+ Meer informatie

VOOR onge Militairen

5 minuten leestijd

ONTSPANNING (II).

(Vervolg van 't artikel in „Daniël" No. 21 van 28 Maart). Is er dan geen geoorloofde ontspanning?

Zeker wel, jongens! Zoo schreven we in no. 21. Maar lieten er onmiddellijk op volgen: „Wees hier zeer, zeer voorzichtig mee. Waarom?

Wel, ik ben me goed bewust van mijn verantwoordelijkheid. En nu vervult vreeze mijn hart, als ik ga schrijven over geoorloofde ontspanning. Waarom? Ik weet uit de vele brieven die ik al ontvangen heb, dat mijn raadgevingen en waarschuwingen door vele jongens gelezen worden; mocht het ook eens zijn, dat ze in practijk gebracht werden. En nu is dit de oorzaak van mijn vreeze. Als ik hieronder enkele geoorloofde ontspanningen ga noemen, dat jullie andere ontspanningen niet door mij genoemd zoo gauw gaan vergelijken met de door mij genoemde. We gaan dan weer redeneeren jongens, denkende daarmede dat kloppertje van binnen tot zwijgen te brengen. We gaan redeneeren als dat geoorloofd is, dan is dat het ook. Maar zoo moet het niet, hoor! We hebben in no. 21 ook geschreven: „Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volte verzekerd." Wanneer aan dat „ten voile" nog iets ontbreekt dan is het maar „ten deele" hoor! Onthoudt dit allen dus goed en vergeet het nooit. Vergeten v/e dit, dan kan het ons gaan als Dina waarvan we lezen in Gen. 34. Die zocht ook ontspanning, maar op een geheel verkeerde wijze. De gevolgen waren dan ook ontzettend. Ik hoop jongens, dat de Heere je hiervoor mag bewaren. Maar nu ter zake.

Als eerste geoorloofde ontspanning zou ik willen noemen, de onderzoeking van Gods Woord en ik voeg hierbij de onderzoeking van de geschriften onzer Vaderen. Daar zul je niet gauw gevaar bij loopen. Dat durf ik met een gerust geweten iederen jongen aanbevelen. Daar zal je kloppertje van binnen niet voor waarschuwen, dat je verkeerd doet hoor.

Neen, offer daar maar gerust je vrije tijd aan op. Wanneer je in die goudmijn afdaalt dan zul je eens zien jongens, wat daar te vinden is. Schatten, die door de mot of de roest niet verteerd worden. Daarin zul je ontdekken dat ik gelijk had, toen ik schreef dat we allen , .zoekers" zijn. Daarin zul je lezen wat we kwijt zijn en dat we eerst moeten zoeken het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, dat is dus het voornaamste. Wanneer we verwaardigd worden deze te vinden, dan zullen ons alle dingen worden toegeworpen. Die andere dingen behoeven w r e dan niet te zoeken, maar zijn de vruchten van de eerste twee. De Heere schenke jullie maar veel lust om dat te doorzoeken. Daar zal je vermoeide ziel werkelijk ontspannen en rust vinden. Ik zou zeggen jongens als de Heere onze oogen hiervoor opent, dan hebben we aan deze ééne geoorloofde ontspanning genoeg voor ons geheele leven. Dan komt liet er niet op aan of we in Indië of in Brabant, in Friesland of Zeeland zitten. Of we dan oud of jong, rijk of arm, officier of soldaat zijn.

Daar zullen we een spijze in vinden niet alleen voldoende voor dézen tijd, maar dat is een spijze, die nooit vergaat.

Wanneer je daar lust in mocht vinden, dan kun je alle andere ontspanningen missen. Die verzinken in het niet, ook al zijn ze dan geoorloofd. Ze zijn in wezen slechts ijdelheid die nooit of te immer voldoening zullen geven.

Veel zou hier nog over te schrijven zijn, maar ik moet kort zijn.

Een tweede geoorloofde ontspanning is het onderzoeken van Gods Schepping. Ik bedoel dus het leven in de natuur van plant en dier. Wanneer je daar eens aan begint jongens, dan zul je verbaasd staan over de Wijsheid Gods. Daarin heerscht een orde en regelmaat, die je nergens zoo vindt. Alles heeft daarin zijn bestemde plaats, zijn functie. Daarin i.s het eene ondergeschikt gemaakt aan het andere. Wanneer je daaraan begint, dan zullen de waaroms je wel duizendmaal naar voren komen. Op alle vragen zul je het antwoord wel nooit vinden, maar veel zal je geopenbaard worden en met verwondering zul je Gods schepping in de natuur aanschouwen. Wat weten we daar over 't algemeen toch maar een heel klein beetje van. Erger is dat het ons zoo weinig interesseert wat God in de natuur doet. Kom jongens in Indië, dat schoone, mooie land is ook door God geschapen. Bezie je het wel eens zoo. Of is alles van zelf maar ontstaan. Blader eens in dat boek der Schepping, fn een der volgende nummers volgt een brief uit Indië van iemand, die er iets van schrijft. Wie schrijven me nog eens meer over dat mooie land? Honderden van onze jongens zitten al in Indië. Kom! ieder één brief per maand, laten we zeggen op den len van iedere maand, een brief voor „Krijgsman". Ik ben te oud voor Indië, anders kwam ik naar jullie toe, maar dat gaat niet. Ik ga eindigen met het noemen van eenige geoorloofde ontspanningen.

Knutselen, het maken dus van kleine aardige dingen. Teekenen. Het lezen van goede boeken. Het schrijven van brieven. Iedere maand één naar Krijgsman. Studeeren, ik bedoel dus het volgen van cursussen in Ned. Taal, Rekenen, enz., enz. Het verzamelen van bijzondere dingen, b.v. verschillende soorten steenen, planten (gedroogd), foto's van ons Vorstenhuis of andere belangrijke gebeurtenissen. Je ziet jongens, het valt nog al mee hè? Je hebt voor je ontspanning geen bioscoop of Cadi noodig. Alleen de a'les beheer.scliende vraag bij het zoeken naar ontspanning is, waar is ons hart. Ligt dat in bioscoop en danszaal, ja, dan is Gods Woord en Zijn Schepping voor ons geen lustoord. De Heere beware ons allen voor de zonde en de verleiding. D.V. hoop ik de volgende maal enkele brieven te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

KRIJGSMAN.

Verantwoording van giften ten behoeve van het werk voor onze militaiien in Indië:

Col'ecte Geref Gem. Ter Aa f 200, ; collecte Jaarverg J.V. le Ridderkerk f 60, 34 ; contact-commissie Tholen f 20, - ; Gift Geref. Gem. Nunspeet f 20, - .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.