+ Meer informatie

Aandacht voor de Schriftelijke Bijbel Cursus

Geachte cursist,

8 minuten leestijd

Hartelijk welkom als deelnemer van deze Bijbelcursus. We zijn blij dat u op deze manier blijk geeft van uw belangstelling voor het Woord van God. Dat 'is de Bijbel immers. Het is de boodschap aan u van de grote God, Die de aarde waarop wij leven, en alles wat daarin is, geschapen heeft: ook u en mij. God wil dat wij Hem zoeken. Hij alleen kan de troost geven, die nodig is in leven en sterven. (...) De cursus is bedoeld als een eenvoudige kennismaking met de boodschap van de Bijbel. (...) Het is ons gebed tot God, dat Hij u wil ontmoeten als u Zijn boodschap leest. Met vriendelijke groeten, de cursusleiding

Geachte cursist,

Bovenstaande woorden staan in de inleiding op de eerste tien lessen van de Schriftelijke Bijbelcursus (S.B.C.). Deze cursus is tot stand gekomen na een actie van de jeugdbond (1987) voor het evangelisatiewerk in ons land. Als gevolg hiervan besloten de deputaatschappen Bijbelverspreiding en Evangelisatie samen te werken. Er werd er een werkgroep ingesteld met ds. C. Harinck als voorzitter. Na bijna twintig keer vergaderen kon de cursus in 1989 geïntroduceerd worden. In de lessenserie worden de bijbelboeken Genesis en Markus behandeld. Een tweede cursus volgde al snel. Daarin wordt in twaalf lessen aandacht gevraagd voor de Handelingen der Apostelen en een aantal andere bijbelgedeelten.

Velen hebben op deze manier kennis gemaakt met de bijbelse boodschap van zonde en schuld, genade en vergeving. Nog steeds blijft er belangstelling bestaan voor deze twee gratis cursussen, waarbij de stof in eigen tempo doorgenomen kan worden. De antwoorden moeten opgestuurd worden naar een corrector. Deze medewerkers verrichten veel werk door het 'huiswerk' te corrigeren en in te gaan op vragen van cursisten. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe cursus. Om hierover wat meer te weten te komen, stelden we een aantal vragen aan de heer C.D. Pas, lid van de Werkgroep Schriftelijke Bijbelcursus, voormalig docent Nederlands en godsdienst aan de 'Christelijke Hogeschool De Driestar' en ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Gouda. Enthousiast geeft hij informatie over de nieuwe cursus over de Heidelbergse Catechismus, waaraan hij meewerkt en die binnenkort verschijnt.

Meneer Pas, kunt u iets vertellen over het tot stand komen van de cursus over de Heidelbergse Catechismus? Vanuit de Generale Synode kwam in 1995 het verzoek aan de deputaatschappen Bijbelverspreiding en Evangelisatie om een 'derde leergang' van de Schriftelijke Bijbelcursus samen te stellen aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. De reeds bestaande werkgroep werd wakker geschud en nieuw leven ingeblazen. Op 23 november 1996 kwamen we in dit verband voor het eerst bijeen. Inmiddels hebben we veertien keer vergaderd.

Hoe is de werkwijze van de werkgroep? Als scribenten werden de heer I. den Dekker, mevrouw G.W. van Leeuwen-van Haaften en degene die tegenover je zit aangewezen. Met z'n drieën verdeelden we de stof. De concepten stuurden we naar de andere commissieleden. Op de vergaderingen werd het commentaar besproken. Wat mij erg getroffen heeft, is het gemak waarmee eikaars teksten bekritiseerd konden worden. Een van de andere scribenten zei eens: "Het gaat niet om onze zaak, maar om de zaak van de Koning!" Soms werd de definitieve tekst geüjk vastgesteld. Meerdere malen kwam het voor dat de teksten diverse

malen herzien werden. Op dit moment is de tekst in principe klaar. Het is de bedoeling dat de methode (met illustraties!) dit jaar nog uitkomt onder de titel 'De christelijke leer', maar daar zal te zijner tijd wat meer ruchtbaarheid aan gegeven worden.

Voor welke doelgroepen bestemd? is de cursus

De cursus is bedoeld voor gebruik op onze evangelisatieposten. Verder denken we aan mensen die de bestaande cursussen gevolgd hebben en nu behoefte hebben aan onderwijs in de christelijke leer. Enige bijbelkennis wordt bij de cursisten verondersteld, je moet het zien als een verdiepingscursus.

Een Engelse vertaling van de cursus zal verzorgd worden door de Commissie Dordrecht voor het verspreiden van bijbelgedeelten en bijbelcursussen in Ghana. Vanuit Dordt lopen lijnen naar het West-Afrikaanse land Ghana, waar de baptistenpredikant Pappoe een reformatormatorische bijbelwinkel beheert in de hoofdstad Accra. Een groot gedeelte van de bevolking daar is christen. Toch hebben weinig mensen een Bijbel en velen 'zweven' in de leer. Daarom is het goed om voor reformatorische lectuur te zorgen. In Accra worden regelmatig congressen gehouden waar voorgangers en kerkelijk werkers uit andere delen van zuidelijk Afrika samenkomen. Deze congresgangers hebben de bookshop van Pappoe inmiddels ontdekt. Bijbels, traktaatmateriaal, dogmatische werken en bijbelverklaringen vinden er gretig aftrek. Naast de lessenserie over het Oude Testament en het evangelie van johannes is er een bestaande

cursus over de Heidelbergse Catechismus. Door de meerkeuzevragen beantwoordt die eigenlijk niet aan zijn doel. We hopen dat onze cursus beter geschikt is.

Hoe is de cursus opgebouwd?

