+ Meer informatie

Boekbespreking

6 minuten leestijd

DE RUSTDAGVIERING, EEN GODDEI.IJKE INSTELLING. Uitgave van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging, gevestigd te Ede.

Dit is een brochure, die handelt over de oorsprong van de rustdag, historische ontwikkeling, ernstige krisis, moderne opvattingen, de glijdende werkweek, verontrustende koerswijziging van de Gereformeerde Kerken, het hart van de rustdag, geen tweeerlci maatstaf, geestelijk verval, de toekomstige dag des Heeren, en eindigt met een woord van Dr. Owen over de ware rustdagbeleving van Gods kinderen.

Wij verheugen ons over de verschijning van deze brochure en bevelen de lezing vanharteaan. Nu er van vele kanten aanvallen op de rustdag gedaan worden, is het van te meer belang te weten welke waarde de dag des Heeren heeft.

J AAR VERST, AG VAN BOVENGENOEMDE VERENIGING.

Het jaar 1966 was nog niet ten einde, toen we dit verslag ontvingen, wel een bewijs van de aktiviteit van het bestuur en zijn medewerkers. Alleen komt de vraag op of in de tweede helft van december geen aktiviteiten worden ontplooid. Het verslag bevat een ten geleide van de voorzitter, Ds. J. van Prooijen, en laat verder zien wat er in de loop van het jaar is verricht. Dat is heel wat. Wij noemen van de onderwerpen, die we achterin het verslag vinden: de christelijke vakbeweging in gewetensnood, synodale oplossing van de gewetensnood, invoering zondagsarbeid in de papierindustrie, internationale vakbeurs Intercontex te Amsterdam, huishoudelijkevoorlichtingstentoonstelling “Utrecht 1966”, N.V. Nederlandse Gasunie, binnenvaart en zondagsrust, van doorbraak tot afbraak?, sport op zondag, adressen aanoverheidsinstanties en tenslotte sportmanifestaties en tentoonstellingen.

De Heere moge de arbeid van deze vereniging zegenen.

Ds. H. Veldkamp: DE BALLING VAN DE KABEROE, over het boek Ezechiel, 3e ongewijzigde druk.

Idem: DE ZOON VAN BEERI, over het boek Hosea, 3e ongewijzigde druk. Uitgaven van T. Wever te Franeker.

Het bijbelboek Ezechiel bevat veel, wat wij niet gemakkelijk verstaan, zodat de rijke inhoud daarvan ons bij het lezen voorbijgaat. We komen al in het eerste hoofdstuk in aanraking met een wonderlijk visioen, dat wij niet begrijpen, wanneer ons de verklaring ontbreekt. En dat geldt van veel meer, wat we verder in dit boek lezen. Ds. Veldkamp was een uitnemend schriftverklaarder. Hij behandelt in korte stukken van 5of6bladzijden, waarbij hij zijn uitgangspunt in een bepaald vers neemt, het gehele bijbelboek. Daardoor wordt ons veel duidelijk, wat tevoren onverklaarbaar scheen. Wieeenmaal begonnen is met dit werk, wordt er toe gedrongen er nader kennis mee te maken. Het boek Ezechiel bevat veel onderwijs voor de kerk des Heeren. Wij kunnen hier ook verwijzen haar de bijdragen over Ezechiel, die nu en dan in dit blad voorkomen.

Het boek van Ds. Veldkamp is een voortreffelijk werk. Hiermee is het laatste woord nog niet gezegd, maar het is wel een belangrijke bijdrage tothet verstaan vanhet boek Ezechiel.

Ook over het werk: De Zoon van Beeri kan veel goeds worden gezegd. De schrijver tekent ons de profeet Hosea en zijn arbeid op een treffende wijze. In hoofdstuk 1 : 2 lezen we al: De Heeredanzeidetot Hosea: Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Veldkamp denkt hierbij aan een werkelijk huwelijk en maakt zijn mening wel aannemelijk. Op schone wijze brengt hij alles in verband met de verhouding tussen de Heere en Zijn volk.

Ook in dit boek staat veel goeds. Veldkamp laat ons de dingen zien. Wij kunnen dit werk aanbevelen als een belangrijke bijdrage tot verklaring van het boek Hosea. De uitgever zorgde voor een keurig gewaad, zoals we van hem gewoon zijn. Het eerste boek telt 394 biz. en kost gebonden f 15,-, het 2e telt 211 biz. en kost gebonden f 8,90.

