+ Meer informatie

Samenspel, met de beste wensen !

4 minuten leestijd

We beleven hier nu een start in tweeërlei opzicht!

De jaarwisseling, én de nieuwe opzet van ons ambtelijk voorlichtings-orgaan!

Het oude is voorbij; en dit betreft dan zowel 1961 alsook „Diaconaal Contact”. Nu kunnen we uiteraard verschillend ingesteld zijn op hetgeen achter ons ligt, alsook op hetgeen vóór ons ligt.

Er is een instelling denkbaar van: „Gelukkig dat dit voorbij is; want het nieuwe lokt meer aan!” Maar met betrekking tot 1961-'62 èn Diaconaal Contact-Ambtelijk Contact, lijkt het ons juister, en meer in overeenstemming met het karakter van ons werk te liggen; als we met een dankbare nagedachtenis afscheid nemen van het oude, en ons met een niet minder dankbare overgave ons richten op het nieuwe.

Dankbaarheid jegens onze God, Die het ons vergunde in 1961 (met de bescheiden krachten die wij als kleine kerken bezitten) voort te bouwen aan de verbreding en verdieping van ons ambtelijk werk, zowel in onze plaatselijke kerken als in onze landelijke en regionale organisaties. Dat D.C. hierbij enige leiding mocht geven, en dit vanaf 1950 tot eind 1961, stemt ons dankbaar, ook aan diegene die gedurende deze 11 jaren hebben getracht ons diaconaat te dienen.

En nu hebben we daarvan afscheid te nemen!

Een nieuwe periode ligt er vóór ons, nu er weer 52 verse werkweken ons als diakenen oproepen om met vlijt en met veel toewijding ons te geven aan ons ambtelijk werk. Dat daarbij nu „Ambtelijk Contact” een verbreding aan voorlichting wil gaan geven, moge ons des te meer bezielen tot een nog betere aanpak van ons werk. Die betere aanpak moge dan er bovenal op gericht zijn, dat wij het werkelijk geestelijke belang der plaatselijke kerk des te beter gaan zien en beleven, en dit voor al haar leden. Met alleen de „diaconale gevallen” in de geest van vòòr 1950 (of moet ik zeggen van 1961?).

Er liggen in 1962 mogelijkheden voor het diaconaat ten opzichte van alle leden onzer Kerken naar uitwijzing van hetgeen God ons in Efeze 4 gebied.

Concreet gezegd: Zolang we er als diaconiën nog niet aan toe zijn, om al onze Kerk-leden 1 x per jaar te bezoeken (diaconaal huisbezoek) en zolang het diaconaat nog uitsluitend gezien wordt als uitsluitend een zaak van de 4 òf 6 òf 8 diakenen die de plaatselijke kerk telt; zolang deugt er nog heel veel niet aan ons diaconaat, en kunnen en mogen we niet tevreden zijn over ons ambtelijk werk.

We willen maar zeggen dat er nog voldoende werk ligt te wachten in 1962!

Gelukkig maar overigens, want er lijkt ons geen onjuister situatie denkbaar, dan „een diaken zonder werk!”

Voorlopig echter zal er geen diaken „naar de steun” behoeven te gaan, of het moest zijn dat hij met geen mogelijkheid kans ziet aan het werk te blijven.

In dat geval wende hij zich tot de redactie van „Ambtelijk Contact” en geve zich op als „werkzoekende!”

Wat dat betreft kunt U wel „naar de steun” gaan; want ons nieuwe blad wil onze ambtsdragers voorlichten bij het opsporen van werk. Het lijkt ons een gelukkige omstandigheid dat ons Comité dat dit blad uitgeeft, in brede formatie 1962 ingaat.

Misschien zullen onze diakenen zich eerst nog een weinig onwennig gevoelen in deze brede samenstelling, maar dit zal spoedig tot het verleden behoren, want het is bekend dat onze broeders diakenen voor een goed samenspel met de broeders ouderlingen al jaren gepleit hebben.

Een goed samenspel houdt beslist niet in, dat men uiteraard ter goeder trouw, maar aanneemt dat ieder z'n eigen werk wel naar behoren zal verrichten.

Dat kan nog voor een groot deel „gemaks-halve” maar worden verondersteld! Neen, een goed samenspel houdt positief in, dat men van elkaars werk op de hoogte is omdat er zo ontzaggelijk veel „raak-vlakken” liggen tussen beide ambten.

Bovenal; de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de Kerken, moet dooi alle ambtsdragers gelijkelijk gedragen worden, hoewel ieder ambt zijn „specialiteiten” moet behouden.

Daarom, „welkom — Ambtelijk Contact!”

We hopen van harte dat dit papieren contact moge medewerken tot een nauwer contact tussen de beide ambten.

Willen de ouderlingen soms ingaan op wat zij over het diaconaat hier lezen, of wat zij van het diaconaat plaatselijk meemaken, dan zal het ons deugd doen, omgekeerd stellen we vast dat de diakenen graag gelegenheid zullen krijgen m te gaan op het ouderlingen werk. Zo starten we met de beste wensen voor de toekomst en dito voor het goede samenspel dat ook dit „Ambtelijk Contact” bedoeld te bevorderen.

Alle ambtsdragers vormen één koor. Een mannenkoor uiteraard (althans zolang onze kerken nog de sopranen en alten uit „het consistorie” houdt).

Of men m dit koor nu bas of tenor zingt (of soms een solo partijtje) dat doet niet ter zake, als het geheel maar een harmonieus geluid voortbrengt èn vooral ook, in een goed verstaanbare taal!

Tot de volgende keer D.V., waar we het dan met elkaar hopen te hebben over „het diaconale huisbezoek!”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.