+ Meer informatie

Boekbespreking

6 minuten leestijd

Ds C. Smits Sinds Ik tegen hem gesproken heb

Uitgave van J. P. van den Tol - Dordrecht

Dit boekje bevat drie preken, die ds Smits gehouden heeft in de kerk van Sliedrecht-centrum vlak v66r zijn vertrek naar Clillon in de Verenigde Staten.

De eerste preek handelt over Jcremia 31:20 en de tweede over vraag en antwoord 128 en 129 van de HC. Deze preken zijn gehouden zondag 8 juni 1969. De derde preek gaat over Jesaja 54: 10 en werd gehouden de volgende maandagavond.

Ds Smits wijst er op, dat het geen door hem tevoren opgestelde, uitgeschreven predikaties zijn. Nu, dat is geen bezwaar. Wie ds Smits enigszins kent en meermalen onder zijn gehoor gezeten hcett, weet hoe hij preekt. Bij hel lezen van deze pieken kan men zich gemakkelijk indenken, dat de prediker op de kansel staat. Zo worden de pieken levendig in de wijze van voorstelling.

De inhoud is zoals we van ds Smits gewoon zijn. Hij brengt naar voien de gerechtigheid Gods, maar ook (jods vrije genade. Dat maakt zijn prediking diep en rijk. Verder nehoeven we deze preken niet aan te bevelen. We stellen ons voor, dat er velen zijn, die deze preken Ml hun bezit willen hebben. Men haaste zich ze aan te schaffen.

Het boekje kost f 5,50.

Jaarverslag 1970 van de Ned. Ver. tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging gevestigd te Ede.

Het verslagjaar loopt van okt 1969 — okt 1970. Het verslag is dus spoedig veischenen. De oplaag is 14000 ex. De veieniging is zeer akliet. Overal waai ontheiliging van de dag des Heeren opgemerkt wordt doet zij wal zij kan om dit ie keien. Het verslag gcctt hiervan een duidelijk overzicht. Het is goed daaivan kennis te nemen. Hel kan de noodzaak van deze arbeid doen zien en de helde eivooi opwekken ol versterken. De voorzittci van het bestuur ds J. van Prooyen, heeft het verslag van een I en geleide voorzien.

Het correspondentie-adres van de vereniging is Schras 7, hdervcen. De minimum contributie bedraagt f f,50 per jaar. De vereniging heelt een postrekening ten name van de penningmeester der vereniging te Ede onder no. 878628.

Jaarverslag 1969—1970 van de Vereniging De Nederlandse Gideons.

Hel doel van de veremging is: in iedere hotelkamer een bijbel. Dal doel is bijna bereikt. Er zijn nu in 3010 holels en pensions ongeveer 85000 bijbels en bijbelgedeelten aanwezig. Uu de controle blijkt, dal de meeste bijbels veel worden gelezen.

Blijkens het verslag is de vraag aan de orde of met Rooms Katholieken zal moeten worden Stimengewerkt. Wij zouden het betreuren als het zover zou komen.

Het adres van de vereniging is. Sporllaan 976, ’s Gravenhage, postrekening no. 539898.

W. G. de Vries, HET EEUWIGE EVANGELIE EN DE 4e MENS Uitgeverij „De Vuurbaak” Groningen

Dit boek heeft alss ondertitel: gedachten over bijbel, kerk en moraal.

Na een Wootd vooraf volgen 9 hoofdstukken en wel 1. Hel eeuwige evangelie en de vierde mens, 2. Een uitdaging aan het christendom, 3. De bijbel in hel geding, 4. Mare wijn’, 5. God is liefde, 6. In het vacuum, 7. De kogel door de kerk?. Oecumene en afscheiding en 9. Woord en Kerk.

Het woord vooraf is al van belang. Hel is oriënterend omtrent de inhoud van hel boek. Daarom nemen we hel hier in zijn geheel over:

„De kerk kan de confrontatie met wal in de wereld werkt en gist met ontlopen. De veranderingen op allerlei gebied nemen hel karakter van geestelijke aard-verschuivingen aan. Ze omspannen ook de hele aarde, nu, naar velen zeggen, het mondiale tijdperk aangebroken is.

Met name de jeugd der kerk, vooral de studerende jeugd, wordt in de crisis geworpen door allerlei vragen en problemen die njzen. Steeds triomfantelijker wordt uitgeroepen dal alleen hel ongeloof toekomst heeft. De „vierde mens„, de mens van het na-christelijke tijdperk, laat steeds luider zijn slem horen, En hij spreekt met voor dovemansoren. Zijn stemgeluid dringt ook door binnen de muren der kerk.

Met name de vraag naar het gezag van de bijbel is een brandend probleem geworden voor vele van onze tijdgenoten, die nog niet met God en godsdienst hebben gebroken. En allerlei verschuivingen in de moraal hangen samen met de vraag: Hoe hanteer ik de Schrift?

Daarom wordt in dit boek eerst gesproken over de grondvraag, wat Gods Woord in de moderne wereld met haar wetenschap en techniek te zeggen heeft.

Vervolgens wordt aan de hand van een aantal populair geworden boeken en boekjes nagegaan welke verschuivingen ei in keikclijke kringen aan de orde zijn, zowel bij de kerken die uil de reformatie zijn voortgekomen als bij de rooms-kalholieke kerk.

En tenslotte wordt in confrontatie met de historie onder ogen gezien welke weg Gods Woord vandaag allen wijst, die hel Christus blijven naspreken: „Uw Woord is de waarheid”. Daarbij wordt in het bijzonder gesproken over de laak der kerk in deze tijd. Want alleen de gemeenschap der heiligen, niet slechts plaatselijk, maar ook van de kerken onderling, zal stand kunnen houden in „de boze dag” door haar taak geheel te vervullen (Ef. 6 : 13). Deze taak beslaat in het aannemen van het zwaard des Geestes, dat is Gods Woord.

Daaraan moge ook dit boek dienstbaar zijn.”

Tol zover de schrijver. Hij stelt zich positief tegenover standpunten van Kuilert, Berkouwer en anderen. Hij verdedigt duidelijk de vrijmaking. Hij citeert op verschillende plaatsen Schilder, die in de vrijgemaakte kerken een belangrijke positie heeft ingenomen.

Wie enigszins op de hoogte wil zijn van wal tegenwoordig aan de orde is, moet dit boek met alle aandacht lezen. Het IS vlot geschreven, maar het vraagt wel voortdurende belangstelling voor de zaak waar hel om gaal. Hel boek kan ons helpen bij hel vormen van een juist inzicht.

We zullen alleen staande kunnen blijven en gewapend kunnen worden, wanneer we levende leden van de kerk zijn, leden van Zijn lichaam. Velen zullen verleid worden. Het zijn tekenen der tijden. Maar de Heere zal Zijn kerk bewaren. De Heere make wakende en biddende.

Het boek telt 284 blz. van royaal formaat en kost f 15,—.

Het lied in de eredienst

De brochure van Ds M. C. ‘lams onder bovenstaande titel IS nog bij mij te verkrijgen. Toezending geschiedt na stoiting v,in f 1,60 per exemplaar op postiekening no. 652422 len name van Ds G. Blom te Meerkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.