Er zijn nog vele andere werken van Ds. Veldkamp bij Wever verschenen, die wij hier in het kort laten volgen. Van reformatie tot deportatie, over Jeremia f 24,50. Die knopen ontbindt, over Daniel f 6,90. De Boer uit Tekoa, over Amos f 8,90. Hetgezicht van Obadja f 3,50. De twee getuigen, Haggal en Zacharia f 8,90. De dag van de Zoon des mensen, over de tekenen der tijden, f 3,90. Dubieuze posten, figurenuitdeBijbelf 6,90. Kerkgangers, figuren uit de Bijbel f 2,50. Moeders in de Bijbel f 5,90. In de schemering van Christus’ wederkomst, over 1 Thess. f 8,90. Uw huisen tempelzangen, paraphrase van het boek der Psalmen f 9,50. Zondagskinderen, kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus f 24,50.

TIJDWINNING door Willem Teelinck.

Uitgave van W. A. de Groot te Goudriaan.

Dit werkje werd voor het eerst uitgegeven in 1629. De volledige titel luidt: Tijdwinning, Christelijke aanmaningen, zuchtingen en voornemingen ener Christelijke ziel tot God, voorgevallen binnen de eerste maand van het lopende jaar 1629 door Willem Teelinck, in zijn leven Dienaar des H. Evangelies te Middelburg in Zeeland. We lezen in de voorrede o.a.: Envoorwaar! wij vergissen ons jammerlijk, zo wij denken, dat ons enig uur levens door God verlengd wordt, anders dan om Zijn eer en de zaligheid onzer zielen daarin meer ei meer te vorderen. De schrijver heeft enige dingen, die hem voorgevallen zijn, ordelijk opgeschreven tot nut voor zichzelf en anderen. Het is een werkje van 63 biz., waarin mooie dingen staan. Het zou echter naar onze mening meertoespreken, wanneer alles wat korter was opgetekend.

Het werkje kost ingenaaid f 2,50.

HET GELOOF VAN DE CHRISTEN. Uitgave van „De Oranje Orde” Nederland.

De stichting Koning Stadhouder Willem III (de Oranje Orde) is opgericht op 27 augustus 1964 enis geaffilieerd met The Orange Order. Het secretariaat is gevestigd Kievitsbloemlaan 66, ’s-Gravenhage. The Orange Order heeft haar naam ontleend aan het Oranjehuis.

Het boekje geeft niet wat de titel doet verwachten. Het wil volgens de ondertitel zeggen, waarom een oprecht christen onmogelijk rooms-katholiekkan zijn. De brochure bevat 12 stellingen tegen de roomse leer. Het is een strijdschrift en eindigt met de woorden: voor de Heere en voor de Reformatie.

Het zou, naar onze mening, meer waarde hebben, wanneer het had laten zien, wat het geloofis van een oprecht christen en daartegenover de dwalingen van Rome gesteld had. Dan zou het meer een getuigenis zijn geweest. Nu is de toon niet altijd even waardig. De bedoeling is echter goed. De brochure kost f 1,In een zeer goedkope uitvoering ter massale verspreiding zijn de prijzen zeer laag.

VAN BRANDSTAPEL TOT BEELDENSTORM door T. Mateboer. N.V. Uitgeverij „De Banier” te Utrecht.

Dit boek van 126 biz. brengt ons in herinnering het grote lijden van de „ketters” in de Nederlanden van ongeveer 1520 tot de beeldenstorm in 1566. Het bevat veel voorvallen uit die tijd, die ons laten zien hoe zwaar het lijden was, maar ook, dat de Heere ondersteuning gaf en getrouw maakte tot in de dood.

Het is goed, dat we in onze tijd, waarin deze dingen haast vergeten schijnen te zijn, bepaald worden bij wat de Heere in verleden tijden heeft verricht, opdat wij ook in dit opzicht zoeken te bewaren het pand, dat de Heere ons heeft toebetrouwd.

Op biz. 76 staat, dat de psalmen van Datheen tot 1770 in de kerk zijn gezongen. Dit moet zijn 1775.

Het boek is uitgegeven met vele illustraties, gebonden in een geplastificeerde band in vierkleurendruk op prima wit houtvrij papier. Het kost f 7,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.