+ Meer informatie

FINANCIELE ZAKEN

2 minuten leestijd

1. Theologische Hogeschool.

De synode besloot over te gaan tot het instellen van een deputaatschap voor de verzorging van de goederen en gelden van de Theologische Hogeschool onder de naam: deputaten-financieel voor de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland.

2. Kerkbouwaangelegenheden.

Artikel 5 van de instructie voor de deputaten voor kerkbouwaangelegenheden wordt als volgt gewijzigd; Het totaal van de door deputaten te verstrekken garantie mag de financiële draagkracht uit eigen middelen met niet meer dan 50 % te boven gaan.

3. Evangelieverkondiging onder Israël en buitenlandse zending.

De deputaten voor de Evangelieverkondiging onder Israel en de deputaten voor de buitenlandse zending worden gemachtigd tot de eerstvolgende gene-rale synode in onderlinge samenwerking elk najaar een extra collecte van de kerken te vragen, van welke collecte een derde deel bestemd zal zijn voor de lectuurvoorziening van de Evangelieverkondiging onder Israël en twee derde deel voor de hulpdiensten van de buitenlandse zending.

4. Vergelijkend overzicht van de collecten

De synode besloot aan de daarvoor in aanmerking komende deputaatschappen op te dragen aan elke classis dusdanige inlichtingen te verschaffen dat deze direkt ontvangt uit de stand van de collecten in haar ressort

5. Evangelisatie.

De deputaten voor de evangelisatie worden gemachtigd aan de kerken een jaarlijkse bijdrage te vragen vanf0,50 per ziel voor hun arbeid.

6. Geestelijke verzorging van de militairen.

Ten behoeve van de geestelijke verzorging van de militairen wordt de bijdrage van de kerken in de kosten van deze arbeid gesteld opf 0,05 per lid en per dooplid.

7. Algemene kas tot steun aan de kerken ten behoeve van de verzorging van emeriti predikanten, predikantsweduwen en -wezen naar art. 13 K.O.

De omslag die zal gelden voor de jaren 1966, 1967 en 1968, zal zo nodig, geleidelijk worden verhoogd totf3,50 per lid en per dooplid.

8. Algemeen diaconale en maatschappeiyke aangelegenheden.

a. De deputaten voor algemeen diaconale en maatschappelijke aangelegenheden worden gemachtigd een jaarlijkse bijdrage voor hun arbeid van de diaconieën te vragen à f0,05 per ziel.

b. De kerken worden dringend gewezen op hun financiële verplichtingen ten aanzien van de Stichting Raad voor gereformeerde sociale arbeid.

9. Studiefonds van de Theologische Hogeschool.

Het streefbedrag voor het studiefonds van de Theologische Hogeschool te brengen op f0.90 per lid en dooplid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.