Bijbelonderzoek.

Nooit, aldus Ds. de Blois, krijgen we een beteren voorzitter als Ds. Verhagen.

Ds Verhagen heeft riet record, dat ten name stond van Dr. Boerhave, verbeterd.

Als uit een ander werelddeel een brief werd verzonden waarop stond: aan Dr. Boerhave—Europa, kwam die brief in Leiden aan.

Doch een pak, met als adres alleen: aan den Heer! komt bij Ds. Verhagen aan.

Laten we hopen, dat Ds. Verhagen nog jaren voorzitter van ons Landelijk Verband mag zijn. Na allen te hebben bedankt, die hebben meegewerkt aan het welslagen van deze mooie vergadering, werd nog een psalmvers gezongen, waarna Ds. de Blois dit samenzijn met dankgebed sloot.

De Secr. van het Landel. Verb.

H. HOOGENDOORN.

De collecte op Dinsdagavond, waar Dr. Steenblok zijn rede hield bracht ƒ 225.— op, welk bedrag beschikbaar werd gesteld voor het werk onder de militairen. De collecte op de Woensdagvergadering bracht ƒ 156.— op.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.