+ Meer informatie

TER OVERWEGING

5 minuten leestijd

drs. M.H.T. Biewenga, INFORMATIEBOEKJE 2004 voor de Ned. Geref. Kerken. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2004, 288 blz. E 8,90.

In dezelfde week als die waarin de verschijning van ons jaarboek viel, kwam ook het ‘jaarboek’ van de NGK uit. Met een nieuwe redacteur en dus ook een nieuwe samensteller van het jaaroverzicht. Deze kerken, waarmee we landelijk een ‘bevroren’, maar plaatselijk soms een warme relatie onderhouden, zoeken al jaren naar een identiteit, die men als evangelisch-gereformeerd kan beschouwen. Dat heeft ongetwijfeld aantrekkingskracht: gaandeweg stijgt het ledental, nu tot 31590.

Toch hebben ook deze kerken het plaatselijk wat dat betreft niet overal gemakkelijk: de vermeerdering van ruim 300 komt met name door toetreding van een gemeente uit de GKN (Westbroek) en de aantrekkingskracht van Houten. Terecht maakt ds. Biewenga deze kanttekening. Een ‘laudatio’ is er voor drs. H. de Jong, i.v.m. de verschijning van zijn boek ‘Van oud naar nieuw’. Verder veel aandacht voor de verschillende plaatselijke gewoonten en (ook hier helaas) de moeite die predikanten bij de uitoefening van hun werk ondervinden.

BELIJDENISGESCHRIFTEN VOOR DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND.

Ingeleid door dr. Klaas Zwanepol. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer/Jongbloed Heerenveen 2004, 244 blz. € 18,-.

Zoals bekend mag worden verondersteld heeft de nieuwe PKN een aantal belijdenisgeschriften als grondslag aangenomen. Daar zijn (voor buitenstaanders) oude bij, zoals de drie formulieren van enigheid, maar ook ‘nieuwe’, zoals de Catechis-mus van Heidelberg en de Concordie van Leuenberg. Het is goed dat we nu in één uitgave de tekst van de belijdenis van de PKN kunnen lezen. Elk geschrift wordt voorafgegaan door een gedeelte, waarin (reden voor) ontstaan en karakter kundig uit de doeken wordt gedaan. Bij de waardering die ik voor dit boek heb, is toch ook een stukje pijn: ik realiseerde mij dat het, voor wat betreft de PKN, een afscheid betekent van de uitgave van de belijdenisgeschriften die vanaf 1981 als een gezamenlijke uitgave van NHK, GKN en CGK jarenlang heeft gefunctioneerd. Voortaan is dat boekje ‘alleen’ van ons, en dat is geen reden tot vreugde.

dr. J.C. Borst, VERRADEN VERTROUWEN. Pastoraat aan incestdaders en -slachtoffers. Uitg. Groen Heerenveen 2004, 216 blz. € 19,95.

Dr. Borst bewerkte zijn proefschrift over bovengemelde materie, en maakte dit zodoende toegankelijk voor een breder publiek. Op deze wijze kunnen kerkenraden, predikanten en anderen sneller to the point handelen wanneer zij in de christelijke gemeente geconfronteerd worden met (de gevolgen van) seksueel misbruik binnen het gezin. Behalve een aantal meer algemene gezichtspunten (waaronder een weergave van de gerechtelijke procedures, hoofdstuk 5) valt dit boek op door de principieel-bijbelse doordenking, die men vindt in hoofdstuk 6. Daarop volgen — logischerwijs — de vragen van het pastoraat, hoofdstuk 7, terwijl als afsluiting — en ook dat heeft in onze samenleving zijn uitdrukkelijke waarde — in hoofdstuk 8 het onderwerp ‘incest en islam’ aan de orde komt. De auteur heeft ons ongetwijfeld met deze bewerking van zijn dissertatie zeer gediend.

dr. W. Janse, VRIJ OF GEDWONGEN? Erasmus, Luther en Augustinus over de vrije wilskeuze. Uitg. Willem de Zwijgerstichting Enschede 2004, 54 blz. € 4,30 (bij abonnement € 3,50).

Het bestaan en nut van de Willem de Zwijgerstichting mag bekend worden verondersteld. Hij behandelt belangrijke thema’s uit de kerkgeschiedenis, zo ook nu weer. De waarde van de geschiedenis uit zich in het heden, zoals in gesprekken met evangelische groepen. Daarom wordt lezing van dit boekje, dat in kort bestek een schat aan informatie geeft, aanbevolen.

drs J. het Lam, VRIEND VAN ZONDAREN. Over vermanen in het pastoraat. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2004, 116 blz. € 13,50.

Preken kunnen niet altijd ‘liefjes’ zijn, zo werd in het voorjaar 2004 ergens betoogd; terecht. Hetzelfde geldt voor het pastoraat. Troosten of vermanen? Pastores doen het liefst het eerste, maar het tweede kan niet altijd uitblijven. Bijbels gezien liggen de twee woorden erg dicht bij elkaar, maar wij zien er een kloof tussen. Dit boek helpt predikanten om de achterliggende bijbelse principia voor het vermaan op het spoor te komen. Dat is immers onontbeerlijk, wil het vermaan echt bijbelse kracht hebben. De auteur heeft zich daarvoor op dr. B. Loonstra georiënteerd, maar volgt hem niet helemaal: hij komt uit bij een keuze voor een ‘ethiek van de bijbel’, aangevuld met ‘waardevolle gedachten van Loonstra over ethiek en Schriftgezag’ (blz. 50). Daarop voortbordurend komen de verschillende mogelijkheden van pastoraat aan bod, waarbij gekozen wordt voor hermeneutisch pastoraat, om zowel de bijbel als de pastorant recht te doen (blz. 69). E.e.a. wordt met een aantal voorbeelden uitgewerkt. Een waardevol boek. waarin uitkomt waar het om gaat: mensen bij Christus te brengen en ze bij Hem te houden.

S. van der Heijden, RE:VISIE. Het geheim van succesvol missionair jeugdwerk vanuit de kerk. Uitg. Kok Kampen 2003, 266 blz. € 14,95.

De schrijfster werkte van 1988–2003 bij Youth for Christ. Tegenwoordig is ze als docente verbonden aan zowel “De Wittenberg” als de “Evangelische Theologische Hogeschool”. De titel van dit boek schept hoge verwachtingen. Bruikbare tips zijn zeker wel te vinden. Toch heb ik het boek wat teleurgesteld uitgelezen. Ten opzichte van recente theologische literatuur over missionair gemeente-zijn en gemeenteopbouw heeft dit boek niets nieuws te bieden. Bovendien ziet de schrijfster alleen hoop voor de kerken wanneer zij meegaan in een vernieuwde charismatische evangelicale theologie (p. 39).

Dr. G. Heitink, TUSSEN ZEGGEN EN ZWIJGEN. Grondwoorden in het geloofsgesprek. Tweede herziene en uitgebreide druk. Uitg. Kok Kampen 2004, 171 blz. € 14,90

In 1994 kwam de eerste druk van dit boek uit. Tien jaar later is de opzet wel wat bijgesteld, maar niet wezenlijk veranderd. Grondwoorden in het geloofsgesprek worden besproken met het oog op de praktijk van de gespreksvoering over het geloof.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.