+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Stemmen uit Geneve, bundel 14

Stemmen uit Wittenberg, bundel 5

Dit zijn, zoals bekend verondersteld mag worden, uitgaven van De Gereformeerde Bibliotheek te Goudnaan (Z H ) Minstens eenmaal pei kw iitaal verschijnt er een bundel van elk van beide uitg iven De abonnementsprijs is f 3,— per nummer.

Bundel 14 van de Stemi len uit Geneve bevat preken van Johannes Calvijn over Job 10 7—11 20 In vorige bundels zijn de voorafgaa ede preken over Job opgeno men Calvijn weet op eenvoudige wijze te verklaren en toe te passen.

Bundel 5 van de Stemmen uit Wittenberg bevat de derde aflevering van de Loei Communes of De voornaamste theologische bewijsgronden door Philippus Malanchton, de tijdgenoot en medewei ker van Dr. Maarten Luther. Melanthion handelt in dit gedeelte van zijn Loci over het evangelie, over de genade en de rechtvaardiging, over de goede werken en over het onderscheid tussen O.T. en N.T. De uitgeefster doet er goed aan dit werk op deze wijze binnen het bereik van velen te brengen.

We hebben al meer op deze uitgaven gewezen. Daarom menen we wel te kunnen volstaan met een hartelijke aanbeveling.

De vereniging van 1892 door H. Bouma, V.D.M.

Uitgeverij „De Vuurbaak” Groningen.

Dit boek verscheen al in 1967 Het was toen driekwart eeuw geleden, dat de vereniging plaats vond „van de Synode van de Chiistelijke Gereformeerde Kerk in Neder l.ind met de „Vierde Voorlopige Synode van Nederduit sche Gereformeerde Kerken”’.

De schrijver vindt, dat er reden is ons de geschiedenis van de vereniging te herinneren In zijn Verantwoording wijst hij er op, d it onze lijd gonst van streven naar „ker kelijke eenheid Hij schrijlt, dal hel aanbeveling verdient te welen hoe men in het verleden te werk ging, welke de knelpunten destijds waren naar welke grondslag werd ge/ocht Dezelfde zaken — aldus de schrijver — zullen voor hel heden nog actueel blijken te zijn.

Het lezen van dit boek maant tot grote voorzichtigheid In 1S92 zijn twee groeperingen bij elkaar gekomen die ieder een eigen beginsel hadden en in bepaalde opzichten niet een van gevoelen waren Ter wille van de eenheid IS van de kant van de toenmalige afgescheidenen veel water in de wijn gedaan.

Het is te vrezen, d it het nu weer dezelfde kant uit gaat Er IS een roepen om eenheid in bep lalde kringen Voor die beccerdc eenheid moet alles uil de weg gaan Zelfs kerkelijke bep ilingen worden onder de voel gelopen Men krijtl v uik de indruk dal uitwendige eenheid van meer waarde wordt geacht dan een geestelijke overeen stemming die hel werk is van Gods Geest Er is veel kerkelijke streven ook naar eenheid dat niet uit Gods IS Als een werk uit God is komt er wel een zoeken en vinden van elkaar D il is, w mneer Christus heerschippij voert in de kerk en de Heilige Geest krachtig werkt in de harten We zien hel op de Pinkslerd ig Toen waren zij allen eendrachtig bijeen Alleen dan is er de rechle grondslag en de ware overeenslemming.

De geschiedenis heeft ons wel wat te leren We kunnen het boek daarom van harte aanbevelen voor belangstel lenden in deze dingen Het boek is oriënterend en ook waarschuwend.

Het is een werk van 170 biz en kost f 8,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.