De lessen worden gebundeld naar thema's, zodat er achttien boekjes zullen verschijnen. Alle vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus worden uitgelegd in een stukje tekst van meestal tien tot twintig regels. Hierin worden de begrippen uit de geloofsleer duidelijk verwoord. Per les stellen we tien tot vijftien vragen. Elke vraag bevat een verwijzing naar een bepaald stukje van de les, de catechismus of de Bijbel. Het is de bedoeling dat de cursisten ook echt het antwoord kunnen vinden. Invuloefeningen zoals bij de eerste twee leergangen hebben we niet opgenomen.

Waarom is gekozen voor een vervolgcursus over de Heidelbergse Catechismus en niet voor de behandeling van een bijbelboek (zoals bij de vorige cursussen)?

Op deze manier komt de hele bijbelse leer aan de orde in al z'n facetten. Dat zou niet zo zijn als we een verdiepingscursus samen zouden stellen over een bepaald bijbelboek.

Is er gebruik gemaakt van bestaand materiaal?

ja, maar dan meer als studiemateriaal voor de scribenten, je vraagt je misschien af waarom we met eigen materiaal komen. De reden is dat we

bezig zijn in een bestaand kader, waarbij onze deputaatschappen een directe verantwoordelijkheid hebben. Bovendien willen we graag een cursus die aansluit bij het reformatorisch denken. Ik 2aI niet zeggen dat anderen altijd andere dingen zeggen, maar wel dat er bepaalde dingen niet gezegd worden. Daarom moeten we ook niet geforceerd zoeken naar vormen van samenwerking, waarvan je bij voorbaat weet dat het problemen oplevert.

Waarom is gekozen voor de uitgave in katernen?

Katernen zijn erg praktisch en vriendelijk in gebruik. Op deze manier kunnen van bepaalde thema's gemakkelijk extra oplagen gedrukt worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de eerste les, maar ook voor de lessen over de tien geboden. Daar blijkt veel vraag naar te zijn. Daarom hebben we de decaloog wat uitgebreider behandeld dan de andere onderdelen. We lichten hierbij niet alleen, zoals gebruikelijk, de uitspraken van de catechismus toe, maar we gaan ook in op allerlei vragen die in onze tijd aan de orde zijn en die niet direct opgeroepen worden door de antwoorden van de catechismus. Daarnaast proberen we richtlijnen te geven voor de praktijk van iedere dag.

Is het niet moeilijk om de cursus zo samen te stellen dat buitenkerkelijken het goed kunnen volgen? Dat is ontzettend moeilijk. Allereerst moeten we proberen de hele boodschap van Gods Woord evenwichtig door te laten klinken. Kerngegevens daaruit zijn: de totale verlorenheid van de gevallen mens, het eenzijdige werk van God om zondaren te red-

den en het eeuwige behoud dat in Christus uit genade te vinden is. We dienen eerlijk om te gaan met onze medemens. Daarnaast moet het ook begrijpelijk zijn en dan ligt het gevaar van populariteit op de loer. Het is best een spanningsveld om de cursus aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de moderne mens zonder dat het ten koste gaat van de eerbied van Gods Woord. Een voordeel is dat ds. C. Harinck en evangelist Baan zitting hebben in de werkgroep. Eerstgenoemde komt uit een buitenkerkelijke familie en de ander gaat dagelijks om met mensen voor wie wij schrijven. Beide commissieleden hebben in dit verband bijzonder waardevolle opmerkingen gemaakt.

Ik heb de proeftekst ook gegeven aan een buitenkerkelijke man. Inmiddels heeft hij een derde deel doorgelezen en nuttige aanwijzingen gegeven, op grond waarvan hier en daar de tekst is bijgesteld (met nog wat nadere uitleg en wat herhaling van de uitleg). Na een aantal probeersels hebben we besloten dat het echte uitproberen straks in de praktijk gebeurt. Dat is de beste proefsituatie, zou je kunnen zeggen. Waarschijnlijk vragen we na een poosje correctoren en cursisten om commentaar, zodat we de evaluatieve gegevens kunnen verwerken voor een eventuele herdruk. Het gebruik van de computer is daarbij erg makkelijk.

Naast de genoemde schriftelijke cursussen zullen er twee mondelinge lessenseries verschijnen: De weg in de Bijbel en Het leven van Jezus. Schriftelijke cursussen in het Engels: Bible study course en Bible corresponce course St john. Voor meer inlichtingen over de S.B.C. kun je terecht bij evangelist G. Baan (0252-424544) of de heer A.E. Schouten (010-4505995).

Heeft u nog een afrondende opmerking?

Het schrijven van de cursus heeft ontzettend veel tijd gekost. De vergaderingen waren heel intensief. Maar als het geschrevene gebruikt wordt als een middel in Gods hand is al die moeite ongelofelijk rijk

beloond. Het is mijn wens dat er veel zegen op mag rusten.

Ik vind het fijn om eraan te werken. Je leert er zelf ook enorm veel van. In dit verband denk ik aan een uitspraak van een Engelsman die de Dordtse Synode (1618-161 9) bezocht. Hij zei: "In Holland hebben ze een boekje waarvan de enkele bladzijden nog niet met tonnen gouds betaald kunnen worden." De waarheid van deze uitspraak heb ik bevestigd gezien toen ik met dit werk bezig was. Ik heb een diepe bewondering voor de catechismus, die zo evenwichtig de bijbelse leer weergeeft.

Meneer Pas, hartelijk bedankt voor uw toelichting. We wensen u (en de andere werkgroepleden) sterkte toe bij de afrondende werkzaamheden en we hopen dat de Heere het werk van de S.B.C. met Zijn zegen wil bekronen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.